Asansörler

 


ASANSÖR PERİYODİK KONTROL

“29396 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Asansör İşletme, Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliğinin 15’inci maddesinin 1’inci Fıkrasında, ‘Bina sorumlusu asansörün güvenli bir şekilde çalışmasını sağlamak üzere ayda 1 kez bakımının ve yılda 1 kez periyodik kontrolünün yaptırmaktan, bakım ve periyodik kontrol ücretinin ödenmesinden sorumludur’ hükmü bulunmaktadır.

Ayrıca aynı Yönetmeliğin 24’üncü maddesinin 4’üncü Fıkrasında, ‘Bina sorumlusunca periyodik kontrolüne izin verilmeyen veya periyodik kontrol neticesinde güvensiz olduğu tespit edilmesine rağmen güvenli hale getirilmeyen asansör, periyodik kontrolü yapılmayan asansör, periyodik kontrolü yapılıncaya kadar veya güvenli hale getirilinceye kadar ilgili idare tarafından mühürlenerek hizmetten men edilir’ hükmü yer almaktadır.

Belirtilen yasal yükümlülükler sebebiyle bina sorumluları ve apartman yöneticilerinin, kırmızı etiketli asansörlerin insan can ve mal güvenliği acısından yıllık periyodik ve takip kontrol faaliyetlerini zamanında yaptırarak, güvenli hale getirmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde bina sorumlularına veya kat maliklerine 1705 sayılı Ticarette Tağşişin Men’i ve İhracatın Murakabesi ve Korunması Hakkında Kanun gereğince 917 TL ile 36 bin 759 TL arasında idari para cezası yaptırımı uygulanacaktır.”

Artıbel, Asansör İşletme, Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliği kapsamında Bilim Teknoloji ve Sanayi Bakanlığından yetkili bir A-Tipi Muayene Kuruluşudur. Yönetmelik gereği Artıbel Belgelendirme Kuruluşu ile protokol imzalayan İl Özel İdareler’e bağlı veya Belediyeler’in ilçe sınırlarında bulunan mevcut asansörlerin periyodik kontrolleri ve yeni tescil edilecek asansörlerin tescil muayeneleri kuruluşumuz tarafından gerçekleştirilecektir.

 


GENLEŞME TANKI VE HİDROFOR TANKI PERİYODİK KONTROLÜ

Genleşme Tankları başka bir adıyla genleşme depoları tesisat sistemlerindeki basınç kontrolünü ve su desteğini sağlayan tesisat ekipmanıdır. Açık ve kapalı olarak çeşitlilik gösteren "genleşme tankları" sistemleri korumak için en önemli tank ekipmanlarından birisidir. 

Hidrofor tankı, işletme (çalışma) basıncına göre standartlarla belirtilen kalınlıkta çelik saç malzemeden yapılır. Tankın, hidrofor sistemindeki görevi yardımcı elemanları üzerinde taşımak, su ve havayı bir araya getirerek suya istenilen basınçlandırmayı vermektir. Bir kısım hidrofor tanklarında hava temini için kompresör yerine hava subabı veya hava enjektörü kullanılır. Bazı hidrofor tanklarında ise su ve hava bölgesi bir membranla ayrılır.Membran olarak basınca dayanıklı ve biçimlendirilmiş lastik kullanılır.

6331 sayılı “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu” uyarınca çıkarılan ve 25.04.2013 tarih ve 28628 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği “ne göre, Ek III Bakım, Onarım ve Periyodik Kontrol ile İlgili Hususlar bölümünün 1.4 Maddesi gereği; “Periyodik muayene aralığı ve kriterleri standartlarda aksi bir şekilde belirlenmemiş iş ekipmanlarının periyodik kontrolleri ve muayeneleri, varsa imalatçının öngördüğü aralık ve kriterlerde yapılır ibaresi yer almaktadır. Bu hususlar, imalatçı tarafından belirlenmemişse iş ekipmanının periyodik muayene & kontrol, bulunduğu işyerindeki ortam koşulları, kullanım sıklığı ile kullanım süresi gibi bazı faktörler göz önünde bulundurularak, yapılacak risk analizi ve değerlendirmesi sonuçlarına göre, belirlenecek aralıklarda yapılmalıdır. Belirlenen periyodik muayene aralığının ilgili Yönetmelikte olası durumlar dışında bir yılı aşmaması gerekir.” hükmündedir.

Genleşme tankı ve hidrofor tankı kullanım sıklığına göre yılda en az “1” kere veya daha fazla aralıklarla olmak koşulu ile mutlaka periyodik kontrol muayenelerinin yaptırılması kanunen zorunludur.

ARTIBEL basınçlı kaplar periyodik kontrolleri gerçekleştirmek üzere akredite olmuş A Tipi Muayene kuruluşudur.

ARTIBEL basınçlı kaplar periyodik kontrollerinde uzmanlaşmış mühendis ve tekniker kadrosuyla sektöre hizmet vermektedir.

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği Ek-III Md. 2’de yer alan Tablo.1’nin Genleşme tankı ve hidrofor tankı periyodik kontrollerini içeren bölümü;

Tablo-1: Basınçlı kap ve tesisatların periyodik kontrol süreleri ile kontrol kriterleri (Ek başlık:RG-23/7/2016-29779) (2)  

 

(Değişik tablo:RG-23/7/2016-29779) (2)

EKİPMAN ADI

KONTROL PERİYODU

(Azami Süre)

(İlgili standartın ön-gördüğü süreler saklı kalmak koşulu ile)*

 

PERİYODİK KONTROL KRİTERLERİ

(İlgili standartlar aşağıda belirtilmiştir.)**

Basınçlı hava tankları(2), (3)

Standartlarda süre belirtilmemişse

1 Yıl

TS 1203 EN 286-1, TS EN 1012-1, TS EN 13445-5 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.

 

(2) Seyyar veya sabit kompresör hava tankları ile basınçlı hava ihtiva eden her türlü kap ve bunların sabit donanımı.

(3) Kademeli sıkıştırma yapan kompresörlerin her kademesinde hidrostatik basınç deneyi, basınçlı hava tankları ile bunların sabit donanımlarının, o kademede müsaade edilen en yüksek basıncının 1,5 katı ile yapılır.

(**) Periyodik kontrol kriteri için referans olarak tabloda belirtilen standartlar örnek olarak verilmiş olup burada belirtilmeyen ya da Yönetmeliğin yayımı tarihinden sonra yayımlanan konuyla ilgili standartların da dikkate alınması gerekir. Kapsamı periyodik kontrolle sınırlı olmayan standartlar için periyodik kontrole ilişkin hükümler uygulanacak, imalata yönelik test ve deneyler uygulanmayacaktır.


Artıbel 15 yıllık tecrübe ve uzman eğitmen kadrosu ile eğitim hizmetlerinde öncü kuruluş olmaya devam etmektedir.

Eğitim hizmetlerimiz için 

http://www.plusegitim.com 

adresini ziyaret ediniz.


ELEKTRİK İÇ TESİSAT KONTROLÜ

Elektrik Tesisat Kontrolü'nün, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın İş Ekipmanları Yönetmeliği EK III maddesince azami olarak 1 yıllık periyotlar halinde topraklama ve paratoner kontrolleri ile birlikte yapılması zorunlu kılınmıştır. Tesisatın iş sağlığı ve işçi güvenliğini sağlayıp sağlamadığının kontrolü için gerekli ve zorunludur. İşçi sağlığı ve iş güvenliği tüzüğü, madde 353 ve madde 354 uyarınca Elektrik Tesisat Kontrolü zorunlu kılınmıştır ve işletmelerce yaptırılması gerekmektedir. Ayrıca, Elektrik Tesisat Kontrolü'nün sadece tesis ilk kurulduğunda değil yönetmelikte de belirtildiği üzere periyodik olarak yapılmalıdır.

Elektrik tesisat kontrolünde Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği, Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği, Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği’ne göre işletmelerin: branşman, enerji odası, kablo şaftı, sayaç ve dağıtım panoları,   kompanzasyon, buatlar, prizler ve aydınlatma bazında gözden geçirilip ilgili standart ve yönetmeliklere uygun olup olmadığı kontrol edilir.

Bu işlemler arasında termal kamera ile kontrol oldukça önemlidir. Uzaktan ölçüm cihazları olan termal kameralar, oluşan arıza sonucu nesnelerin yaymış oldukları kızılötesi enerjiyi (ısıyı) algılayarak elektronik sinyale dönüştürür ve termal görüntü olarak yansıtır. Bu şekilde sorunlu bölge tespit edilerek büyük hasara yol açmadan önce gerekli önlemler alınır.

Tesisteki kaçak akım koruma rölelerinin çalışıp çalışmadığı, açma akımları ve zamanlarının testi yapılarak uygun olup olmadığı kontrol edilir. Süreklilik testi ile topraklama hattının son tüketiciye kadar ulaşıp ulaşmadığı kontrol edilir. Elektrik tesisatındaki diğer kontroller;

 • Tüm sigorta, şalter, artık akım koruma düzeneği (kaçak akım rölesi), şebeke prizi ve ups prizi gibi elektriksel elemanların tespiti
 • Artık akım koruma düzeneği (Kaçak Akım Rölesi) testleri (Açma akımı(mA) ve Açma Süresi(ms) tespiti)
 • Gerilim düşümü ölçümleri
 • Panolarda bulunan kabloların akım taşıma kapasitesinin ölçümü ve kontrolü
 • Panolarda iletkenlerin bağlantı kontrolleri
 • Panoların, dışarıdan gelebilecek elektriksel olmayan etkilere karşı korunmasının kontrolü
 • Panolarda, tek hat şeması ve ayrıntılı açıklamaların kontrolü
 • Panolarda elektriksel tehlike ve uyarı işaretlerinin kontrolü
 • Panolarda bulunan şalter, sigorta ve artık akım koruma düzeneği gibi ekipmanların etiketlendirilmesinin kontrolü
 • Panolarda ve sigorta kutularında bulunan kabloların mekanik etkilere karşı kontrolü
 • Pano ve sigorta kutularında kabloların renk kodlamasının uygunluğunun kontrolü
 • Panolarda bulunan topraklama ve nötr baralarının kontrolü
 • Topraklama iletkeninin son tüketici noktalarına kesintisiz taşınmış olmasının kontrolü
 • Panoların, dışarıdan gelebilecek mekanik etkiler ile sıcaklık etkilerine karşı kontrolü
 • Topraklama ölçüm ve kontrolleri
 • Çevrim empedansı ölçümleri
 • İzolasyon direnci ölçümleri

Artibel'in yeterli teknik teçhizat ve bilgi birikimine sahip mühendis kadrosu tarafından yapılan elektrik iç tesisat ölçüm ve kontrolleri, cihazların ve tesisatların neden olabileceği iş kazalarının azaltılmasına, önlenmesine ve iş güvenliğinin sağlanmasına yardımcı olmaktadır. İç tesisler kontrolü sonucunda uygunluk belgesi verilir.

İç tesise ait bu uygunluk belgesi elektrik bağlantı bildirimi (iş bitimi) ile birlikte işletmeye verilmektedir. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın, Elektrik İç Tesisat Yönetmeliği’nin Madde 19 İç Tesislerin Denetlenmesi ve Muayenesi’ne göre elektrik iç tesislerine ait uygunluk belgesi olmayan veya muayeneler sırasında uygun bulunmayan tesise enerji verilmez.


GİRDAP AKIMLARI MUAYENESİ ( ET )

Bir sarımdan değişken akım (AC) geçirildiğinde bu sarım etrafında bir manyetik alan meydana gelir.
Bu sarım elektriksel olarak iletken bir malzeme yüzeyine yaklaştırıldığında, sarımın değişken manyetik alanı malzeme yüzeyinde indüksiyon akımları oluşturur. Bu akımlar kapalı bir devre halinde akarlar ve Girdap akımları olarak adlandırılırlar. Girdap akımları da kendi manyetik alanlarını yaratırlar. Yaratılan bu ikincil manyetik alan ölçülerek yüzey hataları bulunabilir, malzemenin iletkenlik, geçirgenlik gibi parametreleri belirlenebilir.
 Girdap Akımları Muayenesi elektriksel olarak iletkenliği bulunan tüm malzemelerde kullanılabilir. İletkenlik ve geçirgenliğe göre malzemenin sınıflandırılması da mümkündür. Ancak bu muayene yönteminin güvenilir ve doğru sonuçlar verebilmesi için uygulayıcısının tecrübesinin yeterli olması gerekir. Muayene sonucu tarama yönüne direk bağlı olduğu için uygulayıcı doğru yönlerde tarama gerçekleştirmelidir. Ayrıca muayene yapılacak yüzeyin temiz ve pürüzsüz olması ve özel referans blokları ile çalışılması gerekmektedir.

Uygulama Alanları
 
Bu metot elektriksel olarak iletken olan bütün malzemelerde (bakır, aluminyum, vb.) yüzey ve yüzey altı süreksizliklerinin tespiti için kullanılır.Bunlardan başka kaplama kalınlığı veya ince metal levhaların kalınlığı ölçümleri de yapmak mümkündür.
 
Kullanılan EN ve ISO Standartları
 
Genel:

EN ISO 15548-1 - Tahribatsız muayene - Girdap akımı ile muayene - Teçhizat özellikleri ve doğrulama - Bölüm 1: Cihaz özellikleri ve doğrulama

EN ISO 15548-2 - Tahribatsız muayene - Girdap akımları muayenesi - Teçhizat karakteristikleri ve sağlaması - Bölüm 2: Prob özellikleri ve doğrulama

EN ISO 15548-3 - Tahribatsız muayene - Girdap akımları muayenesi - Teçhizat karakteristikleri ve sağlaması - Bölüm 3: Sistem özellikleri ve doğrulama

EN ISO 15549 - Tahribatsız muayene - Girdap akımları muayenesi - Genel kurallar


Kaynaklar:

EN ISO 17643 - Kaynakların tahribatsız muayenesi - Karmaşık düzlem analizi ile kaynakların girdap akım muayenesi

EN 1971-2 - Bakır ve bakır alaşımları - Dikişsiz yuvarlak bakır ve bakır alaşımı borulardaki kusurlaların ölçümü için girdap akım muayenesi 


GÖZLE MUAYENE ( VT )

Tahribatsız muayene (NDT) yöntemlerinin en eskisidir. Gözle Muayene, test edilecek malzemenin direkt göz veya ara ekipmanlar kullanılarak kontrol edilmesidir. Bu yöntem, metalik veya metalik olmayan bütün malzemelere uygulanabilir.

Gözle Muayene çok basit bir metot olarak görünse de kendine özgü incelikleri vardır. Genellikle bir başka tahribatsız muayene metodunun uygulanmasından önce yapılması gereken bir çalışmadır.

Test edilecek malzemenin gerekli standartlara göre çıplak gözle  veya  kaynak kumpası, el feneri, büyüteç vs gibi gereçlerle yapılan muayenelerdir.
Muayene yüzeylerine ulaşabilirlik durumuna göre gerektiğinde endoskoplar gibi yardımcı gereçler de kullanılarak uygulanabilir.
En önemli gereksinimi ışık miktarının kabul edilebilir seviyede olmasıdır. Test yapılmadan önce yüzey temizlenmeli ve yeterli ışık sağlanarak kontrol edilmelidir.

Kullanılan EN ve ISO Standardları
 Genel:
EN 13018 - Tahribatsız muayene - Gözle muayene-Genel kurallar

ISO 3057 - Tahribatsız muayene - Metalografik replika tekniği ile yüzey muayenesi

EN ISO 3058 - Tahribatsız muayene - Gözle muayene için yardımcı malzemeler - Düşük büyütmeli büyüteçlerin seçilmesi

EN 13927 - Tahribatsız muayene - Gözle muayene – Teçhizat

EN 1330 -10 - Tahribatsız muayene - Terminoloji - Bölüm 10: Gözle muayenede kullanılan terimler
 

Kaynaklar:

EN ISO 17637 - Ergitme kaynaklarının tahribatsız muayenesi - Ergitme kaynaklı birleştirmelerin gözle muayenesi

EN ISO 5817 - Kaynak - Çelik, nikel, titanyum ve bunların alaşımlarında ergitme kaynaklı (demet kaynağı hariç) birleştirmeler - Kusurlar için kalite seviyeleri

Dökümler:

EN 1370 - Çelik dökümlerin yüzey kalitesi için gözle muayene

Diğer Standartlar

• ASME Sec. I                     • ASME Sec. V                    
• ASME Sec. VIII                 • ASME B31.1 
• ASME B31.3                     • ASME B31.8
• API 5L                               • API 1104
• AD Merkblatt HP 5/3         • AWS D1.1


HAVALANDIRMA TESİSAT

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği Ek-III Bakım, Onarım ve Periyodik Kontrol ile ilgili Hususlar kısmında iş ekipmanının muayene kriterleri, metotları, periyotları ve muayeneyi yapacak kişilerin yetkileri tariflenmektedir. Artıbel, Makina ve Elektrik Mühendislerinden oluşan muayene personeli ekibi ile yönetmeliğin şartlarını karşılayarak Türk Akreditasyon Kurumu'ndan A Tipi Muayene Kuruluşu olarak akredite olmuş ve faaliyetlerine devam etmektedir. Bağımsız ve tarafsız muayene personelimiz işletmelere üçüncü bir göz olarak bakmakta ve deneyimleri ile ekipmanınızın durumunu ilgili standartlara göre raporlandırmaktadır. İlgili yönetmelikte periyodik kontrollere ilişkin kriter ve periyotlar aşağıdaki gibi belirtilmiştir. Periyodik kontrol periyodunun belirlenmesine ilişkin olarak risk analizleri önem arz etmektedir.  


GIDA HİJYEN/SANİTASYON DENETİMİ/MUAYENESİ NEDİR?

Gıda hijyen ve saniyasyon denetimi; İşletmelerin daha temiz ve hijyenik koşullarda üretim yapabilmeleri, ve tüketicinin, gıda güvenilirliği açısından korunmasını sağlamak amacıyla, gıdanın üretiminden son tüketiciye arzına kadar uyması gereken genel gıda hijyeni kurallarına uygunluğunun kontrolü işlemidir.

Gıda hijyen ve saniyasyon denetimi; Uygunluk kontrolleri 17.12.2011 Tarih 28145 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Gıda Hijyen Yönetmeliği ve TS 13027 Gıda Üretim Yerlerinde Hijyen ve Sanitasyon Genel Kuralları Standardına göre yapılır.

 HİJYEN DENETİMİNİN FAYDALARI

1 -Hijyen denetimleri işletmenin temizlik ve hijyenik yönden uygun hale getirilmesini sağlar.

2 -Hijyen denetimi işletmede, Güvenli ve kaliteli Ürün üretilmesini sağalar
3 -Hijyen ve sanitasyon  denetimi müşteri  şikayetlerin azalmasını sağlar. Bu sayede firma itibarı artar.
4 -Hijyen denetimleri tüketicilerin aldıkları ürünlerin sağlıklı ve güvenli olduklarından emin olmalarını sağlar.
5 -Hijyen denetimi mevcut ve/veya gelecekte olabilecek fiziksel, kimyasal, ya da biyolojik faktörlerden doğabilecek tehlikeleri tespit ederek önceden engellenmesini sağlar.
6 -Hijyen ve sanitasyon denetimleri tüm çalışanların ortak sorumluluğu sağlanarak etkin bir oto-kontrol sisteminin uygulanmasını sağlar.

7 - Hijyen denetimi ile personel motivasyonu ve işteki verimlilik artar.

8 -Hijyen denetimi  yasal mevzuata uygun üretim ve satış yapılmasını sağlar.

9 -Firmanın yasal denetimlere hazırlanmasına yardımcı olur.

 HİJYEN VE SANİTASYON DENETİMİ PERİYOTLARI

Denetim periyotlarımız müşterilerimizin talebi doğrultusunda belirlenir. Arzu edersiniz aylık periyotlar la veya bir sefere mahsus denetim şeklinde haberli veya habersiz gerçekleştirilebilir.
 

YAPILAN HİJYEN DENETİMLERİDE;

-Binalar,Alt yapı koşulları, çalışma ortamları,

- İşletme, üretim koşulları, temizlik ve sanitasyon uygulamaları,

- Mal kabul koşulları,Depolama koşulları    

- Satış/servis koşulları, temizlik, dezenfeksiyon uygulamaları,

- Haşere kontrolü,

- Katı /Sıvı atıkların kontrolü,

- Alet ve ekipmanların  temizlik ve hijyen kontrolü,

- Zemin, duvar, tavan, lavabo-tuvalet  temizlik ve hijyen kontrolü,

- Aydınlatma, havalandırma  kontrolü,

- personel hijyenikontrolü,kılık, kıyafet kişisel bakım kontrolleri yapılır.

 ARTIBEL TS EN ISO/IEC 17020 STANDARDI KAPSAMINDA TÜRKAK TARAFINDAN AKREDİTE EDİLMİŞ A TİPİ MUAYENE KURULUŞUDUR

ARTIBEL Türkiye Cumhuriyeti Yasalarına göre kurulmuş olup TC Mevzuatına göre ISO 9001 Kalite,ISO 14001 ÇevreOHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği, ISO 22000 Gıda GüvenliğiIS0 13485 gibi yönetim sistemleri standartları konusunda eğitimbelgelendirme, gözetim denetimlerive ayrıca asansörlerin periyodikkontrol ve muayenesi, hijyenalanlarında muayenefaaliyetleri göstermekte olan bir eğitim , belgelendirme ve A tipimuayenekuruluşudur.

ARTIBEL ISO 9001, ISO 14001ISO 22000 yönetim sistemleri akreditasyonu için ISO 17021 asansör ve gıda hijyenmuayene kuruluşu akreditasyonu için ISO/IEC 17020 sistem Standartları doğrultusunda TURKAK  akreditasyonuna sahiptir.


İŞ MAKİNELERİ

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği Ek-III Bakım, Onarım ve Periyodik Kontrol ile ilgili Hususlar kısmında iş ekipmanının muayene kriterleri, metotları, periyotları ve muayeneyi yapacak kişilerin yetkileri tariflenmektedir. Artıbel, tümü Makina ve Elektrik Mühendislerinden oluşan muayene personeli ekibi ile yönetmeliğin şartlarını karşılayarak  faaliyetlerine devam etmektedir. Bağımsız ve tarafsız muayene personelimiz işletmelere üçüncü bir göz olarak bakmakta ve deneyimleri ile ekipmanınızın durumunu ilgili standartlara göre raporlandırmaktadır.  


TS-EN-ISO 9000 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

Artık bugünün dünyası çok küçülmüş, enformasyon, teknoloji ve iletişim alanındaki büyük gelişmeler toplumları kıyasıya bir rekabete ve her geçen gün yeni gelişmelerin yaşandığı ekonomik bir yarışa itmiştir. Mevcut dünya düzeninde ayakta kalabilmek , tüm sektörlerde müşteri ihtiyaç ve beklentilerine uygun mal ve hizmet üretiminin sağlanmasıyla gerçekleşebilecektir. Bu da ancak, kuruluşlarda, tasarım aşamasında başlayarak üretim , pazarlama ve satış sonrası hizmetlere kadar tüm aşamaları kapsayan ve sürekli gelişmeyi hedefleyen Kalite Yönetim Sisteminin uygulanmasıyla olacaktır. Günümüzde Kalite Yönetim Sistemi konusunda ISO 9000 Kalite Sistem Standardları 1987 yılında yayımlandığı tarihten itibaren en fazla ilgiyi ve uygulama alanını bulan milletlerarası Standardlar haline gelmiştir.

TS-EN-ISO 9000 Kalite Standardları Serisi, etkili bir yönetim sisteminin nasıl kurulabileceğini, dokümante edilebileceğini ve sürdürebileceğini göz önüne sermektedir.

ISO 9000 STANDARDLARININ GELİŞİMİ

-1963’de MIL/Q/9858 (ABD’de savunma teknolojisinde)

-1968’de AQAP Standardları(NATO üyesi ülkelerde)

-1979’da BS 5750(İngiltere’de)

-1987’de ISO 9000 serisi (ISO tarafından)

-1988’de EN 29000 standardları(CEN tarafından)

-1988’de TS 6000 Kalite Güvence Sistem Standardı olarak yayımlandı

-1991’de TS-EN-ISO 9000

-1994’de ISO tarafından revize edildi.(9001:1994 / 9002:1994 /9003:1994)

-1996’da EN 29000 serisi EN-ISO 9000 olarak yayınlandı.

-2000’de 9001:2000 olarak yayımlandı.

-2008'de ISO tarfından revize edildi ve 9001:2008 olarak yayımlandı.

- 2015' de ISO tarafından revize edildi ve 9001:2015 olarak yayımlandı.

TS-EN-ISO 9001:2015 standardı şu bölümlerden oluşmaktadır:

1. KAPSAM

2. ATIF YAPILAN STANDARDLAR

3. TERİMLER VE TARİFLER

4. KURULUŞUN BAĞLAMI

4.1 KURULUŞ VE BAĞLAMININ ANLAŞILMASI

4.2 İLGİLİ TARAFLARIN İHTİYAÇ VE BEKLENTİLERİNİN ANLAŞILMASI

5. LİDERLİK

5.1 LİDERLİK TAAHHÜT

5.2 POLİTİKA

5.3 KURUMSAL GÖREV , YETKİ VE SORUMLULUKLAR

6. PLANLAMA

6.1 RİSK VE FIRSATLARI BELİRLEME FAALİYETLERİ

6.2 KALİTE AMAÇLARI VE BUNLARA ERİŞMEK İÇİN PLANLAMA

6.3 DEĞİŞİKLİKLERİN PLANLAMASI

7. DESTEK

7.1 KAYNAKLAR

7.2 YETERLİLİK

7.3 FARKINDALIK

7.4 İLETİŞİM

7.5 DOKÜMANTE EDİLMİŞ BİLGİ

8. OPERASYON

8.1 OPERASYONEL PLANLAMA VE KONTROL

8.2 ÜRÜN VE HİZMETLER İÇİN ŞARTLAR

8.3 ÜRÜN VE HİZMETLERİN TASARIMI VE GELİŞTİRİLMESİ

8.4 DIŞARIDAN TEDARİK EDİLEN PROSES,ÜRÜN VE HİZMETLERİN KONTROLÜ

8.5 ÜRETİM VE HİZMETİN SUNUMU 

TS-EN-ISO 9000  SERİSİ

TS-EN-ISO 9000 standardları dört temel standardtan oluşmaktadır. Bunlar;

 • TS-EN-ISO 9000:2000 KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ-TEMEL KAVRAMLAR,TERİMLER
 • TS-EN-ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ-ŞARTLAR
 • TS-EN-ISO 9004:2000 KALİTE YÖN.SİS.-PERFORMANSININ İYİLEŞTİRİLMESİ İÇİN KILAVUZ
 • EN-ISO 19011:2000 KALİTE VE ÇEVRE TETKİKİ İÇİN KILAVUZ’dur.

KALİTENİN TANIMI

 •  Kalite, bir ürün veya hizmetin belirlenen veya olabilecek ihtiyaçları karşılama kabiliyetine dayanan özelliklerin toplamıdır.
 • Yapısal özellikler takımının şartları yerine getirme derecesi.
 • Kullanıma uygunluktur
 • Şartlara uygunluktur.

ISO 9000 İLE İLGİLİ BAZI TANIMLAR:

PROSES: Girdileri çıktılara dönüştüren birbirleriyle ilgili veya etkileşimli faaliyetler takımı.

ÜRÜN: Bir prosesin sonucu.

SİSTEM: Birbirleriyle ilişkili veya etkileşimli elemanlar takımı.

YÖNETİM SİSTEMİ: Politika ve hedefleri oluşturma ve bu hedefleri başarma sistemi.

KALİTE POLİTİKASI: Bir kuruluşun yönetimi tarafından resmi olarak ifade edilen kalite ile ilgili bütün amaçları ve idaresi.

KALİTE YÖNETİMİ: Bir kuruluşun kalite bakımından idare ve kontrolu için koordine edilmiş faaliyetler.

SÜREKLİ İYİLEŞTİRME: Şartların yerine getirilmesi yeteneğini arttırmak için tekrar edilen faaliyet.

VERİMLİLİK: Elde edilen sonuç ile kullanılan kaynaklar arasındaki ilişki.

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ:

Toplam Kalite Yönetimi, tamamen müşteriye odaklanmış bir işletme kültürünü oluşturan tam bir yönetim sistemidir. TKY evrensel bir süreçtir. TKY bir grup etkinliğidir ve bireysel olarak gerçekleştirilemez. TKY’de hataları önlemek ve kaliteye ulaşmak, üst yönetimden, işçilere, tedarikçilerden üretim sürecinde görev alan tüm çalışanların sorumluluğudur.

Kuruluşlarda büyük bir rekabet gücü ve üstünlük sağlayan TKY, ancak tüm ilkeleri

(*müşteri odaklılık *üst yönetim liderliği *sürekli gelişme *tam katılım) ile benimsenip uygulanırsa kuruluşun dinamizmini ve yapısını geliştirmekte başarılı olur.

KALİTE YÖNETİM PRENSİPLERİ

TS-EN-ISO 9001 standardı Uluslararası Standard Organizasyonu(ISO) tarafından ululararası Standard olarak yayınlanan ve halen Avrupa Topluluğu ülkeleri ile birlikte birçok ülkede Belgelendirme modeli olarak uygulanmakta olan bir uluslar arası Kalite Yönetim Standardıdır ve 8 Kalite Prensibine dayanmaktadır.

*Müşteri Odaklılık: Kuruluşlar müşterilerine bağlıdırlar, bu nedenle müşterinin şimdiki ve gelecekteki ihtiyaçlarını anlamalı, müşteri şartlarını yerine getirmeli ve müşteri beklentilerini de aşmaya istekli olmalıdırlar.

*Liderlik: Liderler, kuruluşun amaç ve idare birliğini sağlar. Liderler, kişilerin, kuruluşun hedeflerinin başarılmasına tam olarak katılımı olduğu iç ortamı oluşturmalı ve sürdürmelidir.

*Kişilerin Katılımı:Her seviyedeki kişiler bir kuruluşun özüdür ve bunların tam katılımı yeteneklerinin kuruluşun yararına kullanılmasını sağlar.

*Proses Yaklaşımı:Arzulanan sonuç, faaliyetler ve ilgili kaynaklar bir proses olarak yönetildiği zaman daha verimli olarak elde edilir.

*Yönetimde Sistem Yaklaşımı: Birbirleri ile ilgili proseslerin bir sistem olarak tanımlanması, anlaşılması ve yönetilmesi, hedeflerin başarılmasında kuruluşun etkinliğine ve verimliliğine katkı yapar.

*Sürekli İyileştirme: Kuruluşun toplam performansının sürekli iyileştirilmesi, kuruluşun kalıcı hedefi olmalıdır.

*Karar Vermede Gerçekçi Yaklaşım: Etkin kararlar, verilerin analizine ve bilgiye dayanır.

*Karşılıklı Yarara Dayalı Tedarikçi İlişkileri: Bir kuruluş ve tedarikçileri birbirlerinden bağımsızdır ve karşılıklı yarar ilişkisi, her ikisinin artı değer yaratması yeteneğini takviye eder.

NEDEN TS-EN-ISO 9000

 • Kuruluşta kalite anlayışının gelişimini,
 • Karın, verimliliğin ve Pazar payının artmasını,
 • Etkin bir yönetimi,
 • Maliyetin azalmasını,
 • Çalışanların tatminini,
 • Kuruluş içi iletişimde iyileşmeyi,
 • Tüm faaliyetlerde geniş izleme ve kontrolü,
 • İadelerin azalmasını,
 • Müşteri şikayetinin azalması, memnuniyetin artmasını sağlayan,
 • Ulusal ve uluslar arası düzeyde uygulanabilen bir yönetim sistemi modeli olduğu


TS-EN-ISO 14000 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ

Gelecek nesillere devredilebilecek daha temiz ve yaşanabilir çevre için, genel yönetim sisteminin kuruluş içinde bir çevre politikası geliştirmesi, uygulayarak başarıya ulaştırılması ile ilgili planlı faaliyetler bütünü olarak tanımlanan ISO 14001 çevre yönetim sistemi belgelendirmesi ARTIBEL tarafından deneyimli denetçi ve uzmanlarca gerçekleştirilmektedir.

20015'de ISO tarfından revize edildi ve 14001:2015 olarak yayımlandı.

TS EN ISO 14001 : 2015 standardı şu bölümlerden oluşmaktadır

4.KURULUŞUN BAĞLAMI

4.1 KURULUŞ VE BAĞLAMININ ANLAŞILMASI

4.2 İLGİLİ TARAFLARIN İHTİYAÇ VE BEKLENTİLERİNİN ANLAŞILMASI

4.3 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİNİN KAPSAMININ BELİRLENMESİ

4.4 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ

5. LİDERLİK

5.1 LİDERLİK VE TAAHHÜT

5.2 ÇEVRE POLİTİKASI

5.3 KURUMSAL GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLAR

6. PLANLAMA

6.1 RİSK VE FIRSAT BELİRLEME FAALİYETLERİ

6.2 ÇEVRE AMAÇLARI VE BUNLARA ULAŞMAK İÇİN PLANLAMA

7. DESTEK

7.1 KAYNAKLAR

7.2 YETERLİLİK

7.3 FARKINDALIK 

7.4 İLETİŞİM

7.5 DOKÜMANTE EDİLMİŞ BİLGİ

8. OPERASYON

8.1 OPERASYONEL PLANLAMA VE KONTROL

8.2 ACİL DURUMA HAZIR OLMA VE MÜDAHALE

9.PERFORMANS DEĞERLENDİRME

9.1 İZLEME ÖLÇME ANALİZ VE DEĞERLENDİRME

9.2 İÇ TETKİK

9.3 YÖNETİM GÖZDEN GEÇİRMESİ

10. İYİLEŞTİRME

10.1 GENEL

10.2 UYGUNSUZLUK VE DÜZELTİCİ FAALİYET

10.3 SÜREKLİ İYİLEŞTİRME

 Bazı Önemli TS EN ISO 14000 Serisi Standardları:

TS EN ISO 14001 : 2004 Çevre Yönetim Sistemi-Özellikler ve Kullanım Kılavuzu 

TS EN ISO 14004 : 2004 Çevre Yönetimi Çevre Yönetim Sistemleri- Prensipler, Sistemler ve Destekleyici Teknikler İçin Genel Kılavuz

EN ISO 19011: 2000 Kalite ve Çevre Tetkiki İçin Kılavuz

TS EN ISO 14020: Çevre Etiketleri ve Beyanları-Genel Prensipler

TS EN ISO 14031 : 2002 Çevre Yönetimi-Çevre Performans Değerlendirmesi-Kılavuz

TS EN ISO 14040 : 1998 Çevre Yönetimi - Hayat Boyu Değerlendirme Genel Prensipler ve Uygulamalar

ISO 14001 İLE İLGİLİ BAZI TANIMLAR

SÜREKLİ GELİŞME: Kuruluşun, çevre politikasına uygun olarak genel çevre icraatında gelişmeler sağlamak çin kuruluş çevre yönetim sisteminin sürekli olarak iyileştirilmesidir.

ÇEVRE: Bir kuruluşun faaliyetlerini içinde yürüttüğü, hava, su , toprak, tabii kaynaklar, bitki topluluğu (flora) hayvan topluluğu (fauna), insanlar ve bunlar arasındaki ilişkileri içinde alan ortamdır.

ÇEVRE BOYUTU: Kuruluşun, faaliyetlerinin, ürünlerinin veya hizmetlerinin çevre ile etkileşime giren unsurlarıdır.

ÇEVRE ETKİSİ: Çevrede, kısmen veya tamamen kuruluşun faaliyet, ürün ve hizmetleri dolayısıyla ortaya çıkan, olumlu veya olumsuz her türlü değişikliktir.

ÇEVRE POLİTİKASI: Kuruluşun, genel çevre icraatı ile ilgili niyet ve prensiplerini açıklamak,faaliyet, çevre amaç ve hedeflerle çerçeve teşkil etmek üzere yaptığı beyandır.

KİRLENMENİN ÖNLENMESİ: Kirlenmeyi önlemek, azaltmak veya kontrol altında tutmak amacıyla yeniden devreye sokmayı, başka işleme tabi tutmayı, işlemde değişiklik yapmayı, kontrol mekanizmalarını, kaynakların etkin kullanımını, malzeme ikamesini içine alabilen her türlü işlem ve uygulamaya başvurulması, malzeme veya ürün kullanılmasıdır.

SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA: Kısaca, mevcut ihtiyaçları gelecek nesillerin kendi ihtiyaçlarını karşılayabilmelerine engel olmadan karşılayarak kalkınmaktır.

HAYAT BOYU DEĞERLENDİRME: Bir mal ve hizmet sisteminde belirli bir malzeme ve enerjiden elde edilen mal ve hizmetlerle bu sistemin hayat dönemince ortaya çıkan ve doğrudan doğruya sisteme atfedilebilen çevre etkilerine ait bilgilerin toplanması ve gözden geçirilmesiyle ilgili bir usuller dizisidir.

TS- EN-ISO 14001 STANDARD PRENSİPLERİ

TS-EN-ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Standardları beş ana standardtan oluşmaktadır.

* Yükümlülük Altına Girme ve Politika: Kuruluş çevre politikasını tayin etmeli ve çevre yönetim sistemine bağlılık haahhüdünde bulunmalıdır.

* Planlama: Kuruluş faaliyet, ürün ve hizmetlerinin çevre boyutlarını belirlemeli, bunların önemli olanlarını seçmelidir. Taahhütlerini gerçekleştirmek için amaç ve hedefler tespit etmeli, bu amaç ve hedeflere ulaşmak için gerçekleştireceği faaliyetleri programlamılıdır.

* Uygulama ve İşlem: Kuruluş, çevre politikasını gerçekleştirmek, amaç ve hedeflerine ulaşabilmek maksadıyla etkin bir uygulamada bulunabilmek için gerekli yetenek ve imkanlarla birlikte bir destek mekanizması geliştirmelidir.

* Kontrol ve Düzeltici Faaliyet: Kuruluş, çevre icraatını ve bu icraattaki başarı derecesini ölçmeli, izleyip değerlendirmelidir.

* Gözden Geçirme ve Geliştirme: Kuruluş, genel çevre icraatını ve bu icraattaki genel başarı derecesini geliştirmek amacıyla, çevre yönetim sistemini gözden geçirmeli ve sürekli olarak geliştirmelidir.

NEDEN TS EN ISO 14001 :

Çevre Yönetim Sistemi tüm dünyada ISO 14001 standardı ile bilinmektedir ve ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standardından sonra Uluslararası kuruluşlarda tanınması ve uygulanması çok hızlı olmuştur.

ÇYS nin kuruluşlarda geliştirilmesinin amacı;

* Ulusal ve/veya uluslararası mevzuatlara uyumun artırılması

* Çevresel performansın artırılması

* Market Stratejileri:

* Uluslar arası rekabette avantaj sağlaması

* Firma itibar ve Pazar payının artırılması

* Maliyet kontrolünün geliştirilmesiyle masrafların azaltılması ve verimliliğin artırılması

* Acil durumlara (deprem,yangın, sel vb.) ve kazalara karşı hazırlıklı bulunarak mesuliyetle sonuçlanan kaza vb. olayların azaltılması

* Kirliliğin kaynaktan başlayarak kontrol altına alınması ve azaltılması

* Girdi malzemeleri ve enerji tasarrufu sağlanması

* İzin ve yetki belgelerinin alınmasının kolaylaştırılması

ISO 14001 tüm dünyaca bilinen ve kullanılan ortak bir dil olduğundan global pazarda kabul edilirliğin sağlanması


TS 18000 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ

Kuruluşlarda karşılaşılan en önemli insan kaynakları sorunlarından biri, çalışanların emniyetli ve sağlıklı bir çalışma ortamına sahip olmamalarıdır. Kuruluşların daha iyi rekabet koşullarına ulaşabilmesi için çalışanların iş sağlığı ve güvenliği konusunda planlı ve sistemli çalışmalar yürütmeleri gerekmektedir. ISO 9001 VE ISO 14001 gibi Standardlar kalite ve çevre yönetimleri üzerine yoğunlaşmış, dolayısıyla kuruluşlarda iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve sürekli iyileştirilerek korunabilmesi için ayrı bir standarda gereksinim duyulmuştur.

TS 18001(OHSAS) STANDARDININ GELİŞİMİ

 • 1996’da BS 8800 Mesleki sağlık ve güvenlik yönetim sis.rehberi
 • 1997’de Technical report NPR 5001
 • 1999’da BS tarafından (İngiltere’de)
 • 2001’de TS 18001 olarak yayınlandı

 TS 18001 (OHSAS) standardı şu bölümlerden oluşmaktadır:

1.KAPSAM

2.ATIF YAPILAN STANDARDLAR

3.TERİMLER VE TARİFLER

4.İSG YÖNETİM SİSTEMİ UNSURLARI

4.1 GENEL ŞARTLAR

4.2 ISG POLİTİKASI

4.3 PLANLAMA

4.4.UYGULAMA VE ÇALIŞTIRMA

4.5. KONTROL VE DÜZELTİCİ FAALİYET

4.6.YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ

 TS 18001 İLE İLGİLİ BAZI TANIMLAR:

KAZA: Ölüme, hastalığa, yaralanmaya, hasara veya diğer kayıplara sebebiyet veren istenmeyen olay.

ZARAR: İnsanların yaralanması, hastalanması, malın, çalışılan yerin zarar görmesi veya bunların birlikte gerçekleşmesine neden olabilecek potansiyel kaynak ve durum.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ: Çalışanların, geçici işçilerin, müteahhid personelin, ziyaretçilerin ve çalışma alanındaki diğer insanların refahını etkileyen faktörler ve şartlar.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ: Kuruluşun faaliyetleri ile ilgili İSG riskleri yönetimin kolaylaştıran, tüm yönetim sisteminin bir parçasıdır. Bu kuruluş yapısını, faaliyet planlarını, sorumlulukları, deneyimleri, prosesleri,prosedürleri ve kuruluşun İSG politikasının geliştirilmesi, uygulanması, iyileştirilmesi, başarılması, gözden geçirilmesi ve sürdürülmesi için kaynakları kapsar.

RİSK DEGERLENDİRMESİ: Tüm proseslerde, riskin büyüklüğünü tahmin etmek ve riske tahammül edilip edilemeyeceğine karak vermek.

 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ HAKKINDA GENEL BİLGİ

İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Yönetim Sistemi; iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin kuruluşların genel stratejileri ile uyumlu olarak sistematik bir şekilde ele alınıp sürekli iyileştirme yaklaşımı çerçevesinde çözümlenmesi için bir araçtır.

Ülkemizde İSG faaliyetleri kişisel koruyucuların kullanımını çağrıştırmakta ve geleneksel olarak ayrıca yapılması gereken iş olarak algılanmaktadır. İSG Yönetim Sistemiyle, çalışanlar, yönetenler ve denetleyenlerin rol ve sorumlulukları açık hale getirilerek çalışanların katılımını sağlayacaktır.

Bu sistemle, çalışanlar, İSG risklerinin belirlendiği ve önlemlerle asgari seviyeye indirildiği, yasalar uyan, hedeflerin yönetim programları ile hayata geçirildiği,uygun İSG eğitimlerinin uygun kişilere verildiği, acil durumlara hazır, performansını izleyen,izleme sonuçlarını iyileştirme faaliyetlerini başlatmak için kullanan, faaliyetlerini denetleyen, yaptıklarını gözden geçiren ve dokümante eden bir kuruluşta İSG faaliyetlerine gereken önemi veren bir sistemin parçası olacaklardır.

NEDEN TS 18001

 • Karlılığı arttırmak
 • İSG çalışmalarını diğer faaliyetlere entegre ederek kaynakların korunmasını sağlamak
 • Yönetimin taahhüdünün sağlandığını göstermek
 • Motivasyon ve katılımı arttırmak
 • Ulusal yasa ve dünya standardlarına uyum süresini ve maliyetini azaltmak
 • Paydaşların istek ve beklentilerini karşılayarak rekabeti arttırmak
 • Kuruluşlar tarafından sürdürülmekte olan İSG faaliyetlerinin sistematik olarak yayılımını sağlamak için bu sistem uygulanmalıdır


TS ISO/IEC 20000 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi

ISO 20000 BİLGİ TEKNOLOJİLERİ HİZMET YÖNETİM SİSTEMİ STANDARDI NEDİR ?

Bilgi teknolojileri hizmet yönetimi en iyi uygulamalarının ve yönetim süreçlerinin tanımlandığı ve açıklandığı ITIL (Information Technology Infrastructure Library – Bilgi Teknolojisi Altyapı Kütüphanesi) çalışmalarına dayanan standartlaştırma çalışmaları BS 15000 adı altında taslak bir standart olarak yayınlamıştır. Aralık 2005'te ISO tarafından iki parçadan oluşan uluslar arası bir standart olarak ISO 20000 adı altında yayınlanmıştır.

ISO 20000-1 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi Standardı Bir Bilişim teknoloji firması operasyonlarını nasıl yönetir ve nasıl hizmet verir bununla alakalı bir standarttır. ISO 20000-1 Belgesi alacak bilişim teknoloji firmaları bu belgeyi alabilmesi için mutlaka servis sonrası hizmetlerinin olması gerekir. Aslında ISO 20000-1 Standardı 6-7 Standardın bir araya getirilerek Bilişim firmalarının faaliyetlerini ve kurumsal yapısını oluşturmak için hazırlanmış bir standarttır.

ISO 20000 belgesi özel olarak Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetimi için hazırlanmış ve dünya çapında kullanılmaya başlanan ilk standarttır. ISO 20000 belgesi müşterilere daha etkin hizmet verilmesinin sağlanması için entegre edilmiş bir yönetim süreci seti tarifidir.  

ISO 20000 BİLGİ TEKNOLOJİLERİ HİZMET YÖNETİM SİSTEMİ STANDARDI

ISO 20000 standart serisi 2 standarttan oluşmaktadır. ISO 20000-1 ve ISO 20000-2 standartları belgelendirme faaliyetleri ISO 20000-1 standardına göre yapılmakta olup ISO 20000-2 Standardı kılavuz standarttır. 

ISO/IEC 20000  Ticaret Bakanlığı ‘nca geliştirilen ITIL (IT Infrastructure Library - Bilgi Teknolojileri Altyapı Kütüphanesi)’da tanımlanan süreç yaklaşımıyla bağlantılı ve bu yaklaşıma tamamlayıcıdır.

ISO 20000 standardı iki bölümden oluşur. 

 Birinci Bölüm, Bilgi Teknolojileri hizmeti yönetimini kapsayan hizmet yönetimi belirtimidir. Denetleme yapılırsa bu bölüme uygunluğunuz konusunda yapılır. Sertifikasyon alabilmek için karşılanması gereken asgari gereklilikler de bu bölümde ortaya konur.

İkinci Bölüm, hizmet yönetiminin uygulama tüzüğüdür ve belirtimin kapsamı dahilinde hizmet yönetimi işlemleri için en iyi uygulamalar bu bölümde açıklanır.

ISO/IEC 20000, dünyanın hangi bölgesinden veya hangi sektörden olursa olsun BT hizmetlerine dayanan büyük küçük tüm kuruluşlar için geçerlidir. Bu standart özellikle BT bölümleri gibi iç BT hizmeti sağlayıcıları ve BT taşeron kurumları gibi dış BT hizmeti sağlayıcıları için uygundur.

ISO/IEC 20000-1:2005 standardın biçimsel özelliklerdir ve müşterilere sunulan hizmetlerde kabul edilebilir kalite seviyesine ulaşmak için organizasyonlara gereken şartları belirler.

 Kapsam şunları içermektedir: 
Bir yönetim sistemi için gerekenler;
Hizmet sisteminin planlanması ve uygulamaya konulması;
Yeni hizmetlerin planlanması ve uygulamaya geçirilmesi ya da eski hizmetlerde değişikliğe gidilmesi;
Hizmet verilmesi süreci;
İlişkilendirme süreci;
Çözümleme süreci;
Kontrol süreci ve Duyurma süreci. 

 ISO 20000 BİLGİ TEKNOLOJİLERİ HİZMET YÖNETİM SİSTEMİ Kurmanın Yararları
- Artan hizmet kalitesi ve daha güvenir kurumsal destek
- IT yeteneklerinin net olarak görülebilmesi
- Varolan hizmetler hakkında daha net bir bilgi
- Yeteneklerin doğru analizi ve iş tatmini ile daha motive çalışanlar
- Müşteri ihtiyaçlarını doğru anlama ve doğru hizmet ve destek ile müşteri tatminin sağlanması
- Hizmet süreçlerinde güvenlik, sürat ve erişilebilirlikte artış
- BT yönetim ve işletim maliyetlerinin düşürülmesi
- Etkin kaynak yönetimi ve kaynakların verimli kullanımı
- İşlerin/problemlerin tekrar tekrar ele alınmasını engellenmesi
- Gereksiz işlerin elimine edilmesi
- BT hizmetlerinin erişilebilirliğinin artırılması
- Müşteri, son kullanıcı ve iş ihtiyaçlarını karşılayan hizmetlerin sunulmasının garanti altına alınması
- Hizmetlerin sunumunda yer alan kişilerin rol ve sorumlulukların belirlenmesi
- BT ekiplerinin memnuniyetinin artması
- Geçmiş deneyimlerden öğrenme sürecinin sağlanması
- BT'nin müşteri ve iş kolları ile arasındaki iletişimin iyileştirilmesi, beklentilerin yönetilmesi

ISO / IEC 20000-2 standardı ise 1.parçanın açıklanması ve en iyi uygulama tavsiyelerinden oluşmaktadır. 

İş dünyasının giderek Bilgi Teknolojilerine bağımlı hale gelmesi ve BT hizmetlerinin giderek karmaşık bir hal alması nedeniyle ITIL'e ve dolayısıyla ISO 20000'e ihtiyaç duyulmaktadır.

ISO 20000-1 BİLGİ TEKNOLOJİLERİ HİZMET YÖNETİM SİSTEMİ SÜREÇLERİ

1. HİZMET DÜZEYİ (SLA) YÖNETİM SÜRECİ
2. YENİ VEYA DEĞİŞMİŞ SERVİSLERİN PLANLANMASI VE UYGULANMASI SÜRECI
3. HİZMET SÜREKLİLİĞİ YÖNETİMİ SÜRECİ
4. ERİŞİLEBİLİRLİK YÖNETİMİ SÜRECİ
5. BT HİZMETLERİ İÇİN FİNANS YÖNETİMİ SÜRECİ
6. KAPASİTE YÖNETİMİ SÜRECİ
7. BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SÜRECİ
8. İŞ İLİŞKİLERİ YÖNETİM SÜRECİ
9. TEDARİKÇİ YÖNETİMİ SÜRECİ
10. ÇAĞRI-OLAY YÖNETİMİ SÜRECİ
11. PROBLEM YÖNETİMİ SÜRECİ
12. KONFİGÜRASYON VE ENVANTER YÖNETİMİ SÜRECİ
13. DEĞİŞİM YÖNETİMİ SÜRECİ
14. SÜRÜM YÖNETİMİ SÜRECİ

ISO 20000 Süreçleri Bir bilgi Teknolojisi firmasında aşağıdakileri amaçlamaktadır.

HİZMET DÜZEYİ (SLA) YÖNETİM SÜRECİ : ISO 20000 Hizmet Seviye Yönetimi sürecinin amaçları Bilgi işlem kaynaklarının ihtiyaç duyulan hizmet performans düzeylerini sağlayabilecek şekilde organize edilmesi ve izlenmesi aktivitelerini yürütmek.
• Bilgi işlem hizmet kalitesini korumak ve geliştirmek
• Hizmette kötü performansa neden olan etkenlerin belirlemek ve bunların ortadan kaldırılması için alınması gereken önlemlerin, ortaya çıkan iş gereksinimleri ve maliyet ilişkileri ile birlikte, tespit etmek ve raporlanmasını sağlamak.

YENİ VEYA DEĞİŞMİŞ SERVİSLERİN PLANLANMASI VE UYGULANMASI SÜRECİ ISO 20000 Şirketin “Servis Kataloğu”nda yer alan servislerde meydana gelebilecek değişikliklerin ulaşılabilir, anlaşılan maliyet ve servis kalitesinde yönetilebilir olduğunu sağlamak. Yeni açılacak servislerin ulaşılabilir, anlaşılan maliyet ve servis kalitelerinin yönetilebilirliğinin teyidini vermek.

HİZMET SÜREKLİLİĞİ YÖNETİMİ SÜRECİ ISO 20000 Bilgi işlem hizmetlerinde ortaya çıkabilecek bir kesinti durumunda, hizmeti önceden belirlenmiş süreler içinde tekrar kullanılabilir duruma getirerek Şirketin verdiği hizmetlerin iş sürekliliğini artırmak.

ERİŞİLEBİLİRLİK YÖNETİMİ SÜRECİ: ISO 20000 itil Şirketin bilgi işlem altyapısının, bilgi işlem hizmetlerinin ve bilgi işlem destek organizasyonunun optimize edilerek, Şirketin faaliyet hedeflerini karşılayacak optimum bir kullanılabilirlik düzeyi oluşturmak.

BT HİZMETLERİ İÇİN FİNANS YÖNETİMİ SÜRECİ: ISO 20000 Finans, Bütçe ve Muhasebe Yönetimi Sürecinin temel amacı bilgi işlem hizmetlerini oluşturan varlıkların ve kaynakların uygun ve ölçülebilir maliyetlerle elde edilmesini sağlamaktır. Hangi bilgi işlem hizmetinin hangi maliyetlerle elde edildiği, hizmet, aktivite ve kullanıcı başına düşen masrafın ne olduğu gibi konulara açıklık getirir. Finansal Yönetimin bir amacı da bilgi işlem altyapısındaki değişiklik çalışmalarının maliyetleri hakkında yönetime analiz raporları sunmak ve yatırım kararı aşamasında yönetime yardımcı olmaktır.

KAPASİTE YÖNETİMİ SÜRECİ :ISO 20000 belgesi Şirketin bilgi işlem alt yapısını oluşturan bileşenlerin (kaynakların) yönetimine odaklıdır. Kullanılabilir kaynaklar üzerinde bir yetersizlik ortaya çıktığında, gerekli önlemleri alarak bu kaynaklar tarafından desteklenen bilgi işlem hizmetlerinin iş gereksinimlerini karşılayabilir durumda kalmasını sağlamayı amaçlar. Şirketin tüm bilgi işlem kaynaklarının izlenmesinden, kullanımlarının ölçülmesinden, toplanan verilerin kayıt altına alınmasından, analiz edilmesinden ve raporlanmasını kapsar

BİLGİ GÜVENLİGİ YÖNETİM SÜRECİ ISO 20000-1 Şirketin verdiği servis hizmetlerinin sağlandığı sunucu sistemlerin güvenliği, sunucularda tutulan servis kayıtlarının, satınalma bilgilerinin, ihale dokümanlarının, ihale fiyatlarının, ihalelerin alınması, alınan ihalelerden sonra yapılan çalışmalara dair raporların saklanması, erişilebilirliklerinin sağlanması, dokümanların, kayıtların ve veritabanlarının bütünlüğünün sağlanması, olay ihlallerini tespiti ve sonuçlandırılması ve tüm servis hizmetlerinin gizliliğinin sağlanmasını amaçlar. Bu süreç yalnızca Servis hizmetleri, ihale, proje, konusundaki gizlilik gereksinimlerini karşılamak üzere hazırlanmış olup ISO 27001 sisteminin bir alt kümesidir.

İŞ İLİŞKİLERİ YÖNETİM SÜRECİISO 20000 Şirketin ihale müşteri ile iletişimi şatışı sözleşme imzalanması sözleşmenin feshi vb durumlarda faaliyetlerini nasıl yöneteceği ile ilgilidir.

TEDARİKÇİ YÖNETİMİ SÜRECİ ISO 20000 Tedarikçi Yönetim Sürecinin amacı Şirketin mal ve hizmet ihtiyaçlarının, verimlilik ve karlılık sürdürebilirlik ve değişiklik ilkeleri doğrultusunda, istenilen miktar, nitelik ve koşullar çerçevesinde en uygun fiyatlarla, iç ve dış piyasalardan karşılanmasına ilişkin esas ve usulleri ve Satın alma sürecinde oluşan değişiklik veya iptal talebinin sonuçlandırılması belirlemektir, tedarikçilerinin seçiminde ve değerlendirmesinde ve işin yapılması aşamasındaki kontrollerde bir yöntem oluşturmaktır.

ÇAĞRI-OLAY YÖNETİMİ SÜRECİ : Normal servis işletimine mümkün olduğunca çabuk geri dönmek ve iş işletimi üzerindeki ters etkiyi en aza indirgemek. En iyi olası servis kalite seviyesini tutturmak. Bakım anlaşmalı veya per-call çağrıların sisteme girilmesi, planlama yapılması ve çağrının söz verilen (sözleşmelerle belirlenmiş) sürede çözüme ulaştırmak. Çağrının gelmesinden kapanmasına kadar verilen tüm servis hizmetlerini, yedek parça ve donanım teminlerini kapsar.

PROBLEM YÖNETİMİ SÜRECİ : ISO 20000 Şirketin hizmet verdiği kurumlarda veya kendi BT altyapısı içerisinde, hataların neden olduğu olay ve problemlerin olumsuz etkisini en aza indirgemek, bu hatalarla ilgili olayların yinelenmesini önlemek. Çağrı Merkezinin çözemediği ileri seviye destek gereken yazılım ve donanım arızalarının telefonda çözülmesi ve gerekli durumlarda uzaktan bağlantı yapılarak sorunun giderilmesini, yerinde müdahale gereken çağrıların ise sahaya aktarılmasını kapsar.

KONFİGÜRASYON VE ENVANTER YÖNETİMİ SÜRECİ ISO 20000 Sorumluluk altında bulunan tüm kaynak ve ekipmanların (Şirketin ve hizmet verdiği kurumlar için) ve hizmet süreçleri içinde ihtiyaç duyulan tüm konfigürasyon öğelerinin kontrol altında tutulması. Şirketin BT servis / hizmet yönetiminde kullanılan tüm BT varlıklarının (donanım, yazılım, ağ cihazları, mobil haberleşme cihazları, kullanım kılavuzları, garanti belgeleri, servis raporları, kalibrasyon kayıtları vs. tanımlanması, ayrıntılarının tutulması, tarihçesinin izlenmesi ve raporlanmasını kapsar. Şirketin hizmet verdiği kurumların şirketin sorumlu tuttuğu BT envanterlerinin tanımlanması, kurumlar tarafından verilen ayrıntılar dahilinde konfigürasyon bileşenlerinin kırılımlarını Konfigürasyon Veritabanına işlenmesini kapsar.

DEĞİŞİM YÖNETİMİ SÜRECİ : ISO 20000 Hizmet verilen kurumların ve Şirketin Bilgi İşlem altyapısına yönelik tüm değişikliklerin standart metot ve prosedürlerin kullanımı ile verimli ve hızlı biçimde gerçekleştirilmesi, Değişim sonucunda ortaya çıkması muhtemel kullanıcı çağrılarının minimize edilerek devam eden hizmet kalitesinin artacak iş yükü nedeni ile düşürülmemesi, Değişikliklerin kontrol altına alınması ve negatif etki yaratmasının engellenmesi, Yapılan değişimin sonucunda organizasyonel operasyonları geliştirmesi.

SÜRÜM YÖNETİMİ SÜRECİ ISO 20000 Kullanılmakta olan tüm yazılımların, donanımların ve veri iletişim ekipmanlarının sürüm ve güvenlik yamaları vb dâhil izlenmesi ve ilişkili süreçlere bağlı olarak güncellenmesi.
• Kullanılan yazılımların destek kapsamı içinde geçerli kabul ettiği sürümlerin ve servis yama seviyelerinin kullanılmasının sağlanması.
• Geçerli sürümlerin ve servis yamalarının desteklediği donanım bileşenlerinin güncellenmesi.
• Donanım ve yazılımların kullanılmadan önce istenilen hizmet seviyelerini sağlayacak asgari şartların belirlenmesi.
• Yapılacak değişikliklerin önceden Değişiklik Yönetimi tarafından onaylanması.
• Yazılımların lisans durumlarının takibi.
• Sürüm bilgilerinin Değişiklik Yönetimi CMDB veritabanına ve Konfigürasyon veritabanına kaydedilmesi.
• Yaygın güncelleme projelerinin etkin ve kontrollü bir biçimde yönetilmesi.
• Yazılım konfigürasyon öğelerinin tüm ana kopyaları Merkezi Yazılım Kütüphanesinde yönetilir.


TS-EN-ISO 22000 GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ

Uluslararası Standart Örgütü (ISO) tarafından 01 Eylül 2005 tarihinde yayınlanan ISO 22000:2005 standardı, “Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi” olarak yayınlanmış ilk uluslararası standarttır. Bu standart Uluslararası Standartlar Örgütü (ISO)’nün ISO/TC 34. teknik komite tarafından, bütün dünyadaki dernekler ve gıda uzmanlarının da bir araya gelmesiyle geliştirilerek, yayınlanmıştır. ISO 22000:2005 gıda güvenlik yönetimi gerekliliklerini tanımlayan, gıdaya yönelik tüm süreçlerin analizine imkan veren ve risklerin yönetimini sağlayan uluslararası bir standarttır. ISO 22000 gıda sektörüne ortak bir yönetim sistemi anlayışı getirmektedir. TSE HACCP Yürütme Komitesi 30.01.2006 Tarih ve 110 sayılı gündeminde aldığı kararda TS-EN- ISO 22000 Standardının 27.01.2006 tarihinde TS 13001’in(HACCP) yerini aldığını belirtmiştir. AB'ye uyum çalışmalarında, gıda zincirindeki tüm kuruluşların, gıda güvenliği yönetim sistemini kurmuş olmaları ve tüm gıda firmalarının ön koşul programını uygulamaya almaları gerekmektedir. Bu kapsamda ISO 22000 bütün dünyada kabul görecek bir standarttır.

ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Standart Serisi 

 • ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi – Gıda Zincirindeki kuruluşlar için şartlar
 • ISO/TS 22003 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi – Gıda güvenliği yönetim sistemlerinin tetkikini ve belgelendirmesini yapan kuruluşlar için şartlar (2006 ilk çeyrek)
 • ISO/TS 22004 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi –ISO 22000:2005’in uygulanması ile ilgili kılavuzu (Kasım 2005)
 • ISO 22005,Yem ve gıda zincirinde izlenebilirlik- Sistem tasarımı ve hazırlanması için genel ilkeler ve kılavuzu

Kimler Uygulayabilir

• Gıda üreticileri,
• Gıda tedarikçileri, toptancı ve perakendecileri,
• Paketleme ve ambalaj malzemesi üreticileri,
• Tohum ve yem üreticileri,
• Çiftçiler,
• Katkı malzemesi üreticileri,
• Gıda ve yemek hizmeti veren kuruluşlar,
• Perakende ve gıda hizmeti veren işletmeler ile kontratlı çalışan kuruluşlar,
• Taşıma, depolama ve dağıtım hizmeti sağlayan kuruluşlar,
• Servis sağlayıcı kuruluşlar, (Haşere Mücadele, vb)
• Gıda zincirine dolaylı yoldan katılan kuruluşlar,
• Temizlik ve sanitasyon hizmeti veren kuruluşlar
• Ekipman, temizlik malzemeleri ve diğer gıda ile temasta olan malzeme üreticileri

ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sisteminin Maddeleri

Gıda güvenliği yönetim sistemi
4.1 Genel Şartlar
4.2 Dokümantasyon Şartlary
5 Yönetim Sorumluluğu
5.1 Yönetim Taahhüdü
5.2 Gıda Güvenliği Politikası
5.3 Gıda güvenlik yönetim sisteminin planlanması
5.4 Sorumluluk ve Yetki
5.5 Gıda güvenliği ekip lideri
5.6 İletişim
5.7 Acil durumlara hazırlılık ve karşılık verme
5.8 Yönetimin gözden geçirmesi
6 Kaynak yönetimi
6.1 Kaynak sağlanması
6.2 İnsan kaynakları
6.3 Altyapı
6.4 Çalışma ortamı
7 Güvenli ürün plânlama ve gerçekleştirme
7.1 Genel
7.2 Ön gereksinim programları
7.3 Tehlike analizlerini gerçekleştirmenin birincil aşamaları
7.4 Tehlike Analizi
7.5 Operasyonel ön gereksinim programları oluşturulması
7.6 HACCP Planının Oluşturulması
7.7 OGP ve HACCP plânlarında belirtilen başlangıç bilgi ve dokümanların güncelleştirilmesi
7.8 Doğrulama Planlaması
7.9 İzlenebilirlik Sistemi
7.10 Uygunsuzluk Kontrolü
8 Gıda güvenliği yönetim sisteminin geçerli kılınması, doğrulanması ve iyileştirilmesi
8.1 Genel
8.2 Kontrol önlem kombinasyonlarının geçerli kılınması
8.3 İzleme ve ölçmenin kontrolü
8.4 Gıda güvenliği yönetim sisteminin doğrulanması
8.5 İyileştirme
8.5.1 Sürekli iyileştirme
8.5.2 Gıda güvenliği yönetim sisteminin güncelleştirilmesi

ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sisteminin Faydaları

• Uluslararası düzeyde tanınan bir sistem olması nedeniyle tüm dünyada ticaret kolaylığının sağlanması
• ISO 22000; diğer perakende standartları kapsar; standart ve kodeks ile ilişkili uluslararası bilinen yasal uygulamalardan bahseder,
• Belirlenen kriterlerin dışındaki ürün oranındaki azalmadan dolayı maliyetlerin azalması ve firmanın vizyonunun korunması
• Ürün yaklaşımı yerine sistem yaklaşımı ile risklerin hızlı, verimli ve dinamik kontrolü,
• Gıda güvenliği ile ilgili tüm tüketici taleplerini karşılaması.
• Ön gereklilik programlarının sistematik yönetimi,
• Tüm personelin gıda güvenliği ve hijyen konusunda bilinçlenmesi ve artan teknik yeterlilik sağlanması
• Gıda zehirlenmesi riskini minimize etmesi
• Gıda güvenliği unsurları hakkında tedarikçiler ve müşteriler, denetleyiciler ve diğer ilgili taraflar ile dinamik iletişim sağlanması
• Proses kontrolün dokümanlarla kanıtlanmasına olanak vermesi,
• Yükümlülüklerini bilen ciddi ve profesyonel bir organizasyon oluşturulması,
• Resmi denetimlerde karşılaşılan sorunların en aza indirilmesi
• Gıda israfının (gıda bozulmaları, vb.) ve bu israftan kaynaklanan maliyetlerin en aza indirilmesi,
• Etkin stok kontrolü ve veri sağlama
• Etkin zaman yönetimi,
• Müşteri güveninin ve memnuniyetinin sağlanması.
• Pazarlamada rakiplerin önüne geçilmesi,
• Ürün güvenlik problemlerini önlemesi,
• Hata yapılarak kazanılan tecrübeye güvenmekten ziyade potansiyel tehlikeleri önceden haber vermesi,
• Etkin kontrol geliştirmeye sistematik olarak yaklaşması


TS ISO/IEC 27001 BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ

Bilgi, diğer önemli ticari varlıklar gibi, bir işletme için değeri olan ve bu nedenle uygun olarak korunması gereken bir varlıktır.
Bilgi güvenliği bilgiyi, ticari sürekliliği sağlamak, ticari kayıpları en aza indirmek ve ticari fırsatların ve yatırımların dönüşünü en üst seviyeye çıkartmak için geniş tehlike ve tehdit alanlarından korur. Bilgi birçok biçimde bulunabilir. Kâğıt üzerine yazılmış ve basılmış olabilir, elektronik olarak saklanmış olabilir, posta yoluyla veya elektronik imkânlar kullanılarak gönderilebilir, filmlerde gösterilebilir veya karşılıklı konuşma sırasında sözlü olarak ifade edilebilir.

ISO/IEC 27001 sertifikasyonu, değerli bilgi varlıklarınızı yönetmenize ve korumanıza yardımcı olur.
Bilgi hangi biçimi alırsa alsın veya paylaşıldığı veya toplandığı hangi anlama gelirse gelsin her zaman uygun bir şekilde korunmalıdır. Bilgi güvenliği, aşağıdaki maddelerin korunması olarak tanımlanır:


Gizlilik: Bilginin sadece erişim yetkisi verilmiş kişilerce erişilebilir olduğunu garanti etmek;

Bütünlük: Bilginin ve işleme yöntemlerinin doğruluğunu ve bütünlüğünü temin etmek;

Elverişlilik: Yetkili kullanıcıların, gerek duyulduğunda bilgiye ve ilişkili kaynaklara erişebileceklerini garanti etmek.

Bilgi güvenliği, politikalar, uygulamalar, yöntemler, örgütsel yapılar ve yazılım fonksiyonları gibi bir dizi uygun denetimi gerçekleştirme aracılığıyla sağlanır. Bu denetimler, işletmenin belirli güvenlik hedeflerinin karşılandığını garanti altına almak için kurulmalıdır.

TS ISO/IEC 17799 Bilgi Teknoloji - Bilgi Güvenliği Standardı
BS 7799 Bilgi Güvenliği Standardı
TS EN ISO 190011: 2004 Kalite ve Çevre Tetkiki için Kılavuz


Bilgi Güvenliği Yönetimi Sisteminizin ISO/IEC 27001 ile belgelenmesinin kuruluşunuza şöyle yararları olur:

 • İşin devamlılığını sağlar.
 • Müşterinin güveni kazanılır.
 • Yasal mevzuatlara uyulmuş olunur.
 • Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemine ciddi bir önemin verildiğinin göstergesidir.
 • Bilginin gizliliği, güvenilirliği ve elverişliliği; rekabet gücünün, nakit akışının, karlılığın, yasal yükümlülüklerin ve ticari imajın korunması ve sürdürülmesini sağlanır.
 • Düzenli değerlendirme işlemi performansınızı sürekli izlemenize ve geliştirmenize yardımcı olur.
 • Bilgi güvenliği işlemleriniz, prosedürleriniz ve belgeleriniz biçimlendirilirken kurumsal risklerinizin gerektiği gibi tanımlandığını, değerlendirildiğini ve yönetildiğini bağımsız bir şekilde doğrular.
 • Sözleşmeden doğan gereklilikleri karşılayarak ve müşterilerinize bilgilerinin güvenliğine gösterdiğiniz özeni göstererek bir rekabet avantajı sağlar .
 • Bilgi sistemlerini ve ağları bilgisayar destekli sahtekârlık, casusluk, sabotaj, yıkıcılık, yangın ve sel gibi çok geniş kaynaklardan gelen tehdit ve tehlikelerden korunur.

 

 ISO/IEC 27001, dünyanın hangi bölgesinden veya hangi sektörden olursa olsun büyük küçük tüm kuruluşlara uygundur. Bu standart, finans, sağlık, kamu ve BT sektörleri gibi bilginin korunmasının büyük öneme sahip olduğu alanlarda özellikle gereklidir.

ISO/IEC 27001, BT taşeron şirketleri gibi bilgiyi başkaları adına yöneten kuruluşlar için de oldukça etkilidir: müşterilere bilgilerinin koruma altında olduğu güvencesini vermek için kullanılabilir.


TS-EN-ISO 50001 ENERJİ YÖNETİM SİSTEMİ

Toplam enerji maliyetlerinin toplam üretim maliyetlerinin P’sinin üzerine çıktığı ve Enerji Kanunu’nun enerjinin etkin kullanılması, israfının önlenmesi, enerji maliyetlerinin ekonomi üzerindeki yükünün hafifletilmesi ve çevrenin korunması için enerji kaynaklarının ve enerjinin kullanımında verimliliğin artırılması yönündeki yaptırımı da düşünülecek olursa, enerji tasarrufuna gidilmesi ve bir enerji yönetim sistemi oluşturulması kaçınılmazdır.

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi, enerji yönetimindeki mevcut ulusal ve yerel standartların üzerine inşa edilmiş en son ve en iyi uygulamaları temsil eder. ISO 50001, organizasyonların enerji verimliliğini yükseltmek için gerekli olan süreç ve sistemleri oluşturmalarını, uygulanmasını ve sürdürülebilirliğini sağlamaktır.

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Standardı tüm enerji türlerini kapsar. Her işletmeye yani vergi levhası sahiplerine kurulabilir, uygulanabilir ve belgelendirilebilir. Coğrafi, kültürel ya da sosyal koşullara bakılmaksızın her tip ve büyüklükte organizasyonun uygulamasına müsait bir yapıda oluşturulmuştur.

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Standardı Sera Gazı Emisyonları (GHG) ile ilişkili yerel yükümlülüklere uyumunuzu kolaylaştıracaktır. Verimli enerji kullanımı konusunda sürekli iyileştirme çevre etki boyutlarını azalttığı gibi enerji tüketimini düşürerek tasarruf imkanı da sağlayacaktır

Enerji verimliliği kanunu ile ilgili bir çok yönetmelik ve tebliğin hazırlandığı bu dönemde EN 16001 enerji yönetim sistemi tam mevzuat uyumu içinde bir fırsat olarak değerlendirilebilir. ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi, ISO 9001-Kalite Yönetimi, ISO 14001- Çevre Yönetimi ve BS EN 16001 Enerji Yönetim Sistemi standartları ile uyumlu şekilde tasarlanmıştır.

ISO 50001  Enerji Yönetim Sistemi Standart Serisi

·         ISO 50001:2011 Enerji Yönetim Sistemi-Kullanımı için rehberlik gereksinimleri

·         ISO/DIS 50002 Enerji Denetimleri

·         ISO/DIS 50003 Enerji Yönetim Sistemleri-  Enerji yönetim sistemlerinin denetim ve sertifikasyonunu sağlayan kuruluşlar için şartlar

·         ISO/DIS 50004 Enerji Yönetim Sistemleri- Bir enerji yönetim sisteminin uygulanması, sürdürülmesi ve geliştirilmesi için rehberlik

·         ISO/DIS 50006 Enerji Yönetim Sistemleri - enerji tabanları (ENB) ve enerji performans göstergelerini (ENPI) kullanarak enerji performansının ölçülmesi- Genel ilkeler ve rehberlik

·         ISO/DIS 50015 Enerji Yönetim Sistemleri- Ölçme ve Örgütsel Enerji Performansı Doğrulama - Genel Prensipleri ve Rehberlik

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Faydaları

Firmaların oluşturdukları ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemini etkin bir biçimde kullanması aşağıda belirtilen faydaları sağlamaktadır:

·         Maliyetleri azaltır: Enerji tüketimini belirlemek, ölçmek ve yönetmek için yapısal bir yaklaşım kullanarak maliyetleri azaltmaya yardımcı olur.

·         Seragazı Emisyonlarını azaltarak yasal yükümlülüklere uyumunuzu kolaylaştırır: Mevcut ya da gelecekte gönüllü ya da zorunlu olabilecek enerji hedeflerine ya da sera gazı emisyonu kanunlarına ve kuruluşun beraber iş yaptığı paydaşlarının mevcut veya gelecekteki beklentilerine uyumu kolaylaştırır.

·         Enerji temininde güveni artırır: Enerji risklerine dair açıkların anlaşılmasına ve kuruluşun risk altında olduğu alanların görülmesine yardımcı olur.

·         İş performansını geliştirir: Davranışsal değişiklikler yaratmak ve maliyet etkin teknik çözümleri sistematik olarak belirlemek ve önceliklendirmek suretiyle enerji tüketimini en aza indirerek; üretkenliği artırmaya katkıda bulunur.

·         Enerji hedeflerini ve politikalarını resmileştirir: Kuruluş bünyesinde Enerji Yönetimi Politikası’na itibarı geliştirir ve enerji verimli düşünce yapısını yerleştirir.

·         Mevcut Yönetim sistemlerinizle entegre edilebilir: Enerji Yönetim sistemini mevcut yönetim sistemleri ile entegre ederek maksimum fayda sağlanabilir.

·         Geleceğin karbon bağımlı dünyasında yeni ürünler ve hizmetler için fırsatlar geliştirilmesini sağlar.

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Maddeleri

Önsöz
Tanıtım
1 Kapsam
2 Referanslar
3 Terimler ve Tarifler
4 Enerji Yönetim Sistemi Gereklilikleri
4.1 Genel Gereklilikler
4.2 Yönetimin Sorumluluğu
4.2.1 Genel
4.2.2 Görev, Sorumluluk ve Yetkiler
4.3 Enerji Politikası
4.4 Planlama
4.4.1 Genel
4.4.2 Enerji Profili
4.4.3 Enerji Temel Değerleri
4.4.4 Enerji Performans Göstergeleri
4.4.5 Yasal ve Diğer Gereklilikler
4.4.6 Amaçlar, Hedefler ve Eylem Planları
4.5 Uygulama ve Operasyon
4.5.1 Yeterlilik, Eğitim ve Farkındalık
4.5.2 Dokümantasyon
4.5.3 Operasyonel Kontrol
4.5.4 İletişim
4.5.5 Dizayn
4.5.6 Enerji Hizmeti, Ürün ve Enerji Satınalma
4.6 Performans Kontrolü
4.6.1 İzleme, Ölçme ve Analizler
4.6.2 Yasal/Diğer Uygunsuzluk Değerlendirilmesi
4.6.3 İç Tetkik
4.6.4 Uygunsuzluklar, Düzeltici ve Önleyici Faaliyetler ve İyileştirme Uygulamaları
4.6.5 Kayıtların Kontrolü
4.7 Üst Yönetim Tarafından Enerji Yönetim Sisteminin Gözden Geçirilmesi
4.7.1 Yönetim Gözden Geçirme Girdileri
4.7.2 Yönetim Gözden Geçirme Çıktıları

EK A (Bilgilendirme)- Bu Uluslararası Standardın Kullanımına İlişkin Kılavuz Bilgiler
A.1 Genel Gereklilikler
A.2 Yönetimin Sorumluluğu
A.2.1 Genel
A.2.2 Görev, Sorumluluk ve Yetkiler
A.3 Enerji Politikası
A.4 Planlama
A.4.1 Genel
A.4.2 Enerji Profili
A.4.3 Enerji Temel Değerleri
A.4.4 Enerji Performans Göstergeleri
A.4.5 Yasal ve Diğer Gereklilikler
A.4.6 Amaçlar, Hedefler ve Eylem Planları
A.5 Uygulama ve Operasyon
A.5.1 Yeterlilik, Eğitim ve Farkındalık
A.5.2 Dokümantasyon
A.5.3 Operasyonel Kontrol
A.5.4 İletişim
A.5.5 Dizayn
A.5.6 Enerji Hizmeti, Ürün ve Enerji Satınalma
A.6 Performans Kontrolü
A.6.1 İzleme, Ölçme ve Analizler
A.6.2 Yasal/Diğer Uygunsuzluk Değerlendirilmesi
A.6.3 İç Tetkik
A.6.4 Uygunsuzluklar, Düzeltici ve Önleyici Faaliyetler ve İyileştirme Uygulamaları
A.6.5 Kayıtların Kontrolü
A.7 Üst Yönetim Tarafından Enerji Yönetim Sisteminin Gözden Geçirilmesi
A.7.1 Yönetim Gözden Geçirme Girdileri
A.7.2 Yönetim Gözden Geçirme Çıktıları


İnşaat Asansörleri

ASANSÖR DİREKTİFİ


Bu  yönetmelik kapsamına ilişkin hususlar aşağıda belirtilmiştir.


a) Bu Yönetmelik, binalarda ve inşaatlarda, sürekli olarak kullanılan asansörleri ve Ek-IV’de listelenen asansörlerde kullanılacak güvenlik aksamlarını kapsar.

Esnek olmayan raylar boyunca hareket etmese bile, sabit bir hat üzerinde hareket eden asansörler bu Yönetmeliğin kapsamındadır (örneğin; makas asansörleri).


Asansörler için bu Yönetmelikte belirtilen risklerin tamamı veya bir bölümü belirli yönetmeliklerin kapsamına giriyorsa, bu Yönetmelik söz konusu belirli yönetmeliklerin yürürlüğe giriş tarihinden önceki bu tür asansörlere uygulanmaz veya uygulaması durdurulur.


b) Bu Yönetmelik, aşağıda belirtilen asansörleri kapsamaz.


1) Kamu veya özel, insan taşımacılığına yönelik asma kablolu demiryollarını da kapsayan kablolu havai hatları,

2) Askeri veya güvenlik amaçlı özel tasarımlanmış ve yapılmış asansörleri,

3) Maden ocağı vinçleri,

4) Sahne asansörleri,

5) Nakil vasıtalarına monte edilmiş asansörleri,

6) Makinelere bağlı ve sadece çalışma yerine giriş amaçlı asansörleri,

7) Dişli Rayda çalışan trenleri,

8) İnsan veya insan ve yüklerin taşınması amaçlı asansörlere yönelik inşaat alanında kullanılan şantiye asansörleri.a

a

a


LEJYONELLA VE HAVUZ KONTROLLERİ

Bakteriler genel olarak nemli ortamlarda ve akıntılarda kolayca barınmakta ve çoğalmaktadır. Lejyonella hastalığına   klima hastalığı dendiği olmaktadır. Çünkü bakteriler klima içinde kolayca yerleşmekte ve insan vücuduna girmektedir. Bu bakteriler klimada yaşayabiliyor ve yayılan havayı insanların  soluması ile  bünyeye yerleşebiliyor.

Ciddi ve ölümcül  olabilen lejyoner hastalığına yakalanmamak için dezenfekte edilmiş ortamlarda bulunmak ve kullanılan su sistemli cihazların bakımına özen göstermek gerekmektedir. Bu açıdan gıdaların su bulunan kısımlarına çok fazla dikkat etmek gerekmektedir. Kullanım suyunun en az yarım saat 70 derecede kaynatılması çok önemlidir. Klorlama yöntemi , kanser etkisi yüzünden çok fazla tercih edilmemektedir. Bunun yerine  etkili bir temizleme  yöntemi olarak metalik iyonizasyon daha fazla kullanılmamaktadır.

Aynı şekilde  havuzlar içinde en büyük tehlike bakteri oluşumudur. Güvenli ve sağlıklı bir havuzun  olabilmesi için standartlara uygun olması ve dezenfeksiyon kurallarına uyulması gerekmektedir. Havuz suyunun  özelliklerinin, standartlara uygun olması gerekmektedir.


MAKİNA VE TEZGAHLAR

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 4. Maddesi;

İşveren ’in çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamakla, işyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyulup uyulmadığını izlemekle, denetlemekle ve uygunsuzlukların giderilmesini sağlamakla ve risk değerlendirmesi yapmakla veya yaptırmakla yükümlü olduğunu belirtir.

İşyeri dışındaki uzman kişi ve kuruluşlardan hizmet alınması, işverenin sorumluluklarını ortadan kaldırmaz hükmü de yer almaktadır..

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereği ve buna bağlı Resmi Gazete 28628 sayılı 25.04.2013 tarihinde yayınlanan “İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği”nin2.Bölüm İşverenlerin Yükümlülükleri Başlığı 7.Maddesinde;

(1) İşyerinde kullanılan iş ekipmanının kontrolü ile ilgili aşağıdaki hususlara uyulur.

1.              a) İş ekipmanının güvenliğinin kurulma ve montaj şartlarına bağlı olduğu durumlarda, ekipmanın kurulmasından sonra ve ilk defa kullanılmadan önce ve her yer değişikliğinde ekipmanın, periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişiler tarafından kontrolü yapılır, doğru kurulduğu ve güvenli şekilde çalıştığını gösteren belge düzenlenir.

“İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği” ninEK-III “BAKIM, ONARIM VE PERİYODİK KONTROLLER İLE İLGİLİ HUSUSLAR” başlığı 2.Maddesinde;

2.              Periyodik kontrole tabi iş ekipmanları

2.4. Tezgahlar

2.4.1(Değişik:RG-24/4/2017-30047) Tezgahlara yılda bir bakım ve muayene yapılması yeterlidir. Preslerin muayeneleri TS EN692+A1 ve TS EN 693+A2 standartlarına uygun olarak gerçekleştirilir.

TezgahlarınPeriyodik Kontrolü Kapsamında:

1.              Makine Tezgahlarının Periyodik Kontrolü

2.              Preslerin Periyodik Kontrolü

3.              Fabrika, atölyelerde bulunan çalışanların kullanması esnasında elektriğe bağlı olarak çalışan bütün tezgahvbnin periyodik kontrolü

 

TezgahlarınPeriyodik Kontrolü Öncesi Yapılacak Olan Hazırlıklar:

Tezgahın gerekli bakım ve onarımlarının yapılmış, güvenli kullanıma hazır halde bir refakatçi ile birlikte hazır bulundurulmalıdır


MANYETİK MUAYENE ( MT )

Magnetik Partikül yöntemi yüzey ve yüzey altı hataların muayenesinde kullanılmaktadır.

Manyetik parçacık muayenesi ferromanyetik özelliğe sahip demir, nikel, kobalt ve bunların alaşımları olan malzemelerin yüzey ve yüzey altı süreksizliklerinin tespitinde kullanılan bir muayene metodudur.

Malzemeye Manyetik parçacık cihazı ile uygulanan doğru akım sonucu malzeme yüzeyinde manyetik alan oluşur. Eğer malzeme üzerinde bir süreksizlik varsa bu süreksizliğin uç kısımlarında da N ve S kutupları oluşur.

Oluşan bu kutuplar süreksizlik üzerinde süreksizliğin tespit edilmesini sağlayacak manyetik akı çizgilerinin oluşmasına neden olurlar. Malzeme üzerine demir tozu ve floresan maddesi karışımı olan özel solüsyon uygulandığında, süreksizlikler üzerindeki alan çizgilerinde biriken bu demir tozları, çizgiler şeklinde görülerek süreksizliklerin tespit edilmesini sağlarlar.

İki farklı manyetik partikül muayenesi vardır;
• görünür ışıkta manyetık partıkül testı
• floresan manyetık partıkül testı

Uygulama:
1. Ön-temizlik 
2. Gerekiyorsa mıknatıslık giderimi
3. Mıknatıslama akımının uygulanması
4. Ferromanyetik tozların püskürtülmesi
5. İnceleme
6. Değerlendirme ve rapor hazırlama
7. Gerekiyorsa mıknatıslık giderimi ve son-temizlik

Kullanılan EN ve ISO Standardları

Genel:

EN ISO 9934 -1 - Tahribatsız muayene - Manyetik Parçacıkla Muayene - Bölüm 1: Genel kurallar

EN ISO 9934 -2 -Tahribatsız muayene - Manyetik Parçacıkla Muayene - Bölüm 2: Tespit ortamı

EN ISO 9934 -3 - Tahribatsız muayene - Manyetik Parçacıkla Muayene - Bölüm 3: Techizat

EN ISO 3059 - Tahribatsız muayene – Penetrantla muayene ve manyetik parçacıkla muayene - İnceleme şartları

EN 12707- Tahribatsız muayene - Terimler- Bölüm 7: Manyetik parçacık muayenesinde kullanılan terimler

EN ISO 16828 - Tahribatsız muayene - Ultrasonik muayene - Süreksizliklerin belirlenmesi ve ölçülendirilmesi için bir metot olarak uçuş/geçiş süresi kırınımı tekniği (TOFD)

Kaynak:

EN ISO 17638 - Kaynakların Tahribatsız Muayenesi - Manyetik Parçacık Muayenesi

EN ISO 23278 - Kaynakların Tahribatsız Muayenesi - Manyetik Parçacık ile Muayene - Kabul Seviyeleri

Dökümler:

EN 1369 - Dökümler-Manyetik parçacık muayenesi

Çelik dövmeler:

EN 10228 -1 - Çelik dövmelerin tahribatsız muayenesi-Bölüm 1: Manyetik parçacık muayenesi

Çelik borular:

EN ISO 10893 -5 - Çelik boruların tahribatsız muayenesi-Bölüm 5: Yüzey kusurlarının tespiti için dikişsiz ve kaynaklı ferromanyetik

çelik boruların manyetik parçacık muayenesi
 

Diğer Standartlar

• ASME Sec. I                     • ASME Sec. V                    
• ASME Sec. VIII                 • ASME B31.1 
• ASME B31.3                     • ASME B31.8
• API 5L                               • API 1104
• AD Merkblatt HP 5/3         • AWS D1.1


SERTLİK TESTİ ( HT )

Sertlik ölçüm testleri bir malzemenin veya parçanın çizilmeye veya plastik deformasyona karşı gösterdiği direnci ölçmek için yapılmaktadır. Test sonucunun yüksek bir değer çıkması, malzemenin plastik deformasyona veya basınç altında çatlamaya karşı dirençli olduğunu göstermektedir.
Bütün metallerde ve özellikle çelikte sertlik, soğuk sertleştirme ve ısıl işlem sonucu
geniş sınırlar içerisinde değişir. Bunun tersi olarak sertlik değerlerinden, malzemenin içyapı
durumu hakkında sonuçlar çıkarılabilir. Bu sebeplerden ötürü sertlik muayeneleri, çok
uygulanır.

Sertlik ölçme için genellikle kullanılan yönteme göre farklı cihazlar kullanılmaktadır:

Rockwell (HRC), Brinell (HB), Vickers (HV)

 Çelik ve döküm olan non-ferro metallerin sertlik ölçümü için  Brinell sertlik ölçüm cihazı kullanılmaktadır.
•  Metal veya metal olmayan malzemeler için Universal sertlik ölçüm cihazları kullanılmaktadır.
• Isıl işlemin uygulandığı malzemeler için ise Rockwell sertlik yöntemini kullanarak ölçüm yapan Rockwell cihazları kullanılmaktadır.
• Mikro sertlik ölçümü için mikro Vickers sertlik ölçüm cihazları kullanılmaktadır.

 STANDARTLAR:

Brinell Sertlik Ölçüm Makinesi / Cihazı Kalibrasyonu

TS EN ISO 6506 -1 Metalik Malzemeler – Brinell Sertlik Deneyi – Bölüm 1: Deney metodu

TS EN ISO 6506 -2 Metalik Malzemeler – Brinell Sertlik Deneyi – Bölüm 2: Deney cihazların doğrulanması ve kalibrasonu

TS EN ISO 6506 -3 Metalik Malzemeler – Brinell Sertlik Deneyi – Bölüm 3: Refarans Bloklarının kalibrasyonu

TS EN ISO 6506 -4 Metalik Malzemeler – Brinell Sertlik Deneyi – Bölüm 4: Sertlik Değeri çizelgeleri

Rockwell Sertlik Ölçüm Makinesi / Cihazı Kalibrasyonu

TS EN ISO 6508 -1 Metalik Malzemeler – Rockwell Sertlik Deneyi – Bölüm 1: Deney metodu

TS EN ISO 6508 -2 Metalik Malzemeler – Rockwell Sertlik Deneyi – Bölüm 2: Deney cihazlarının uçlarının doğrulanması ve kalibrasonu

TS EN ISO 6508 -3 Metalik Malzemeler – Rockwell Sertlik Deneyi – Bölüm 3: Refarans Bloklarının kalibrasyonu

Vickers Sertlik Ölçüm Makinesi / Cihazı Kalibrasyonu

TS EN ISO 6507 -1 Metalik Malzemeler – Vickers Sertlik Deneyi – Bölüm 1: Deney metodu

TS EN ISO 6507 -2 Metalik Malzemeler – Vickers Sertlik Deneyi – Bölüm 2: Deney cihazların doğrulanması ve kalibrasonu

TS EN ISO 6507 -3 Metalik Malzemeler – Vickers Sertlik Deneyi – Bölüm 3: Refarans Bloklarının kalibrasyonu

TS EN ISO 6507 -4 Metalik Malzemeler – Vickers Sertlik Deneyi – Bölüm 4: Sertlik Değeri çizelgeleri


PARATONER KONTROLÜ

Parlayıcı ve patlayıcı özellikleri olan tehlikeli maddelerin üretildiği, bulundurulduğu veya depolandığı bina ve yapıların, yürürlükteki yasal mevzuatlar kapsamında, yıldırıma karşı donatılması gerekmektedir. Yıldırıma karşı korunma ise paratonerler ve alınacak diğer koruyucu önlemlerle sağlanabilmektedir. Paratonerlerden beklenen yararı elde edebilmek için de yılda en az 1 kere yetkili kişiler tarafından kontrol edilmesi gerekmektedir. Bu zorunluluk Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın çıkardığı İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’nde ifade edilmektedir.

Artıbel, bu kontrollerin arkasından bir rapor düzenlemektedir ve düzenlenen bu rapor, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü ve Parlayıcı Patlayıcı Tehlikeli ve Zararlı Maddelerle Çalışılan İş yerlerinde ve İşlerde Alınacak Tedbirler Hakkında Tüzük hükümleri gereğince, piyasa denetimleri vb. gibi durumlarda ilgililerin her talebinde gösterilmek üzere iş yerinde saklanmak zorundadır.

Yıldırımdan korunmak amacı ile kurulan çeşitli paratoner sistemleri bulunmaktadır. Bunlardan bazıları radyoaktif paratonerler, aktif paratonerler ve faraday kafesidir. Genellikle yıldırımdan korunma tesisatı ile topraklama tesisatı beraber kontrol edilmektedir.

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’ne göre, Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği, Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği ve Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği’nde bulunan hükümler saklı kalmak koşuluyla kontroller sırasında 62305 standartı esas alınmaktadır. Paratoner kontrollerinde;

 • Paratoner tesisat proje kontrolü,
 • Paratoner iniş iletkenlerinin kontrolü,
 • Paratoner muayene(test) klemensinin kontrolü,
 • Paratoner koruma borusu kontrolü,
 • Paratoner çatı bağlantısı kontrolü,
 • Paratoner topraklama ölçümü

kontrolleri yapılmaktadır.

Artibel'in yeterli teknik teçhizat ve bilgi birikimine sahip mühendis kadrosu tarafından yapılan paratoner kontrol ve ölçümleri, paratonerin neden olabileceği iş kazalarının azaltılmasına, önlenmesine, iş ve insan güvenliğinin sağlanmasına yardımcı olmaktadır.


SIVI PENETRANT MUAYENESİ (PT)
 Tahribatsız muayene (NDT) metotlarının en eskilerindendir. Bu gün de endüstride yaygın bir şekilde kullanılan bir tahribatsız muayene (NDT) metodudur. Sıvı Penetrant  ya da sıvı girinim olarak adlandırılan bu yöntem yüzeye açık olan hatalarının tespit edilmesi için kullanılan bir Tahribatsız Muayene(NDT) yöntemidir. Oldukça portatif bir NDT yöntemidir. Metalik olmayan malzemelerdeki kusurlar tespit edilebilir.

Sıvı Penetrant yönteminde önemli olan nokta  kusurun muayene yapılacak yüzeye açık olması gerekmektedir ve bundan ötürü yüzey altında kalmış veya yüzeye kapalı durumdaki hatalar bu yöntem ile tespit edilememektedir.

Yüzeye uygulanan penetrant sıvısının ardından uygulanan  geliştirici (developer), penetrant sıvıyı tekrar yüzeye çeker ve kusur belirtileri gözlenir. Bu belirtiler çatlak türü(çizgisel) ya da gözenek türü      ( yuvarlak) olabilmektedirler. Bu yöntem döküm, dövme ve kaynak dahil olmak üzere çeşitli ürün formlarını incelemek için kullanılır.

Sıvı Penetrant Muayenesinde :

*Renklenmesine göre: Floresan ve floresan olmayan olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.

* Yıkanma şekline göre: Su ile yıkanabilen, sonradan su ile yıkanabilen ve solventle yıkanabilen olmak üzere üçe ayrılmaktadır.

Renkli Penetrant Sıvı

İnsan gözü tarafından algılanamayan ince yüzey süreksizliklerini tespit etmek için tasarlanmıştır.
Tercihen mıknatıslanmaz malzemelerde kullanılır, ancak manyetize edilebilir malzemeler de kullanılabilir.
Metodun başarılı bir şekilde uygulanması için gerekli ön şart, kusurların malzeme yüzeyine açık olmasıdır. Test yüzeylerinin değerlendirilmesi, iş parçası yüzeyinde 500 lx'ın üzerinde gün ışığı veya yapay ışık altında yapılır.
 Flöresan Penetrant Sıvı

İnsan gözü tarafından görülemeyen en ince yüzey kusurlarını bulmak için kullanılır.
Tercihen mıknatıslan malzemelerde kullanılır, ancak manyetize edilebilir malzemeler de kullanılabilir.
Yöntemin başarılı bir şekilde uygulanması için gerekli önkoşul, kusurların iş parçası yüzeyine açık olmasıdır.
Test alanı iş parçası üzerinde > 10W / m² olan UV ışınları altında değerlendirilir. Test aracının flüoresan renk pigmentleri aracılığı ile süreksizlik tespit yeteneğini geliştirir ve göz için bir kontrast arttırıcı ortam elde edilir.
 

Sıvı Penetrant Muayene (PT) yöntemi uygulama aşamaları;

1.) Ön temizlik: Malzeme yüzeyindeki yabancı maddeleri; yağı, kiri, pası temizlemek için yapılır.

2.) Penetrant tatbiki: Penetrant sıvısı yüzeye püskürtülür, çatlağı doldurur.

3.) 2. temizlik: Malzeme yüzeyindeki kırmızı sıvının (penetrant) temizleme işlemidir.

4.) Developer tatbiki: Su, çözücü ya da püskürtme ile tatbik edilebilir. Çatlaktan sıvıyı emip dışarı çıkarır.

5.) İnceleme: Floresan sıvı kullanılıp kullanılmadığına göre gözle ya da siyah ışık altında muayene edilir.

Kullanılan EN ve ISO Standardları

EN ISO 3452-1 
-Bölüm 1: Genel kurallar

EN ISO 3452-2  - Bölüm 2: Penetrant malzemelerinin muayenesi

EN ISO 3452-3  Bölüm 3: Referans muayene blokları

EN ISO 3452-4  Bölüm 4: Cihazlar

EN ISO 3059 - Tahribatsız muayene- Penetrant ve Manyetik parçacık muayeneleri-İnceleme şartları
 

EN ISO 23277 - Kaynakların penetrant muayenesi-Kabul seviyeleri

EN 1371-1 - Dökümler-  -Bölüm 1: Kum, basınçsız ve düşük basınçlı kalıp dökümler

EN 1371-2 – Dökümler   -Bölüm 2: Hassas dökümler


EN 10228-2 - Çelik dövmelerin tahribatsız muayenesi-Bölüm 2: Penetrant muayenesi

TS EN ISO 10893-4- Çelik boruların tahribatsız muayenesi- Bölüm 11: Dikişsiz ve kaynaklı çelik boruların yüzey kusurları için sıvı penetrantla muayenesi
 

Diğer Standartlar

• ASME Sec. I                     • ASME Sec. V                    
• ASME Sec. VIII                 • ASME B31.1 

• ASME B31.3                     • ASME B31.8
• API 5L                               • API 1104
• AD Merkblatt HP 5/3         • AWS D1.1


POZİTİF MALZEME TANIMLAMA ( PMI )


Pozitif malzeme tanımlama testi (PMI) malzemenin içerisinde bulunan  elementlerin tespit edilmesinde kullanılan bir yöntemdir. Malzemedeki elementlerin oranları tespit edilmeye çalışılmaktadır.

PMI testi yapılırken malzemeye X ışınları gönderilir ve spektrumlar ayırt edilerek malzemedeki element oranları tespit edilmektedir. Numunenin atomu tarafından yayılan X-ışınları numunede açık bir şekilde mevcut olan elemanlara özgü enerjiye sahiptirler. Yoğunluğu ve enerjiyi ölçerek kalitatif ve kantitatif analiz sağlayabilir.
Diğer bir deyişle, elemanları tanımlayabilir, her birinin konsantrasyonunu ölçebilir ve bunları ünite üzerinde görüntüleyebilir ve Pozitif Malzeme Tanımlaması yapabiliriz. Veriler üniteden indirilebilir ve referans veya rapor oluşturmak için kaydedilebilir.

PMI testi hem ana malzeme hem de bu malzemeye uygulanmak istenen dolgu malzemesi için de kullanılabilmektedir. Bu sayede kullanılmak istenen dolgu malzemesinin ana malzemeye uygunluğu tespit edilebilmektedir.

PMI testi uygulaması oldukça kolay ve hızlı sonuç alınan bir muayene metodudur. Özellikle yöntemin mobil olarak uygulanabilmesi, test cihazının taşınabilirliliği ve malzemeye zarar vermemesi bu metodun uygulanabilirliğini kolaylaştırmaktadır.

 


RADYOGRAFİK MUAYENE (RT)

Yüksek enerjili elektromanyetik dalgalar (ışınım) pek çok malzemeye nüfuz edebilirler. Belli bir malzemeye nüfuz eden ışınım malzemenin diğer tarafına konan ışınıma duyarlı filmleri de etkileyebilir. Bu filmler daha sonra banyo işlemine tabi tutulduklarında ışınımın içinden geçtiği malzemenin iç kısmının görüntüsü ortaya çıkar.

Bu görüntü malzeme içindeki boşluklar veya kalınlık / yoğunluk değişiklikleri nedeniyle oluşur. Malzemenin içinin bu şekilde görüntülenmesi Radyografi olarak adlandırılır. Eğer malzemenin arka tarafına film yerine bir dedektör konup malzemeden geçen ışınım toplanarak bir monitöre aktarılırsa bu teknik te Radyoskopi olarak adlandırılır.
 
Uygulama Alanları
Metalik veya metalik olmayan bütün malzemelerde beklenen hacimsel ve yüzey hatalarının tespiti için kullanılabilir.
 
Sınırlamalar
Muayene parçasının kalınlığı kullanılacak ışınım kaynağının cinsine bağlı olarak belli değerleri aşamaz. Çeşitli ışınım kaynakları için uygun malzeme kalınlık aralıkları uygulama standardlarında verilmiştir. Kalınlık sınırlaması dışında her türlü malzemeye uygulanabilir. Operatörün eğitimi ve tecrübesi çok önemlidir. Muayene parçasının her iki yüzeyine de ulaşılabilir olması gerekir. Muayene için kullanılacak donanım diğer metotlara kıyasla daha pahalıdır. En çok da radyasyon güvenliği konusunda dikkatli çalışma gerektirir.
 
Uygulama
Radyografik muayene için çeşitli ışınım kaynakları kullanılabilir. Bu kaynaklar X-ışını tüpleri veya Gama ışını üreten izotoplar olabilir. Endüstriyel radyografide kullanılan X-ışını enerji aralığı genellikle 50 kV -350 kV arasındadır. Işınlama enerjisi ışınlanacak malzemenin cinsine ve kalınlığına bağlı olarak değişir. En çok bilinen ve kullanılan gama kaynakları ise Ir 192, Co 60'tır. Bunlardan başka Se 75, Yb 169 Tm 170 gibi izotoplar da endüstriyel radyografi alanında kullanılmaktadır.

Muayenelerin sağlıklı ve güvenilir sonuçlar verebilmesi için standardlara göre yapılması gerekir. Bu standardlar malzeme cinsine ve/veya ürün türüne göre hazırlanmıştır. Ayrıca muayenenin yapılışına yönelik uygulama standardları ile kabul seviyelerinin verildiği uygulama standardları vardır. Muayene parçasının özelliklerine göre uygun standardlar belirlenerek muayene yapılır.
 
Kullanılan EN ve ISO Standardları

Genel:

EN 444 - Tahribatsız muayene-Metalik malzemelerin X ve gama ışınlarıyla radyografik muayenesi için genel prensipler
EN 462-1 - Tahribatsız muayene-Radyografların görüntü kalitesi -Bölüm 1: Görüntü kalite göstergeleri (Tel tipi)-Görüntü kalite değerinin tespiti
EN 462-2- Tahribatsız muayene-Radyografların görüntü kalitesi - Bölüm 2: Görüntü kalite göstergeleri (Kademeli/delik tipi)-Görüntü kalite değerinin tespiti
prEN ISO 19232-3 (Eski EN 462-3) - Tahribatsız muayene-Radyografların görüntü kalitesi - Bölüm 3: Demir esaslı malzemeler için görüntü kalite sınıfları
prEN ISO 19232-4 (Eski EN 462-4) - Tahribatsız muayene-Radyografların görüntü kalitesi - Bölüm 4: Görüntü kalite değerleri ve görüntü kalite çizelgelerinin deneyle değerlendirilmesi
prEN ISO 19232-5 (Eski EN 462-5) - Tahribatsız muayene-Radyografların görüntü kalitesi - Bölüm 5: Görüntü kalite göstergeleri (Çift telli tip)-Toplam yarı gölge değerinin tespiti

Kaynaklar:

EN 1435 - Kaynakların tahribatsız muayenesi-Kaynaklı birleştirmelerin radyografik muayenesi
EN 12517 - Kaynakların tahribatsız muayenesi-Kaynaklı birleştirmelerin radyografik muayenesi-Kabul seviyeleri

Dökümler:

EN 12681 - Döküm-Radyografik muayene

Çelik borular:

EN 10246-10 - Çelik boruların tahribatsız muayenesi-Bölüm 10: Dikişsiz ve kaynaklı çelik borularda kusurlar için radyografik muayene


a

a

a


3.TARAF GÖZETİM VE MUAYENE

Kuruluşların talebi üzerine, sertifikasyon amacıyla olsun ya da olmasın denetim kuruluşu adına bir denetçinin veya bağımsız bir denetçinin kuruluşa yaptığı denetim faaliyetlerine 3. Taraf Denetim denir. Kuruluşun sistem uygulama düzeyini, uygunsuzluklarını, düzeltici ve önleyici faaliyetlerinin etkinliğini, süreçlerinin durumunu ve iyileştirilmesi gereken noktaları tespit etmek amacıyla 3. Taraf Denetim faaliyetleri gerçekleştirilir.
Üçüncü Taraf Gözetim Hizmetleri Kapsamında aşağıda verilen hizmetler gerçekleştirilmektedir.

 • Kalite Kontrol Planının (ITP) incelenmesi,
 • İmalatta kullanılacak olan malzemelerin ve malzeme sertifikalarının incelenmesi,
 • İmalatta kullanılacak olan sarf malzemelerin kontrolü,
 • Kaynak Prosedürleri ve Kaynakçı Sertifikalarının kontrol edilmesi,
 • Kaynak bağlantı noktalarının görsel kontrollerinin yapılması,
 • Gerekli hallerde imalatçı tarafından yaptırılacak olan tahribatsız muayene (NDT) aşamalarına nezaret edilmesi,
 • Tahribatsız muayene (NDT) raporlarının incelenmesi,
 • İmalatçı tarafından yapılacak olan yüzey hazırlama ve boya aşamalarına nezaret edilmesi,
 • İmalatçı tarafından yapılacak olan boya kontrollerine nezaret edilmesi,
 • İmalatçı tarafından yapılacak olan ölçü kontrollerine nezaret edilmesi,
 • İmalat aşamalarına nezaret edilmesi,
 • İmalatı tamamlanan ürünlerin yükleme aşamalarına nezaret edilmesi,
 • Kontrol sonuçlarının raporlandırılması,

Faydaları:

 • Projenizde yapılan işlemlerin doğru olup olmadığını tarafsız şekilde görmenizi sağlar.
 • Tüm işlerinizde kalite, fiyat/performans, güvenilirlik gibi kritik unsurlardan emin olmanızı sağlar.
 • Taşeronlara verdiğiniz işlerinizin şartname / standart / tüzüklere uygun gidip gitmediğinden emin olmanızı sağlar.
 • Tarafsız ve fotografik dokümantasyon ile gerçekleştirilen projenin güvenilir ve tüm taraflar nezdinde geçerli kayıtlarını tutmanızı sağlar.


a

a

a


a

a

a


ULTRASONİK MUAYENE (UT)

Ultrasonik muayene, tahribatsız muayenenin (NDT)  temel metotlarından biri haline gelmiştir. Yüksek frekanslı ses dalgalarıyla( 0,1- 20 MHz)  malzeme kontrol yöntemidir. Ultrasonik dalgaların, malzeme içi hataların tespitinde kullanılır. Ultrasonik muayenede Prob tarafından algılanan dalgalar elektrik sinyallerine dönüştürülür ve katod ışınları tübü ekranında malzeme içyapısının habercisi olan yankılar halinde görülür. Ekran üzerindeki gözlenen yankıların konumları ve genlikleri hatanın bulunduğu yer ve boyutları hakkında bilgi vermektedir.

Ultrasonik muayenede, kaynaklarda, curuf kalıntıları, gözenek, çatlak, yan cidara kaynamama ve yetersiz nüfuziyet gibi iç kaynak hatalarının bulunmasında kullanılır.

Ultrasonik muayenede döküm hataları,laminasyon, korozyon kalınlık ölçümü bu metodla yapılır.Kalınlık ölçümü bir ultrasonik muayene metodudur.

Ultrasonik muayene ve değerlendirmeler, ISO EN 9712 ve SNT-TC-1A standartlarına göre vasıflandırılmış Ultrasonik Test Seviye-2 uzman personellerimiz tarafından yapılmaktadır.

Ultrasonik Muayenede Uygulanacak sektörler;

Yükleme / Sevk Öncesi Enerji Santralleri Ekipmanları (Kazanlar, Basınçlı Kaplar, Depolama Tankları, Boru Hatları)

Kimyasal ve Petrokimyasal İşleme Tesisleri

Kazanlar ve Basınçlı Kaplar

Tanklar ve Tank Çiftlikleri

Boru İmalatı ve Boru Hatları

Metal Kalıplı Ürünler (Metalik Borular, Metalik Levha ve Plakalar)

Sondaj Boruları

Kaynaklı İmalat

Metal Yapılar

İnşa Alanları

Kullanılan EN ve ISO Standardları
Genel:
EN ISO 16810 - Tahribatsız muayene - Ultrasonik muayene: Genel kurallar
EN ISO 16811 - Tahribatsız muayene - Ultrasonik muayene: Hassasiyet ve aralık ayarı
EN ISO 16823 - Tahribatsız muayene - Ultrasonik muayene: Geçiş tekniği
EN ISO 16826 - Tahribatsız muayene - Ultrasonik muayene: Yüzeye dik süreksizliklerin muayenesi için
EN ISO 16827 - Tahribatsız muayene - Ultrasonik muayene: Kusurların karakterizasyonu ve boyutlandırılması
EN ISO 16828 - Tahribatsız muayene - Ultrasonik muayene - Süreksizliklerin belirlenmesi ve ölçülendirilmesi için bir metot olarak uçuş/geçiş süresi kırınımı tekniği (TOFD)
EN 12668 -1 - Tahribatsız muayene - Ultrasonik muayene teçhizatının karakterizasyonu ve doğrulanması - Bölüm 1: Cihazlar
EN 12668 -2 - Tahribatsız muayene - Ultrasonik muayene teçhizatının karakterizasyonu ve doğrulanması - Bölüm 2: Problar
EN 12668 -3 - Tahribatsız muayene - Ultrasonik muayene teçhizatının karakterizasyonu ve doğrulanması - Bölüm 3: Birleşik teçhizat
EN ISO 2400 - Tahribatsız muayene - Ultrasonik muayene - Kalibrasyon bloğu No.1 için özellikler
EN ISO 7963 - Tahribatsız muayene - Ultrasonik muayene - Kalibrasyon bloğu No.2 için özellikler
EN ISO 5577- Tahribatsız muayene - Terminoloji - Bölüm 4: Ultrasonik Muayenede Kullanılan terimler

Kaynaklar:

EN ISO 11666 - Kaynakların tahribatsız muayenesi - Ultrasonik muayene - Kabul seviyeleri
EN ISO 23279 - Kaynakların tahribatsız muayenesi - Ultrasonik muayene - Kaynaklardaki belirtilerin karakterizasyonu
EN ISO 17640 - Kaynakların tahribatsız muayenesi - Ultrasonik muayenesi - Teknikler,deney sınırları ve değerlendirme
EN ISO 10863 - Kaynakların tahribatsız muayenesi - Ultrasonik muayene - Uçuş/geçiş süresi kırınımı tekniği kullanımı (TOFD)
EN ISO 22825 - Kaynakların tahribatsız muayenesi - Ultrasonik muayene - Östenitik çelikler ve nikel tabanlı alaşımlarda kaynakların muayenesi

Dökümler:

EN 12680-1 - Döküm-Ultrasonik muayene - Bölüm 1: Genel amaçlı çelik dökümler
EN 12680-2 - Döküm-Ultrasonik muayene - Bölüm 2: Yüksek gerilmelere maruz kalacak çelik döküm bileşenler
EN 12680-3 - Döküm-Ultrasonik muayene - Bölüm 3: Küresel grafitli demir dökümler

Çelik dövmeler:

EN 10228-3 - Çelik dövmelerin tahribatsız muayenesi - Bölüm 3: Ferritik veya martenzitik çelik dövmelerin ultrasonik muayenesi
EN 10228-4 - Çelik dövmelerin tahribatsız muayenesi - Bölüm 4: Östenitik ve östenitik-ferritik paslanmaz çelik dövmelerin ultrasonik muayenesi

Çelik çubuklar:
EN 10308 - Tahribatsız muayene - Çelik çubukların ultrasonik muayenesi


TEHLİKELİ MADDE TANIMI

İnsanlara, diğer canlı organizmalara, mülke veye çevreye zarar verebilecek katı, sıvı veya gaz biçimindeki bir madde tehlikeli maddedir.

Tehlikeli maddeler radyoaktif, tutuşturucu, patlayıcı, zehirli,aşındırıcı, bio zararlı,patojen, alerjik,oksitlendirici,boğucu yada başka bir nitelikte zarar verici olabilirler.

Tehlikeli maddesin taşınması, depolanması, kullanımı ve bertarafı sırasında kapsadıkları riskleri hafifletmek için bazı uygulamalar gerekebilir.

Bu uygulamalar yukarıda bahsedilen iki temel kurala öncelik verilen toplumlarda ulusal ve uluslararaı yasalarla düzenlenmektedir.

Bu itibarla konunun kara/deniz/hava/demiryolu ulaşımı dışında çeşitli boyutları bulunmaktadır. Bunlara bağlı olarak tehlikeli madde taşıyan kaplar çok büyük önem taşımaktadır. Bu kaplar içine konan maddenin depolanması/taşınması/elleçlenmesi ve bertarafı sırasında çevreye zarar vermeyecek şekilde tasarlanmalı ve üretilmelidir.

Tehlikeli maddeler sadece yakıtlardan oluşmamaktadır, endüstride kullanılan kimyasallarıda içermektedir


a

a

a


VAKUM TESTİ

Vakum testi: Ndt Vakum testi ile kaynak yerlerden kaçakların tespit edilmesinde kullanılan pratik uygulanabilen bir yöntemdir. Vakum testinde test edilen bölgenin iç ve dış yüzeyi esas alınarak basınç farkı yaratılır ve kontrolü yapılır. Başlıca kullanım alanları borulama sistemleri, basınçlı tanklar ve depolama tanklarıdır.

Uygulama yapılacak bölgeye göre değişik tiplerde vakum test cihazları vardır. Vakum testi ile bindirme kaynakları, alın kaynak ve köşe kaynaklarını kontrol etmeye uygundur. Vakum testinde küçük kaynak bölgeleri kontrol edilerek daha kesin sonuçların elde edilmesi sağlanır. Vakum testi ekipmanları vakum pompası ve vakum kutusundan oluşur.

Vakum testi öncesi, manometre ve vakum hortumu vakum kutusuna bağlanır. Sonra sabunlu karışım kaynak üzerine püskürtülür ve vakum kutusu kaynak üzerine yerleştirilir ve vakum oluşturulur. Kaynak bölgesi değerlendirilir, eğer vakumda bir azalma yada kabarcıklar oluşmaya başlarsa o bölgede bir hatanın olduğu anlaşılır.


YANGINA DAYANIM

Yangına Tepki laboratuarına ek olarak, Yangına Direnç laboratuarı hizmet vermekte olup, yapısal ve yapısal olmayan unsurlarda test gerçekleştirme kapasitesi ile karakterize olmaktadır.                
 Deneyler, yetkili laboratuar olarak belgelendirme hizmetleri alanında yapılan deneylerin ötesinde bir çok ürünle ilgili deneyleri içermektedir.
 
Yangına Direnç laboratuarı, EN 1365 – 1 Standardına göre yüklü duvarlar – yük taşıyan duvarlar – üzerinde test gerçekleştirmek üzere donanıma sahip İtalya’daki tek laboratuar olup Avrupa’daki birkaç laboratuardan biridir.
 
Kronolojik sırayla, son test hizmeti, UNI EN 81 – 58 ile uyumlu olarak asansör kapıları ile ilgilidir.
 
Laboratuar deneyleri, imal edilen malların deneysel  termal haritalandırmasının elde edilmesine imkan tanıyarak, yangına dirence ilişkin analitik hesaplama yöntemleri ile sağlanan matematiksel simülasyonları doğrulamak için faydalı destek sağlamaktadır. 
 
Talep üzerine laboratuar gerekiyorsa Müşteri ile mutabık kalmak suretiyle test spesifikasyonunu değerlendirerek “tek seferlik” deneysel testler de gerçekleştirmektedir.
 
Demiryolu sektöründe, önde gelen Avrupa imalatçıları için gerçekleştirilen demiryolu araçları, zeminleri ve araç gövdesine ilişkin testlerde elde edilen deneyimler kayda değerdir.
 
Yangına Direnç Laboratuarı yüksek test tekrar edilebilirlik oranını garanti eden gelişmiş kontrol sistemleri ile donatılmıştır; normalleştirilmiş Hidrokarbon eğrisi ve normalleştirilmiş RHS eğrisine göre yangın simülasyon testi de mümkündür.
 
 CSI’nin hizmeti, ürün CE işaretlemesinin henüz mevcut olmadığı durumda, Avrupa Birliğinin diğer ülkelerinde hizmetlerin karşılıklı olarak kabulüne imkan sağlayan, İtalyan laboratuar akreditasyon Kurumu – SINAL – tarafından UNI UNI CEI EN ISO /IEC 17025 ile uyumlu olarak önerilen test faaliyetlerinin çoğunluğunun akredite edilmiş olmasıyla öne çıkmaktadır.
 
CSI’nin yangın davranışı laboratuarları, sektörün tüm önde gelen laboratuarlarının bağlı olduğu bir İtalyan kurumu olan ALIF üyesidir ve bu sayede, elliden fazla Avrupa ve Avrupa dışı laboratuarla birlikte daha geniş bir Avrupa kurumu olan EGOLF’te tüm hakları ile birlikte yer almaktadır.
 
Yangın davranışının analizine yönelik laboratuarlar, aşağıda belirtildiği şekilde imalatçıların tekliflerine göre veya İç İşleri Bakanlığı tarafından homologasyona göre testleri ve belgelendirmeleri gerçekleştirmektedir.
 
Yangına Direnç tesleri standartları ve ürünleri
 
Test standartları
 • Circolare 91
 • D.M. 14.12.94
 • UNI 9723
 • UNI 7678
 • ISO CD 834
 • BS 476 p.20
 • DIN 4102 p.2
 • ASTM E119
 • EN 1363 p.1
 • EN 1363-2 (eğri Hidrokarbonu, Yavaş ısınma, Harici Yangına maruziyet)
 • Hydrocarbon Maggiorata (HCM)
 • FICHE 564-2
 • ISO 834
Ürünler
 • Prefabrik duvarlar 
 • Tuğla duvar bloklar 
 • Yangına dirençli kapılar 
 • Yangına dirençli demirbaşlar 
 • Ahşap, beton ve çelik döşemeler 
 • Koruma kaplamasına sahip olan veya olmayan ahşap, beton, ön gerdirme beton ve çelik kirişler 
 • Yangına dayanıklı sıvalar 
 • Yapıların yangına karşı korunması için yangına dayanımı artırıcı ve süblimleştirilmiş boyalar
 • Yapıların kutu şekilli koruması için plakalar 
 • Bağlantı çubuğu kaplamaları 
 • Yangına karşı korumalı kepenkler 
 • Yangına karşı korumalı bariyerler 
 • Demiryolu lokomotif bağlantı birimleri 
 • Demiryolu taşıma zeminleri 
 • Bölme duvarları 
Yangınlara karşı aktif koruma
 
Test standartları
 • D.M. 20.12.82
 • D.M. 06.03.92
 • UNI 9492
 • UNI EN 3 Parte 1, 2, 3, 4, 5, 6
 • EN 671-1
 • EN 671-2
 • UNI 9494
 • EN 12101-2
Ürünler
 • Taşınabilir yangın söndürücüler 
 • Tekerlekli yangın söndürücüler 
 • Yarı rijit hortumlu hortum makaraları 
 • Yassı hortumlu hortum sistemleri 
 • Duman ve ısı çıkış vantilatörleri


a

a

a


a

a

a


a

a

a


a

a

a


Ekatalog artibel tanitimini icerir


Hakkımızda

Artıbel, 2005 yılında uygunluk değerlendirme (sistem, ürün, muayene, laboratuvar, personel) alanlarında hizmet vermek amacıyla kurulmuştur. Temel kuruluş amacımız; uluslararası tanınabilir belgelendirme, muayene ve eğitim hizmetlerini Türkiye’de uygulayarak, hem ülkemiz altyapısını güçlendirmek, hem de uluslararası pazarda ülkemize gelir kazandırmaktır. 

Artıbel, bu amaçları doğrultusunda milli akreditasyon kurumu olan Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından ISO 17021 alanında sistem belgelendirme kuruluşu ile ISO 17020 alanında A tipi muayene kuruluşu olarak akredite edilmiştir. Akreditasyon kapsamlarımıza aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

http://www.turkak.org.tr/pdf/AB0047YS.pdf?r=ffdddb88537d4348afc6b39325410e24

http://www.turkak.org.tr/pdf/AB0138M.pdf?r=99998e6b4c584e9384ecb08b8b69521e

Artıbel TÜRKAK tarafından ISO 17021 kapsamında ISO 9001, ISO 22000, ISO 14001, ISO 27001 standartlarında akredite olarak hizmet sunmaktadır. ISO 45001 ile ISO 50001 standartlarında akredite olmak için gerekli çalışmalar uzman ekibimiz tarafından başlatılmıştır. Akredite edilmiş olan standartların dışında OHSAS 18001, HELAL, ISO 10002, ISO 16949, ISO 20000 denetimlerini yapmaktadır. ISO 16949 denetimleri IMQ işbirliğinde yapılmakta olup denetim sonrası sertifika IMQ tarafından verilmektedir. 

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği kapsamında yapılan periyodik kontroller;

ASANSÖRLERİN PERİYODİK KONTROLLERİ, (elektrikli asansörler, hidrolik asansörlerin periyodik kontrolleri)  

Asansör İşletme Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliğine göre Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş TÜRKAK dan akredite A Tipi muayene kuruluşuyuz.

KALDIRMA İLETME EKİPMANLARININ PERİYODİK KONTROLLERİ; 

gezer köprülü vinçler, portal vinç,  monoray vinç, mobil vinç, kule vinç, yükleyici kren, yüzer vinç, konteynır vinç, kollu vinç, portal ve ayaklı vinç, döner kollu vinç, dikme kollu vinç, lokomotif vinç, bomlu portal vinç, bomlu kaideli vinç, caraskal, platform, yükseltilebilen seyyar iş platformu, hareket engelliler için güç tahrikli kaldırma platformu, asılı erişim donanımı, sütunlu çalışma platformu, taşıt kaldırma donanımı, servis asansörü, kriko, çektirme, halatlı çektirme (trifor) , zincirli çektirme (hubzug) , transpalet, istif makinası, forklift, yürüyen merdiven, yürüyen bant, değişken erişimli araç, sabit iniş mahalline hizmet veren makine, park lifti, inşaat asansörü, kaldırma iletme aparatları (sapan, mapa, kurtağzı,)

TAHRİBATSIZ MUAYENE (NDT KONTROLLERİ)

Ultrasonik muayene, sıvı penetrant, manyetik parçacık, gözle muayene, radyografik muayene

BASINÇLI KAPLARIN PERİYODİK KONTROLLERİ;  

Endüstriyel otoklav, basınçlı hava tankı, komprosör hava tankı, hidrofor / genleşme tankı, buhar jeneratörü, boyler / akümülasyon tankı, sıvılaştırılmış gaz tankları, kriyojenik tanklar, emniyet ventili, depolama tankları,

KAZANLAR PERİYODİK KONTROLLERİ; Buhar kazanı, kalorifer / sıcak su kazanı, ütü kazanı , kızgın yağ kazanı, boyama kazanı, buharlı pişirme kazanı, kızgın su kazanı,

ATMOSFERİK DEPOLAMA TANKLARI,

YANGINDAN KORUNMA SİSTEMLERİ , YANGIN TESİSATLARININ PERİYODİK KONTROLLERİ;

Yağmurlama (sprinkler) sistemleri, yangın su deposu, yangın pompa istasyonu, yangın hidrant sistemleri, yangın dolap sistemi, su sprey (water sprey) sistemleri, su sisi (water mist) sistemleri, köpüklü söndürme sistemleri, portatif yangın söndürme tüpleri yerleşimi, algılama alarm sistemleri, temiz gazlı otomatik söndürme sistemleri, C02 Gazlı otomatik söndürme sistemleri, kuru / sıvı kimyevi otomatik söndürme sistemleri, acil aydınlatma ve yönlendirme sistemleri, duman tahliye sistemleri, kaçış yolu basınçlandırma sistemleri,

HAVALANDIRMA TESİSATI / TESİSATLARININ PERİYODİK KONTROLLERİ ;
Davlumbaz havalandırma tesisatı, ortam havalandırma tesisatı, endüstriyel havalandırma, boyahane havalandırma, projeye göre havalandırma tesisatı,

ELEKTRİKSEL TEKNİK ÖLÇÜMLER ;

Topraklama, paratoner, paratoner faraday kafesli, jeneratör, katodik koruma, elektrik iç tesisat, kaçık akım koruma rölesi, yalıtım direnci ve geçirgenlik, elektrik panosu,

İŞ MAKİNALARININ PERİYODİK KONTROLLERİ;

JCB, Manitu (teleskopik yükleyici – taşıyıcı) ekskavatör, dozer, delici, yol kazıyıcı, silindir / kompaktör, loader / lastikli yükleyici

MAKİNA / TEZGAHLARIN PERİYODİK KONTROLLERİ;

Radyal matkap, sütünlu matkap, torna, freze, CNC, Pafta, Pres, daire testere, lazer kesme, giyotin makas, kaynak makinası, plastik enjeksiyon makinası, şerit testere

ISO 17065 KAPSAMINDA ÜRÜN BELGELENDİRMELER;

Asansör Yönetmeliğine göre; (AT tip incelemesi-modül B, AT birim doğrulaması-modül G, son muayene-modül F, modül H1), Artıbel, NB 2742 numarası ile Onaylanmış Kuruluş olarak  atanmıştır. Makine direktifine göre (AT tip incelemesi-modül B) TÜRKAK akreditasyonu tamamlanmış olup Bakanlık yetkilendirme süreçleri devam etmektedir.

Yapı Malzemeleri Yönetmeliği kapsamında EN 1090 ile yol bariyerlerinin sertifikalandırma işlemleri CSI-SPA temsilciliğimiz kapsamında yapılmaktadır.

Hijyen ve Sanitasyon Muayenesi, Lejyonella ve Havuz Muayenesi konularında TÜRKAK’tan akredite A Tipi Muayene kuruluşuyuz

Artıbel, NB 2742 numarası ile Onaylanmış Kuruluş olarak  Asansör CE belgelendirme hizmetleri gerçekleştirmektedir.

Avrupa Birliği’nin NB 0497 nolu onaylı kuruluşu CSI S.p.A. adına CE, ADR, UN ürün belgelendirmesi ile test hizmetlerini gerçekleştirmekteyiz.

Kurumsal yapımız ve Ulusal - Uluslararası kapsamda geniş ve güvenilir akreditasyon olanaklarımız ile kuruluşlara global anlamda saygınlık ve katkı sağlamayı hedeflemekteyiz.

Kendi alanında uzman, ülkemize değer katabilecek uluslararası kuruluşlar ile işbirliği yapmaktayız. Bu çalışmalardaki temel amacımız işbirliği yaptığımız kuruluşların bilgi birikimlerini ülkemize kazandırmaktır. Bu doğrultuda, 2009 yılından beri Avrupa’nın saygın ve donanımlı kuruluşlarından olan İtalyan menşeli CSI S.p.A. Belgelendirme ve Test firmasının Türkiye temsilciliğini yürütmekteyiz.a

a

a


a

a

a


a

a

a


a

a

a
POLİTİKAMIZ 

ISO 17020, ISO 17021-1, ISO 17024, ISO 22003, ISO 27006, ISO 17065, ISO 19011 STANDARTLARINA VE REHBER DOKÜMANLARA GÖRE;

SİSTEM BELGELENDİRME VE A TİPİ MUAYENE KURULUŞU OLARAK TETKİK, BELGELENDİRME, MUAYENE VE UYGUNLUK DEĞERLENDİRME FAALİYETLERİNİ GERÇEKLEŞTİRMEK. NİTELİKLİ, YETERLİ VE UZMAN PERSONEL İLE ÇALIŞMAK. SEKTÖRÜNDE SAYGIN, SORUMLU KURULUŞ OLMAK. ÇEVRE VE İNSAN SAĞLIĞINI VE İLKELERİNİ SAĞLAMAK VE BU ÖZELLİĞİNİ SÜREKLİ İYİLEŞTİRMEK. HİZMET KALİTESİNİ SÜREKLİ GELİŞTİRMEK. YASAL ŞARTLARA UYUMLU ÇALIŞARAK BAĞIMSIZ, TARAFSIZ, YETERLİ VE BÜTÜN İLGİLİ TARAFLARA GÜVEN VEREN ŞİRKET OLMAK TEMEL POLİTİKAMIZDIR. 

 
GENEL MÜDÜR
Yayın Tarihi/Revizyon Numarası: 01.12.2016/07


a

a

a


TARAFSIZLIK BAĞIMSIZLIK GİZLİLİK ve SORUMLULUK TAAHHÜDÜ

Artıbel Yönetimi 2014/33/AB Asansör Yönetmeliği, ISO 17020, ISO 17021-1, ISO 22003 ve ISO 27006 standartları doğrultusunda sunduğu belgelendirme, muayene, gözetim, uygunluk değerlendirme belgelendirme ve eğitim hizmetleri için tarafsızlık bağımsızlık gizlilik ve sorumluluk ile ilgili taahhütlerini aşağıda vermiştir.

 •  Artıbel’in sunduğu tüm hizmetlerden ilgili olan tüm kişi/kurum/kuruluşlar yararlanabilir. 
 • Artıbel, hiçbir kişi/kurum/kuruluşa herhangi bir konuda (özellikle ücret politikası ve kararlarda) ayrımcılık yapılmayacak, hizmetlerinin tüm aşamalarında bağımsız, tarafsız ve objektif davranacaktır.
 • Hizmet talebinde bulunan kuruluşların Artıbel’ e ücret ödemesi, belgelendirmeye hak kazandıkları demek değildir.
 • Hizmet süreçlerinde görev alan personel, muayene uzmanı, denetçi, teknik uzman ve komitelerin kararlarını etkileyebilecek her türlü ticari, mali ve diğer baskılardan bağımsız olarak faaliyet göstermeleri sağlanacaktır.
 • Artıbel üst yönetimi Belgelendirme, muayene ve uygunluk değerlendirme kararlarının alınmasında hiçbir şekilde baskı veya etki oluşturmayacaktır.
 • Hizmet süreçlerinde görev alan tüm personelimiz verdikleri kararlarda bağımsızdır.
 • Bağımsızlığımız, tarafsızlığımız ve objektifliğimiz hakkında şüphe uyandırabilecek; ticari, mali, idari ve diğer herhangi bir faaliyet içerisinde bulunmayacaktır.
 • Hizmetlerimizden faydalanmanın, başvuran kuruluşun büyüklüğüne veya bu kuruluşun herhangi bir dernek veya gruba üye olmasına ve belgelendirilmiş ve muayene hizmeti verilmiş kuruluşların sayısına bağlı değildir.
 • Bizimle ticari ilişkisi olan tüm kuruluşların saygınlığını zedeleyecek her tür davranıştan kaçınacaktır.
 • Hizmetlerinde diğer belgelendirme şirketleri ile ortak hareket edilmeyecektir.
 • Artıbel’in sahiplerinin ortak olduğu veya herhangi bir şekilde içine dahil olduğu kuruluşlar belgelendirilmeyecek, muayene ve uygunluk değerlendirme hizmeti sunulmayacak ve şirket ortaklarının başka kuruluşlar ile yaptıkları ortaklıklar akreditasyon kurumuna bildirilecektir.
 • Artıbel yönetim sistemi, muayene ve uygunluk değerlendirme faaliyetleri danışmanlığı sunmayacak ve/veya sağlamayacaktır.
 • Danışmanlık yapan dış denetçilerimizin Artıbel in tarafsızlığına, bağımsızlığına olumsuz etki etmesine şirket içi uygulamalar (tarafsızlık sözleşmeleri ve her denetim öncesi yapılan denetçi atamaları ve atama da alınan tarafsızlık taahhütleri vb.) ile izin verilmeyecektir.
 • Artıbel politikasında, taahhütlerinde yapmış olduğu beyanları hedefler ile destekleyecek ve hedeflerini sürekli takip edecektir.
 • Artıbel pazarlama ve reklam faaliyetlerini, yönetim sistemi ve uygunluk değerlendirme danışmanlığı yapan kuruluşların faaliyetleriyle bağlantılı olarak pazarlamayacaktır.
 • Hizmetlerimizin verimli ve sağlıklı çalışabilmesi için gerekli olan mali kaynaklar, şirket ortaklarının kişisel varlıkları ile de desteklenerek sürekli korunacak ve devamlılığı sağlanacaktır.
 • Artıbel’in hizmet sunduğu tüm kuruluşlara ait her tür bilgi, belge ve doküman gizli kalacak ve her tür bilgi, belge ve dokümanın güvenliği sağlanacaktır. İlgili kamu idaresi ve Turkak dışında üçüncü şahıslar ile paylaşılmayacaktır.
 • Artıbel ve personeli uygunluğu değerlendirilen ve/veya muayene edilen ögelerin tasarımcısı, imalatçısı, tedarikçisi, montajcısı, satın alıcısı, sahibi, kullanıcısı veya bakımcısı nede bu kesimlerin yetkili temsilcisi olmayacaktır.

Belgelendirme muayene ve uygunluk değerlendirme faaliyetlerinde tarafsızlık bağımsızlık gizlilik ve sorumluluk ilkelerine uyacağımızı taahhüt eder, Belgelendirme muayene ve uygunluk değerlendirme faaliyetlerinin yapılmasında, tarafsızlık bağımsızlık gizlilik ve sorumluluğun öneminin anlaşıldığını, çıkar çatışmasının yönetildiğini, oluşturulan yönetim şekli, organizasyon yapısı, kalite politikası, ahlaki kurallar, bağımsızlık risk analizi, planlanan eğitimler ve benzeri şirket içi uygulamalar ile garanti altına aldığımızı ve Belgelendirme muayene ve uygunluk değerlendirme faaliyetlerinin objektifliğinin sağlandığını beyan ve taahhüt ederiz.

                                                                                 

 

Saygılarımla

GENEL MÜDÜR


a

a

a


a

a

a


YÖNETİM BEYANI

ARTIBEL BELGELENDİRME TEKNİK KONTROL GÖZETİM VE EĞİTİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. Türkiye Cumhuriyeti ticari yasalarına uygun olarak kurulmuş limited şirket statüsünde bir özel şirkettir.

 Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde 212908 sicil numarası ile yayınlanmıştır. Bu değişiklik ticaret sicil gazetesinin 13 Kasım 2014 tarihli ve 8693 sayılı nüshasının 38. sayfasında yayınlanmıştır. (resmi gazetedeki bu son yayınlanış unvan ve adres değişikliği neticesindedir.) Ayrıca halka açık olarak www.ticaretsicil.gov.tr adresinden bu bilgilere ulaşıla bilinmektedir.
ARTIBEL, ISO 17021 standardına göre yönetim sistemleri belgelendirme, ISO 17020 standardına göre muayene, periyodik kontroller ve uygunluk değerlendirme hizmetleri sunmaktadır.
Bu taahhüt, ARTIBEL üst yönetimi tarafından verilir. ARTIBEL üst yönetimi tek ortaklı bir Genel Müdür’den oluşur.
ARTIBEL, politikaları gereği tüm kuruluşlara eşit mesafededir. ARTIBEL, tüm faaliyetlerinde, kararları ve faaliyetleri etkileyebilecek her türlü ticari, mali, idari ve diğer baskılardan uzak tarafsız ve bağımsız bir yapı oluşturulmuştur. ARTIBEL adına gerçekleştirilen belgelendirme, muayene ve uygunluk değerlendirme faaliyetlerinde yer alan personel, kurullar, denetçiler ve teknik uzmanların kararlarını ve çalışmalarını hiçbir kişi veya kuruluş etkileyemez.
ARTIBEL’ in, tüm birim ve fonksiyonlarında danışmanlık hizmetleri ile hiçbir ilişkisi yoktur, bu tür hizmetlerin sunumu resmi olarak yasaklanmıştır. Aday müşterilerin, danışmanlık hizmetlerini (eğer aldı iseler) nereden aldıkları yazılı olarak tespit edilmekte ve analiz edilmektedir.
Faaliyetler ve hizmetler yasal şartlara, ulusal ve uluslararası kurallara göre müşterilerin beklenti ve ihtiyaçlarına paralel olarak ehil personel tarafından yerine getirilecektir.
ARTIBEL, belgelendirmeyi verme, sürdürme, yenileme, kapsamını genişletme ve daraltma, askıya alma ve geri çekme dahil olmak üzere, belgelendirme ile ilgili kararlara dair yetkiyi ve sorumluluğu üstlenmektedir. Ayrıca ARTIBEL Belgelendirme’nin belgelendirme, muayene ve uygunluk değerlendirmeye dair kararlarını tam bağımsız olarak almasını sağlamaktadır.
ARTIBEL üst yönetimi, belgelendirme, muayene ve uygunluk değerlendirmeye dair tüm faaliyetlerinde tarafsız olacaktır. ARTIBEL üst yönetimi, bünyesindeki her çalışanın tarafsızlığın önemini anlaması için gerekli eğitimleri sağlayacaktır.
ARTIBEL, faaliyetlerinin tarafsızlığını tehdit edebilecek çıkar çatışmalarını düzenli olarak analiz edecek ve tüm personeli tarafından bu analizin anlaşılmasını sağlayacaktır. Bu analiz sayesinde, faaliyetlerinde objektif olmayı sağlayacaktır.
ARTIBEL, personelinin gerek belgelendirme, muayene ve uygunluk değerlendirme faaliyetlerinin yürütülmesinden gerekse kararlarının alınmasından sorumlu tüm personelinin tarafsızlık başta olmak üzere gizlilik, açıklık, sorumluluk ve yeterlilik ilkelerine sadık kalarak çalışacaklarını işe başlamadan önce imzalatacağı sözleşmeler ile taahhüt ettirecektir.
ARTIBEL, A-Tipi muayene kuruluşu olarak, muayenesini yaptığı herhangi bir kuruluşun tasarım, üretim, tedarik, kurulum, satın alma, kullanım ya da bakım hizmetlerinde yer almayacak ya da bu işlemleri yapan bir tüzel kişiliğin parçası değildir ve olmayacaktır.
ARTIBEL, belgelendirme, muayene ve uygunluk değerlendirme kuruluşu olarak uygunluğu değerlendirilen ürünün; tasarım, üretim, montaj, dağıtım ya da bakım faaliyetlerini gerçekleştiren herhangi bir ekonomik operatörün ve bu işlemleri yapan bir tüzel kişiliğin parçası değildir ve olmayacaktır. Aynı zamanda imalatçının herhangi bir rakibinden bağımsız olarak yapılandırılmış bir üçüncü taraf kuruluştur.
ARTIBEL idarecileri ve uygunluk değerlendirme görevlerini yürüten personel aşağıdakileri yapamaz:
YÖNETİM BEYANI
Onay: Genel Müdür
DD-05/01.10.2015/Rev.00 Sayfa 2/2
(a) Görevlendirildikleri uygunluk değerlendirme faaliyetlerinin bütünlüğü veya kararlarının bağımsızlığı ile çelişen herhangi bir faaliyette bulunmak,
(b) Bağımsızlık, tarafsızlık ve objektiflik konusunda güveni zedeleyebilecek hizmet teklif etmek veya sunmak. Özellikle, değerlendirme kapsamındaki ürünün veya süreçlerin tasarımı, inşası, pazarlama ve bakımı için yasal gereklilikler konusunda ekonomik operatörlere veya ticari rakiplere son 3 yıl içerisinde danışmanlık hizmeti teklif etmemiş veya sunmamış olmak zorundadır. Bu durum ekonomik operatörler ve ticari rakipler için uygunluk değerlendirme faaliyetlerini veya tıbbi cihaz yönetmeliklerine veya ilgili standartlara ait müşteriye özgü olmayan genel eğitim faaliyetlerini engellemez.
ARTIBEL’de belgelendirme, muayene ve uygunluk değerlendirme prosesine erişim, müşterinin ölçeğine veya herhangi bir birlik veya gruba üye olmasına ya da verilmiş hâlihazırdaki belgelendirme sayısına bağlı değildir.
Müşteri memnuniyetinin sağlanması ve ARTIBEL’ in saygınlığı açısından personelin sürekli kendilerini geliştirmesi, yenilemesi için hiçbir fedakârlıktan kaçınılmayacaktır.
ARTIBEL’ in ileride sunmayı planladığı hizmetler, belgelendirme, muayene ve uygunluk değerlendirme hizmetlerinden tamamen bağımsız gerçekleştirilecektir.
Hizmetler sunulurken, tarafsızlık, bağımsızlık ve gizlilik ilkeleri baz alınacak olup ilgili standartların ve yönetmeliklerin ve rehberlerin gereklilikleri müşteri memnuniyetinin en üst seviyede karşılanması ve ARTIBEL’ in ulusal ve uluslar arası arenada saygınlığını artırmak için titizlikle uygulanacaktır.
Ulusal ve uluslararası kurallara bağlı olarak kurduğumuz sistematik ile bağımsızlık, tarafsızlık ve gizlilik prensipleri, çıkar çatışmasına sebep olacak durumların analiz edilmesi, kaynakların temini gibi hususlar dokümanlarımızda açıkça belirtilmiş ve beyan edilmiştir.
ARTIBEL olarak Avrupa birliği ve Türkiye sınırları içerisindeki her ilden gelen başvuruları cevaplayabilecek denetçi kadrosuna sahibiz. ARTIBEL olarak coğrafi sınırlarımızı bu ülkeler ile sınırlandırdığımızı, bu ülkelerden gelen her başvuruyu cevaplandıracağımızı taahhüt ederiz.
ARTIBEL’ deki tüm çalışanlar (belgelendirme, muayene ve uygunluk değerlendirme süreci çalışanları, tam zamanlı ya da yarı zamanlı denetçiler ve teknik uzmanlar) ve görev alan tüm kurul ve komite üyeleri üstlendikleri bütün görevlerde bağımsızdırlar ve ticari, mali ve diğer baskılardan uzak oldukları ve olacakları bu beyanla garanti altına alınmıştır.


ENDÜSTRİYEL OTOKLAV PERİYODİK KONTROLÜ

Basite indirgeyerek anlatırsak eğer, bir kazan ve dayanımı yüksek bir kapaktan meydana gelen yapıya otoklav denir. Yüksek sıcaklık ve basınç altında buhar yöntemiyle yapılan sterilizasyon işleminde kullanılmaktadır. Kazanın iç bölümünde bir ızgara yer almaktadır. Bu ızgaranın altında yer alan boşlukta su bulunmakta ve mikropsuzlaştırılmak istenen malzemeler ise (duruma göre özel olarak paketlenerek) ızgaranın üzerine yerleştirilmektedir. Kapağın üstünde de bir manometre ile bir termometre bulunmaktadır. Kazanın içindeki su; petrol, havagazı, elektrik ocağı gibi bir araçla ısıtılmaktadır.

6331 sayılı “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu” uyarınca çıkarılan ve 25.04.2013 tarih ve 28628 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği “ne göre, Ek III Bakım, Onarım ve Periyodik Kontrol ile İlgili Hususlar bölümünün 1.4 Maddesi gereği; “Periyodik muayene aralığı ve kriterleri standartlarda aksi bir şekilde belirlenmemiş iş ekipmanlarının periyodik kontrolleri ve muayeneleri, varsa imalatçının öngördüğü aralık ve kriterlerde yapılır ibaresi yer almaktadır. Bu hususlar, imalatçı tarafından belirlenmemişse iş ekipmanının periyodik muayene & kontrol, bulunduğu işyerindeki ortam koşulları, kullanım sıklığı ile kullanım süresi gibi bazı faktörler göz önünde bulundurularak, yapılacak risk analizi ve değerlendirmesi sonuçlarına göre, belirlenecek aralıklarda yapılmalıdır. Belirlenen periyodik muayene aralığının ilgili Yönetmelikte olası durumlar dışında bir yılı aşmaması gerekir.” hükmündedir.

Otoklav kullanım sıklığına göre yılda en az “1” kere veya daha fazla aralıklarla olmak koşulu ile mutlaka periyodik kontrol muayenelerinin yaptırılması kanunen zorunludur.

ARTIBEL basınçlı kaplar periyodik kontrolleri gerçekleştirmek üzere akredite olmuş A Tipi Muayene kuruluşudur.

ARTIBEL basınçlı kaplar periyodik kontrollerinde uzmanlaşmış mühendis ve tekniker kadrosuyla sektöre hizmet vermektedir.

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği Ek-III Md. 2’de yer alan Tablo.1’nin otoklav periyodik kontrollerini içeren bölümü;

Tablo-1: Basınçlı kap ve tesisatların periyodik kontrol süreleri ile kontrol kriterleri (Ek başlık:RG-23/7/2016-29779) (2)  

(Değişik tablo:RG-23/7/2016-29779) (2)

EKİPMAN ADI

KONTROL PERİYODU

(Azami Süre)

(İlgili standartın ön-gördüğü süreler saklı kalmak koşulu ile)*

 

PERİYODİK KONTROL KRİTERLERİ

(İlgili standartlar aşağıda belirtilmiştir.)**

Basınçlı hava tankları(2), (3)

Standartlarda süre belirtilmemişse

1 Yıl

TS 1203 EN 286-1, TS EN 1012-1, TS EN 13445-5 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.

 

(2) Seyyar veya sabit kompresör hava tankları ile basınçlı hava ihtiva eden her türlü kap ve bunların sabit donanımı.

(3) Kademeli sıkıştırma yapan kompresörlerin her kademesinde hidrostatik basınç deneyi, basınçlı hava tankları ile bunların sabit donanımlarının, o kademede müsaade edilen en yüksek basıncının 1,5 katı ile yapılır.

(**) Periyodik kontrol kriteri için referans olarak tabloda belirtilen standartlar örnek olarak verilmiş olup burada belirtilmeyen ya da Yönetmeliğin yayımı tarihinden sonra yayımlanan konuyla ilgili standartların da dikkate alınması gerekir. Kapsamı periyodik kontrolle sınırlı olmayan standartlar için periyodik kontrole ilişkin hükümler uygulanacak, imalata yönelik test ve deneyler uygulanmayacaktır.


BASINÇLI HAVA TANKI

Hava tankı kompresörün çıkışındaki basıncı absorbe eden hava deposuna denir. Kompresörün kapasitesini aşan aniden istenilen hava talebinin karşılanabilmesi için havayı depolayan tanktır. Hava tankı genellikle işletmelerde kullanılmaktadır. Hava basıncını da dengelemeye yarayan hava tankı hava debisinin korunmasını sağlar. Hava tankları basınçlı hava sistemleri için hem ideal hem de verimli bir şekilde çalışır.

Hava deposu işletmelerde veya kullanılan yerlerde en soğuk olan bölgelere konulmaktadır. Geçmişten günümüze basınçlı kapların yüksek basınç nedeniyle kazalar ortaya çıkmıştır. Basınçlı hava tankı’nda oluşan kazalar genellikle bakımsız ve kontrolsüz çalıştıkları için ortaya çıkar. Yüksek basınç ile çalışan hava tankları mutlaka kontrolleri  yapılmalıdır. Hava tankı ile birlikte çalışan ekipmanlarda bakımları ve periyodik kontrolleri yapılmalıdır. Zaten basınçlı kapların kontrolleri ve bakımları yasal bir zorunluluktur.

Hava tankları “İş Ekipmanları Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği”ne ve bu yönetmelikte belirtilen ilgili hususlara ve standartlara göre kontrolleri yapılmaktadır. Basınçlı hava tankınızın kontrollerini mutlaka onaylanmış kuruluşlara yaptırınız.

Artıbel, uzman ekip ve ekipmanları ile gerçekleştirdiği hava tankı kontrolleri sonucu tespit edilen eksiklikleri, uygunsuzlukları veya tehlikeli durumları rapor halinde sizlere sunarak, olası bir tehlikeli olayın engellenmesi ve yasal gerekliliklerinizi sağlamanız adına sizlere yardımcı olur.

İş Ekipmanları Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği

Bu Yönetmeliğin amacı, iş yerinde iş ekipmanlarının kullanımı ile ilgili sağlık ve güvenlik yönünden uyulması gerekli asgari şartları belirlemektir. 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamına giren tüm iş yerlerini kapsar.

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 30 ve 31 inci maddeleri ile 9/1/1985 tarihli ve 3146 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 2 ve 12 nci maddelerine dayanılarak ve 3/10/2009 tarihli ve 2009/104/EC sayılı Avrupa Birliği Direktifine paralel olarak hazırlanmıştır.

Basınçlı kap ve tesisatlar

 • 2.1.1. Basınçlı kaplarda temel prensip olarak hidrostatik test yapılması esastır. Bu testler, standartlarda aksi belirtilmediği sürece işletme basıncının 1,5 katı ile ve bir yılı aşmayan sürelerle yapılır. Ancak iş ekipmanının özelliği ve işletmeden kaynaklanan zorunlu şartlar gereğince hidrostatik test yapma imkânı olmayan basınçlı kaplarda hidrostatik test yerine standartlarda belirtilen tahribatsız muayene yöntemleri de uygulanabilir. Bu durumda, düzenlenecek periyodik kontrol raporlarında bu husus gerekçesi ile birlikte belirtilir.
 • 2.1.2. Basınçlı kap ve tesisatların periyodik kontrolleri, 22/1/2007 tarihli ve 26411 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği, 31/12/2012 tarihli ve 28514 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği ve 30/12/2006 tarihli ve 26392 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliğinde yer alan ve bu Yönetmelik hükümlerine aykırı olmayan hususlar saklı kalmak kaydıyla ilgili standartlarda belirtilen kriterlere göre yapılır.
 • 2.1.3. (Değişik:RG-23/7/2016-29779) (2) Basınçlı kap ve tesisatların periyodik kontrolleri, makine mühendisleri, (Ek ibare:RG-24/4/2017-30047) metalurji ve malzeme mühendisleri, makine veya metal eğitimi bölümü mezunu teknik öğretmenler ya da makine tekniker veya yüksek teknikerleri tarafından yapılır. Söz konusu periyodik kontrollerde tahribatsız muayene yöntemlerinin kullanılması durumunda, bu yöntemler sadece TS EN ISO 9712 standartına göre eğitim almış mühendisler, teknik öğretmenler, teknikerler veya yüksek teknikerler tarafından uygulanabilir.

 


KOMPRESÖR VE HAVA TANKI PERİYODİK KONTROLÜ

Kompresörler atmosferden aldığı havayı sıkıştırarak basıncını arttıran ekipmanlardır. Kompresörler çalışma prensiplerine göre çeşitlere ayrılmıştır; Vidalı kompresörler, Pistonlu kompresörler, Eksen akımlı kompresörler, hidrolik kompresörler, jet kompresörler gibi.

6331 sayılı “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu” uyarınca çıkarılan ve 25.04.2013 tarih ve 28628 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği “ne göre, Ek III Bakım, Onarım ve Periyodik Kontrol ile İlgili Hususlar bölümünün 1.4 Maddesi gereği; “Periyodik muayene aralığı ve kriterleri standartlarda aksi bir şekilde belirlenmemiş iş ekipmanlarının periyodik kontrolleri ve muayeneleri, varsa imalatçının öngördüğü aralık ve kriterlerde yapılır ibaresi yer almaktadır. Bu hususlar, imalatçı tarafından belirlenmemişse iş ekipmanının periyodik muayene & kontrol, bulunduğu işyerindeki ortam koşulları, kullanım sıklığı ile kullanım süresi gibi bazı faktörler göz önünde bulundurularak, yapılacak risk analizi ve değerlendirmesi sonuçlarına göre, belirlenecek aralıklarda yapılmalıdır. Belirlenen periyodik muayene aralığının ilgili Yönetmelikte olası durumlar dışında bir yılı aşmaması gerekir.” hükmündedir.

 Kompresörlerin kullanım sıklığına göre yılda en az “1” kere veya daha fazla aralıklarla olmak koşulu ile mutlaka periyodik kontrol muayenelerinin yaptırılması kanunen zorunludur.

ARTIBEL basınçlı kaplar periyodik kontrolleri gerçekleştirmek üzere akredite olmuş A Tipi Muayene kuruluşudur.

ARTIBEL basınçlı kaplar periyodik kontrollerinde uzmanlaşmış mühendis ve tekniker kadrosuyla sektöre hizmet vermektedir.

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği Ek-III Md. 2’de yer alan Tablo.1’nin kompresör periyodik kontrollerini içeren bölümü;

Tablo-1: Basınçlı kap ve tesisatların periyodik kontrol süreleri ile kontrol kriterleri (Ek başlık:RG-23/7/2016-29779) (2)  

 

(Değişik tablo:RG-23/7/2016-29779) (2)

EKİPMAN ADI

KONTROL PERİYODU

(Azami Süre)

(İlgili standartın ön-gördüğü süreler saklı kalmak koşulu ile)*

 

PERİYODİK KONTROL KRİTERLERİ

(İlgili standartlar aşağıda belirtilmiştir.)**

Basınçlı hava tankları(2), (3)

Standartlarda süre belirtilmemişse

1 Yıl

TS 1203 EN 286-1, TS EN 1012-1, TS EN 13445-5 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.

 

(2) Seyyar veya sabit kompresör hava tankları ile basınçlı hava ihtiva eden her türlü kap ve bunların sabit donanımı.

(3) Kademeli sıkıştırma yapan kompresörlerin her kademesinde hidrostatik basınç deneyi, basınçlı hava tankları ile bunların sabit donanımlarının, o kademede müsaade edilen en yüksek basıncının 1,5 katı ile yapılır.

(**) Periyodik kontrol kriteri için referans olarak tabloda belirtilen standartlar örnek olarak verilmiş olup burada belirtilmeyen ya da Yönetmeliğin yayımı tarihinden sonra yayımlanan konuyla ilgili standartların da dikkate alınması gerekir. Kapsamı periyodik kontrolle sınırlı olmayan standartlar için periyodik kontrole ilişkin hükümler uygulanacak, imalata yönelik test ve deneyler uygulanmayacaktır.


BUHAR KAZANI PERİYODİK KONTROLÜ

Yüzeylerinin bir tarafında ısı alan akışkan olarak su bulunan diğer tarafında ısı veren bir yakıtın yakılması neticesinde oluşan alev-duman gazlarının dolaştığı yollar bulunan kapalı basınçlı kaplara buhar kazanı denilir. Buhar kazanı tipleri: yarım silindirik buhar kazanı ve skoç tipi buhar kazanları olarak bünyemizde iki tipte üretilmektedir. Üretimi yapılan buhar kazanları çelik buhar kazanlarıdır. Buhar kazanları endüstriyel tesislerde oldukça sık kullanılmaktadır.

6331 sayılı “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu” uyarınca çıkarılan ve 25.04.2013 tarih ve 28628 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği “ne göre, Ek III Bakım, Onarım ve Periyodik Kontrol ile İlgili Hususlar bölümünün 1.4 Maddesi gereği; “Periyodik muayene aralığı ve kriterleri standartlarda aksi bir şekilde belirlenmemiş iş ekipmanlarının periyodik kontrolleri ve muayeneleri, varsa imalatçının öngördüğü aralık ve kriterlerde yapılır ibaresi yer almaktadır. Bu hususlar, imalatçı tarafından belirlenmemişse iş ekipmanının periyodik muayene & kontrol, bulunduğu işyerindeki ortam koşulları, kullanım sıklığı ile kullanım süresi gibi bazı faktörler göz önünde bulundurularak, yapılacak risk analizi ve değerlendirmesi sonuçlarına göre, belirlenecek aralıklarda yapılmalıdır. Belirlenen periyodik muayene aralığının ilgili Yönetmelikte olası durumlar dışında bir yılı aşmaması gerekir.” hükmündedir.

Buhar Kazanı kullanım sıklığına göre yılda en az “1” kere veya daha fazla aralıklarla olmak koşulu ile mutlaka periyodik kontrol muayenelerinin yaptırılması kanunen zorunludur.

ARTIBEL basınçlı kaplar ve kazanlar periyodik kontrolleri gerçekleştirmek üzere akredite olmuş A Tipi Muayene kuruluşudur.

ARTIBEL basınçlı kaplar ve kazanlar periyodik kontrollerinde uzmanlaşmış mühendis ve tekniker kadrosuyla sektöre hizmet vermektedir.

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği Ek-III Md. 2’de yer alan Tablo.1’nin buhar kazanı periyodik kontrollerini içeren bölümü;

Tablo-1: Basınçlı kap ve tesisatların periyodik kontrol süreleri ile kontrol kriterleri (Ek başlık:RG-23/7/2016-29779) (2)  

(Değişik tablo:RG-23/7/2016-29779) (2)

EKİPMAN ADI

KONTROL PERİYODU

(Azami Süre)

(İlgili standartın ön-gördüğü süreler saklı kalmak koşulu ile)*

 

PERİYODİK KONTROL KRİTERLERİ

(İlgili standartlar aşağıda belirtilmiştir.)**

Buhar kazanları

Standartlarda süre belirtilmemişse

1 Yıl

TS 2025, TS EN 12952-6 ve TS 377-5 EN 12953-5 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.

 

 (**) Periyodik kontrol kriteri için referans olarak tabloda belirtilen standartlar örnek olarak verilmiş olup burada belirtilmeyen ya da Yönetmeliğin yayımı tarihinden sonra yayımlanan konuyla ilgili standartların da dikkate alınması gerekir. Kapsamı periyodik kontrolle sınırlı olmayan standartlar için periyodik kontrole ilişkin hükümler uygulanacak, imalata yönelik test ve deneyler uygulanmayacaktır.

 


KALORİFER KAZANI PERİYODİK KONTROLÜ

Kalorifer kazanı, yapıları bütünüyle ısıtma düzenidir. Bu düzende, binayı ısıtmak için gereken yakıt bir merkezde yakılır, elde edilen ısı çeşitli şekillerle bütün odalara, koridorlara yayılır. Kalorifer sayesinde, bir araya toplanmış birçok yapılar bile tek merkezden ısıtılabilir

6331 sayılı “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu” uyarınca çıkarılan ve 25.04.2013 tarih ve 28628 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği “ne göre, Ek III Bakım, Onarım ve Periyodik Kontrol ile İlgili Hususlar bölümünün 1.4 Maddesi gereği; “Periyodik muayene aralığı ve kriterleri standartlarda aksi bir şekilde belirlenmemiş iş ekipmanlarının periyodik kontrolleri ve muayeneleri, varsa imalatçının öngördüğü aralık ve kriterlerde yapılır ibaresi yer almaktadır. Bu hususlar, imalatçı tarafından belirlenmemişse iş ekipmanının periyodik muayene & kontrol, bulunduğu işyerindeki ortam koşulları, kullanım sıklığı ile kullanım süresi gibi bazı faktörler göz önünde bulundurularak, yapılacak risk analizi ve değerlendirmesi sonuçlarına göre, belirlenecek aralıklarda yapılmalıdır. Belirlenen periyodik muayene aralığının ilgili Yönetmelikte olası durumlar dışında bir yılı aşmaması gerekir.” hükmündedir.

Kalorifer Kazanı kullanım sıklığına göre yılda en az “1” kere veya daha fazla aralıklarla olmak koşulu ile mutlaka periyodik kontrol muayenelerinin yaptırılması kanunen zorunludur.

ARTIBEL basınçlı kaplar ve kazanlar periyodik kontrolleri gerçekleştirmek üzere akredite olmuş A Tipi Muayene kuruluşudur.

ARTIBEL basınçlı kaplar ve kazanlar periyodik kontrollerinde uzmanlaşmış mühendis ve tekniker kadrosuyla sektöre hizmet vermektedir.

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği Ek-III Md. 2’de yer alan Tablo.1’nin kalorifer kazanı periyodik kontrollerini içeren bölümü;

Tablo-1: Basınçlı kap ve tesisatların periyodik kontrol süreleri ile kontrol kriterleri (Ek başlık:RG-23/7/2016-29779) (2)  

(Değişik tablo:RG-23/7/2016-29779) (2)

EKİPMAN ADI

KONTROL PERİYODU

(Azami Süre)

(İlgili standartın ön-gördüğü süreler saklı kalmak koşulu ile)*

 

PERİYODİK KONTROL KRİTERLERİ

(İlgili standartlar aşağıda belirtilmiştir.)**

Kalorifer kazanları

Standartlarda süre belirtilmemişse

1 Yıl

TS EN 13445-5, TS EN 303-1, TS EN 303-3 ve TS EN 303-5 standartında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.

 

 (**) Periyodik kontrol kriteri için referans olarak tabloda belirtilen standartlar örnek olarak verilmiş olup burada belirtilmeyen ya da Yönetmeliğin yayımı tarihinden sonra yayımlanan konuyla ilgili standartların da dikkate alınması gerekir. Kapsamı periyodik kontrolle sınırlı olmayan standartlar için periyodik kontrole ilişkin hükümler uygulanacak, imalata yönelik test ve deneyler uygulanmayacaktır.


KIZGIN YAĞ KAZANI PERİYODİK KONTROLÜ

Kızgın yağ kazanları saniyede yüksek sıcaklıklara ihtiyaç duyulan proseslere ısı transferi için kullanılır. Kızgın yağ kazanları yatık ve dik tip olarak iki şekilde imal edilir.

6331 sayılı “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu” uyarınca çıkarılan ve 25.04.2013 tarih ve 28628 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği “ne göre, Ek III Bakım, Onarım ve Periyodik Kontrol ile İlgili Hususlar bölümünün 1.4 Maddesi gereği; “Periyodik muayene aralığı ve kriterleri standartlarda aksi bir şekilde belirlenmemiş iş ekipmanlarının periyodik kontrolleri ve muayeneleri, varsa imalatçının öngördüğü aralık ve kriterlerde yapılır ibaresi yer almaktadır. Bu hususlar, imalatçı tarafından belirlenmemişse iş ekipmanının periyodik muayene & kontrol, bulunduğu işyerindeki ortam koşulları, kullanım sıklığı ile kullanım süresi gibi bazı faktörler göz önünde bulundurularak, yapılacak risk analizi ve değerlendirmesi sonuçlarına göre, belirlenecek aralıklarda yapılmalıdır. Belirlenen periyodik muayene aralığının ilgili Yönetmelikte olası durumlar dışında bir yılı aşmaması gerekir.” hükmündedir.

Kızgın Yağ Kazanı kullanım sıklığına göre yılda en az “1” kere veya daha fazla aralıklarla olmak koşulu ile mutlaka periyodik kontrol muayenelerinin yaptırılması kanunen zorunludur.

ARTIBEL basınçlı kaplar ve kazanlar periyodik kontrolleri gerçekleştirmek üzere akredite olmuş A Tipi Muayene kuruluşudur.

ARTIBEL basınçlı kaplar ve kazanlar periyodik kontrollerinde uzmanlaşmış mühendis ve tekniker kadrosuyla sektöre hizmet vermektedir.

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği Ek-III Md. 2’de yer alan Tablo.1’nin kızgın yağ kazanı periyodik kontrollerini içeren bölümü;

Tablo-1: Basınçlı kap ve tesisatların periyodik kontrol süreleri ile kontrol kriterleri (Ek başlık:RG-23/7/2016-29779) (2)  

(Değişik tablo:RG-23/7/2016-29779) (2)

EKİPMAN ADI

KONTROL PERİYODU

(Azami Süre)

(İlgili standartın ön-gördüğü süreler saklı kalmak koşulu ile)*

 

PERİYODİK KONTROL KRİTERLERİ

(İlgili standartlar aşağıda belirtilmiştir.)**

Buhar kazanları

Standartlarda süre belirtilmemişse

1 Yıl

TS 2025, TS EN 12952-6 ve TS 377-5 EN 12953-5 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.

 

 (**) Periyodik kontrol kriteri için referans olarak tabloda belirtilen standartlar örnek olarak verilmiş olup burada belirtilmeyen ya da Yönetmeliğin yayımı tarihinden sonra yayımlanan konuyla ilgili standartların da dikkate alınması gerekir. Kapsamı periyodik kontrolle sınırlı olmayan standartlar için periyodik kontrole ilişkin hükümler uygulanacak, imalata yönelik test ve deneyler uygulanmayacaktır.


BOYLER PERİYODİK KONTROLÜ

Boyler bir başka deyişle sıcak su hazırlayıcısı; sıcak su, kaynar su veya buhardan faydalanarak sıcak su hazırlayan cihazdır. Bu cihazlar soğuk ve sıcak ortamların akış yönlerine, cidar sayısına ve sıcak ortamın cinsine göre sınıflandırılırlar.

6331 sayılı “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu” uyarınca çıkarılan ve 25.04.2013 tarih ve 28628 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği “ne göre, Ek III Bakım, Onarım ve Periyodik Kontrol ile İlgili Hususlar bölümünün 1.4 Maddesi gereği; “Periyodik muayene aralığı ve kriterleri standartlarda aksi bir şekilde belirlenmemiş iş ekipmanlarının periyodik kontrolleri ve muayeneleri, varsa imalatçının öngördüğü aralık ve kriterlerde yapılır ibaresi yer almaktadır. Bu hususlar, imalatçı tarafından belirlenmemişse iş ekipmanının periyodik muayene & kontrol, bulunduğu işyerindeki ortam koşulları, kullanım sıklığı ile kullanım süresi gibi bazı faktörler göz önünde bulundurularak, yapılacak risk analizi ve değerlendirmesi sonuçlarına göre, belirlenecek aralıklarda yapılmalıdır. Belirlenen periyodik muayene aralığının ilgili Yönetmelikte olası durumlar dışında bir yılı aşmaması gerekir.” hükmündedir.

Boyler kullanım sıklığına göre yılda en az “1” kere veya daha fazla aralıklarla olmak koşulu ile mutlaka periyodik kontrol muayenelerinin yaptırılması kanunen zorunludur.

ARTIBEL basınçlı kaplar periyodik kontrolleri gerçekleştirmek üzere akredite olmuş A Tipi Muayene kuruluşudur.

ARTIBEL basınçlı kaplar periyodik kontrollerinde uzmanlaşmış mühendis ve tekniker kadrosuyla sektöre hizmet vermektedir.

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği Ek-III Md. 2’de yer alan Tablo.1’nin boyler periyodik kontrollerini içeren bölümü;

Tablo-1: Basınçlı kap ve tesisatların periyodik kontrol süreleri ile kontrol kriterleri (Ek başlık:RG-23/7/2016-29779) (2)  

(Değişik tablo:RG-23/7/2016-29779) (2)

EKİPMAN ADI

KONTROL PERİYODU

(Azami Süre)

(İlgili standartın ön-gördüğü süreler saklı kalmak koşulu ile)*

 

PERİYODİK KONTROL KRİTERLERİ

(İlgili standartlar aşağıda belirtilmiştir.)**

Basınçlı hava tankları(2), (3)

Standartlarda süre belirtilmemişse

1 Yıl

TS 1203 EN 286-1, TS EN 1012-1, TS EN 13445-5 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.

 

(2) Seyyar veya sabit kompresör hava tankları ile basınçlı hava ihtiva eden her türlü kap ve bunların sabit donanımı.

(3) Kademeli sıkıştırma yapan kompresörlerin her kademesinde hidrostatik basınç deneyi, basınçlı hava tankları ile bunların sabit donanımlarının, o kademede müsaade edilen en yüksek basıncının 1,5 katı ile yapılır.

(**) Periyodik kontrol kriteri için referans olarak tabloda belirtilen standartlar örnek olarak verilmiş olup burada belirtilmeyen ya da Yönetmeliğin yayımı tarihinden sonra yayımlanan konuyla ilgili standartların da dikkate alınması gerekir. Kapsamı periyodik kontrolle sınırlı olmayan standartlar için periyodik kontrole ilişkin hükümler uygulanacak, imalata yönelik test ve deneyler uygulanmayacaktır.


 ATMOSFERİK DEPOLAMA TANKI PERİYODİK KONTROLÜ

Kızgın yağ kazanları saniyede yüksek sıcaklıklara ihtiyaç duyulan proseslere ısı transferi için kullanılır. Kızgın yağ kazanları yatık ve dik tip olarak iki şekilde imal edilir.

6331 sayılı “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu” uyarınca çıkarılan ve 25.04.2013 tarih ve 28628 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği “ne göre, Ek III Bakım, Onarım ve Periyodik Kontrol ile İlgili Hususlar bölümünün 1.4 Maddesi gereği; “Periyodik muayene aralığı ve kriterleri standartlarda aksi bir şekilde belirlenmemiş iş ekipmanlarının periyodik kontrolleri ve muayeneleri, varsa imalatçının öngördüğü aralık ve kriterlerde yapılır ibaresi yer almaktadır. Bu hususlar, imalatçı tarafından belirlenmemişse iş ekipmanının periyodik muayene & kontrol, bulunduğu işyerindeki ortam koşulları, kullanım sıklığı ile kullanım süresi gibi bazı faktörler göz önünde bulundurularak, yapılacak risk analizi ve değerlendirmesi sonuçlarına göre, belirlenecek aralıklarda yapılmalıdır. Belirlenen periyodik muayene aralığının ilgili Yönetmelikte olası durumlar dışında bir yılı aşmaması gerekir.” hükmündedir.

Kızgın Yağ Kazanı kullanım sıklığına göre yılda en az “1” kere veya daha fazla aralıklarla olmak koşulu ile mutlaka periyodik kontrol muayenelerinin yaptırılması kanunen zorunludur.

ARTIBEL basınçlı kaplar ve kazanlar periyodik kontrolleri gerçekleştirmek üzere akredite olmuş A Tipi Muayene kuruluşudur.

ARTIBEL basınçlı kaplar ve kazanlar periyodik kontrollerinde uzmanlaşmış mühendis ve tekniker kadrosuyla sektöre hizmet vermektedir.

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği Ek-III Md. 2’de yer alan Tablo.1’nin kızgın yağ kazanı periyodik kontrollerini içeren bölümü;

Tablo-1: Basınçlı kap ve tesisatların periyodik kontrol süreleri ile kontrol kriterleri (Ek başlık:RG-23/7/2016-29779) (2)  

(Değişik tablo:RG-23/7/2016-29779) (2)

EKİPMAN ADI

KONTROL PERİYODU

(Azami Süre)

(İlgili standartın ön-gördüğü süreler saklı kalmak koşulu ile)*

 

PERİYODİK KONTROL KRİTERLERİ

(İlgili standartlar aşağıda belirtilmiştir.)**

Buhar kazanları

Standartlarda süre belirtilmemişse

1 Yıl

TS 2025, TS EN 12952-6 ve TS 377-5 EN 12953-5 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.

 

 (**) Periyodik kontrol kriteri için referans olarak tabloda belirtilen standartlar örnek olarak verilmiş olup burada belirtilmeyen ya da Yönetmeliğin yayımı tarihinden sonra yayımlanan konuyla ilgili standartların da dikkate alınması gerekir. Kapsamı periyodik kontrolle sınırlı olmayan standartlar için periyodik kontrole ilişkin hükümler uygulanacak, imalata yönelik test ve deneyler uygulanmayacaktır.


BASINÇLI KAPLAR VE KAZANLAR

Artıbel, TURKAK'tan akredite belglendirme kuruluşu olarak yönetim sistemleri denetim ve belglendirme hizmetlerini sunmaktadır.

Lütfen çalışanlarınızın ve çevrenizin sağlığı/güvenliği için geç olmadan periyodik kontrollerinizi yaptırınız !!!

BASINÇLI KAPLAR VE KAZANLAR PERİYODİK KONTROL HİZMETLERİMİZ;

Kalorifer Kazanı Periyodik Kontrolü
Buhar Kazanı Periyodik Kontrolü
Sıcak Su Kazanı Periyodik Kontrolü
Kızgın Yağ Kazanı Periyodik Kontrolü
Kompresör Periyodik Kontrolü
Hava Tankı Periyodik Kontrolü
Hidrofor Periyodik Kontrolü
Otoklav Periyodik Kontrolü
LPG Tankı Periyodik Kontrolü
Sanayi Gazlarının Tüp / Tank Kontrolü


BASINÇLI KAPLAR VE KAZANLAR

Artıbel, TURKAK'tan akredite belglendirme kuruluşu olarak yönetim sistemleri denetim ve belglendirme hizmetlerini sunmaktadır.

Lütfen çalışanlarınızın ve çevrenizin sağlığı/güvenliği için geç olmadan periyodik kontrollerinizi yaptırınız !!!

BASINÇLI KAPLAR VE KAZANLAR PERİYODİK KONTROL HİZMETLERİMİZ;

Kalorifer Kazanı Periyodik Kontrolü
Buhar Kazanı Periyodik Kontrolü
Sıcak Su Kazanı Periyodik Kontrolü
Kızgın Yağ Kazanı Periyodik Kontrolü
Kompresör Periyodik Kontrolü
Hava Tankı Periyodik Kontrolü
Hidrofor Periyodik Kontrolü
Otoklav Periyodik Kontrolü
LPG Tankı Periyodik Kontrolü
Sanayi Gazlarının Tüp / Tank Kontrolü


BASINÇLI KAPLAR VE KAZANLAR

Artıbel, TURKAK'tan akredite belglendirme kuruluşu olarak yönetim sistemleri denetim ve belglendirme hizmetlerini sunmaktadır.

Lütfen çalışanlarınızın ve çevrenizin sağlığı/güvenliği için geç olmadan periyodik kontrollerinizi yaptırınız !!!

BASINÇLI KAPLAR VE KAZANLAR PERİYODİK KONTROL HİZMETLERİMİZ;

Kalorifer Kazanı Periyodik Kontrolü
Buhar Kazanı Periyodik Kontrolü
Sıcak Su Kazanı Periyodik Kontrolü
Kızgın Yağ Kazanı Periyodik Kontrolü
Kompresör Periyodik Kontrolü
Hava Tankı Periyodik Kontrolü
Hidrofor Periyodik Kontrolü
Otoklav Periyodik Kontrolü
LPG Tankı Periyodik Kontrolü
Sanayi Gazlarının Tüp / Tank Kontrolü


BASINÇLI KAPLAR VE KAZANLAR

Artıbel, TURKAK'tan akredite belglendirme kuruluşu olarak yönetim sistemleri denetim ve belglendirme hizmetlerini sunmaktadır.

Lütfen çalışanlarınızın ve çevrenizin sağlığı/güvenliği için geç olmadan periyodik kontrollerinizi yaptırınız !!!

BASINÇLI KAPLAR VE KAZANLAR PERİYODİK KONTROL HİZMETLERİMİZ;

Kalorifer Kazanı Periyodik Kontrolü
Buhar Kazanı Periyodik Kontrolü
Sıcak Su Kazanı Periyodik Kontrolü
Kızgın Yağ Kazanı Periyodik Kontrolü
Kompresör Periyodik Kontrolü
Hava Tankı Periyodik Kontrolü
Hidrofor Periyodik Kontrolü
Otoklav Periyodik Kontrolü
LPG Tankı Periyodik Kontrolü
Sanayi Gazlarının Tüp / Tank Kontrolü


BASINÇLI KAPLAR VE KAZANLAR

Artıbel, TURKAK'tan akredite belglendirme kuruluşu olarak yönetim sistemleri denetim ve belglendirme hizmetlerini sunmaktadır.

Lütfen çalışanlarınızın ve çevrenizin sağlığı/güvenliği için geç olmadan periyodik kontrollerinizi yaptırınız !!!

BASINÇLI KAPLAR VE KAZANLAR PERİYODİK KONTROL HİZMETLERİMİZ;

Kalorifer Kazanı Periyodik Kontrolü
Buhar Kazanı Periyodik Kontrolü
Sıcak Su Kazanı Periyodik Kontrolü
Kızgın Yağ Kazanı Periyodik Kontrolü
Kompresör Periyodik Kontrolü
Hava Tankı Periyodik Kontrolü
Hidrofor Periyodik Kontrolü
Otoklav Periyodik Kontrolü
LPG Tankı Periyodik Kontrolü
Sanayi Gazlarının Tüp / Tank Kontrolü


BASINÇLI KAPLAR VE KAZANLAR

Artıbel, TURKAK'tan akredite belglendirme kuruluşu olarak yönetim sistemleri denetim ve belglendirme hizmetlerini sunmaktadır.

Lütfen çalışanlarınızın ve çevrenizin sağlığı/güvenliği için geç olmadan periyodik kontrollerinizi yaptırınız !!!

BASINÇLI KAPLAR VE KAZANLAR PERİYODİK KONTROL HİZMETLERİMİZ;

Kalorifer Kazanı Periyodik Kontrolü
Buhar Kazanı Periyodik Kontrolü
Sıcak Su Kazanı Periyodik Kontrolü
Kızgın Yağ Kazanı Periyodik Kontrolü
Kompresör Periyodik Kontrolü
Hava Tankı Periyodik Kontrolü
Hidrofor Periyodik Kontrolü
Otoklav Periyodik Kontrolü
LPG Tankı Periyodik Kontrolü
Sanayi Gazlarının Tüp / Tank Kontrolü


BASINÇLI KAPLAR VE KAZANLAR

Artıbel, TURKAK'tan akredite belglendirme kuruluşu olarak yönetim sistemleri denetim ve belglendirme hizmetlerini sunmaktadır.

Lütfen çalışanlarınızın ve çevrenizin sağlığı/güvenliği için geç olmadan periyodik kontrollerinizi yaptırınız !!!

BASINÇLI KAPLAR VE KAZANLAR PERİYODİK KONTROL HİZMETLERİMİZ;

Kalorifer Kazanı Periyodik Kontrolü
Buhar Kazanı Periyodik Kontrolü
Sıcak Su Kazanı Periyodik Kontrolü
Kızgın Yağ Kazanı Periyodik Kontrolü
Kompresör Periyodik Kontrolü
Hava Tankı Periyodik Kontrolü
Hidrofor Periyodik Kontrolü
Otoklav Periyodik Kontrolü
LPG Tankı Periyodik Kontrolü
Sanayi Gazlarının Tüp / Tank Kontrolü


BASINÇLI KAPLAR VE KAZANLAR

Artıbel, TURKAK'tan akredite belglendirme kuruluşu olarak yönetim sistemleri denetim ve belglendirme hizmetlerini sunmaktadır.

Lütfen çalışanlarınızın ve çevrenizin sağlığı/güvenliği için geç olmadan periyodik kontrollerinizi yaptırınız !!!

BASINÇLI KAPLAR VE KAZANLAR PERİYODİK KONTROL HİZMETLERİMİZ;

Kalorifer Kazanı Periyodik Kontrolü
Buhar Kazanı Periyodik Kontrolü
Sıcak Su Kazanı Periyodik Kontrolü
Kızgın Yağ Kazanı Periyodik Kontrolü
Kompresör Periyodik Kontrolü
Hava Tankı Periyodik Kontrolü
Hidrofor Periyodik Kontrolü
Otoklav Periyodik Kontrolü
LPG Tankı Periyodik Kontrolü
Sanayi Gazlarının Tüp / Tank Kontrolü


BASINÇLI KAPLAR VE KAZANLAR

Artıbel, TURKAK'tan akredite belglendirme kuruluşu olarak yönetim sistemleri denetim ve belglendirme hizmetlerini sunmaktadır.

Lütfen çalışanlarınızın ve çevrenizin sağlığı/güvenliği için geç olmadan periyodik kontrollerinizi yaptırınız !!!

BASINÇLI KAPLAR VE KAZANLAR PERİYODİK KONTROL HİZMETLERİMİZ;

Kalorifer Kazanı Periyodik Kontrolü
Buhar Kazanı Periyodik Kontrolü
Sıcak Su Kazanı Periyodik Kontrolü
Kızgın Yağ Kazanı Periyodik Kontrolü
Kompresör Periyodik Kontrolü
Hava Tankı Periyodik Kontrolü
Hidrofor Periyodik Kontrolü
Otoklav Periyodik Kontrolü
LPG Tankı Periyodik Kontrolü
Sanayi Gazlarının Tüp / Tank Kontrolü


BASINÇLI KAPLAR VE KAZANLAR

Artıbel, TURKAK'tan akredite belglendirme kuruluşu olarak yönetim sistemleri denetim ve belglendirme hizmetlerini sunmaktadır.

Lütfen çalışanlarınızın ve çevrenizin sağlığı/güvenliği için geç olmadan periyodik kontrollerinizi yaptırınız !!!

BASINÇLI KAPLAR VE KAZANLAR PERİYODİK KONTROL HİZMETLERİMİZ;

Kalorifer Kazanı Periyodik Kontrolü
Buhar Kazanı Periyodik Kontrolü
Sıcak Su Kazanı Periyodik Kontrolü
Kızgın Yağ Kazanı Periyodik Kontrolü
Kompresör Periyodik Kontrolü
Hava Tankı Periyodik Kontrolü
Hidrofor Periyodik Kontrolü
Otoklav Periyodik Kontrolü
LPG Tankı Periyodik Kontrolü
Sanayi Gazlarının Tüp / Tank Kontrolü


BASINÇLI KAPLAR VE KAZANLAR

Artıbel, TURKAK'tan akredite belglendirme kuruluşu olarak yönetim sistemleri denetim ve belglendirme hizmetlerini sunmaktadır.

Lütfen çalışanlarınızın ve çevrenizin sağlığı/güvenliği için geç olmadan periyodik kontrollerinizi yaptırınız !!!

BASINÇLI KAPLAR VE KAZANLAR PERİYODİK KONTROL HİZMETLERİMİZ;

Kalorifer Kazanı Periyodik Kontrolü
Buhar Kazanı Periyodik Kontrolü
Sıcak Su Kazanı Periyodik Kontrolü
Kızgın Yağ Kazanı Periyodik Kontrolü
Kompresör Periyodik Kontrolü
Hava Tankı Periyodik Kontrolü
Hidrofor Periyodik Kontrolü
Otoklav Periyodik Kontrolü
LPG Tankı Periyodik Kontrolü
Sanayi Gazlarının Tüp / Tank Kontrolü


BASINÇLI KAPLAR VE KAZANLAR

Artıbel, TURKAK'tan akredite belglendirme kuruluşu olarak yönetim sistemleri denetim ve belglendirme hizmetlerini sunmaktadır.

Lütfen çalışanlarınızın ve çevrenizin sağlığı/güvenliği için geç olmadan periyodik kontrollerinizi yaptırınız !!!

BASINÇLI KAPLAR VE KAZANLAR PERİYODİK KONTROL HİZMETLERİMİZ;

Kalorifer Kazanı Periyodik Kontrolü
Buhar Kazanı Periyodik Kontrolü
Sıcak Su Kazanı Periyodik Kontrolü
Kızgın Yağ Kazanı Periyodik Kontrolü
Kompresör Periyodik Kontrolü
Hava Tankı Periyodik Kontrolü
Hidrofor Periyodik Kontrolü
Otoklav Periyodik Kontrolü
LPG Tankı Periyodik Kontrolü
Sanayi Gazlarının Tüp / Tank Kontrolü


VİNÇ PERİYODİK KONTROLÜ

Vinç insan gücünün yetmediği ve yetersiz kaldığı durumlarda ağır olan cisimlerin kaldırılmasında kullanılan bir iş makinası türüdür. Vinçlerin çalışma prensiplerinde ucuna bağlı olan eşyayı bir noktadan alarak diğer bir noktaya aktarmak vardır. Genel olarak tüm vinçlerin görevleri, bundan ibarettir. Vinçler birbirine benzeseler de kullanım alanı ve iş koluna göre değişiklikler göstermektedirler.

Vinçlerin güvenli olarak çalışması için vinçlerin genel olarak mekanik donanımı, elektrik ekipmanları ve taşıma elemanları kontrol edilir. Mekanik donanım kapsamında vincin ayakları, kirişleri, kolları ve bunların bağlantıları, merdivenleri, koruyucu mahfazaları, (parmaklıklar, ara kollar, çember mahfazalar, ayak mahfazaları) incelenir. Ayrıca tehlikeli bölgeleri belirten bilgi etiketleri ve panoları, yürüyüş rayları, kren konstrüksiyonu (köprü, portal, kol, kule) kaplinleri, tamburları, makaraları, pimli dengeleme makaraları, dişli çarklar, sonsuz vidalar, mekanik ikaz tertibatları, frenleri, kayışları, yağlama sistemleri ve yağlama noktaları da kontrol edilir. Uygun kullanılmadığında, aşındığında, yıprandığında sonuçları ağır olan kazalara yol açar. Maalesef, sıklıkla devrilen, halatı kopan, freni boşalan vb. vinçlerle ilgili bir çok kaza ile karşılaşılmaktadır.

6331 sayılı "İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu" uyarınca çıkarılan ve 25.04.2013 tarih ve 28628 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği", işyerlerinde bulunan ekipmanların kullanımı ile ilgili sağlık ve güvenlik yönünden uyulması gereken asgari şartları belirlemiştir.

Vinç periyodik kontrol ve testleri en az yılda 1 kez gerçekleştirilir. Kullanım sıklığına göre bazı vinçlerin daha sık periyotlarla kontrol edilmeleri iş güvenliği açısından gerekli olabilir. Periyodik kontrolleri yapmaya makine mühendisleri ile makine tekniker veya yüksek teknikerleri yetkilidir

ARTIBEL kaldırma ve iletme ekipmanları periyodik kontrolleri gerçekleştimek üzere akredite olmuş A Tipi Muayene kuruluşudur.

ARTIBEL kaldırma ve iletme ekipmanları periyodik kontrollerinde uzmanlaşmış mühendis ve tekniker kadrosuyla sektöre hizmet vermektedir.

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’ne göre:

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği Ek-III Md. 2’de yer alan Tablo.2’nin vinç periyodik kontrollerini içeren bölümü;

Tablo-2: Kaldırma ve iletme ekipmanlarının periyodik kontrol süreleri ve kontrol kriterleri (Ek başlık:RG-23/7/2016-29779) (2) 

(Değişik tablo:RG-23/7/2016-29779) (2)

EKİPMAN ADI

KONTROL PERİYODU

(Azami Süre)

(İlgili standartın ön-gördüğü süreler saklı kalmak koşulu ile)

 

PERİYODİK KONTROL KRİTERLERİ

(İlgili standartlar aşağıda belirtilmiştir.)*

Kaldırma ve/veya iletme araçları (1), (2), (3), (4), (5)

Standartlarda süre belirtilmemişse

1 Yıl

TS 10116, TS EN 280+A1, TS EN 818-6+A1, TS EN 1495+A2, TS EN 1709, TS EN 12079-3, TS EN 81–3+A1, TS EN 13015+A1, TS ISO 9386-1, TS ISO 9386-2, TS EN 12158-1+A1, TS EN 12158-2+A1, TS EN 12159, TS EN 12927-7, TS EN 13157+A1,  TS EN ISO 13534, TS ISO 789-2, TS ISO 3056, TS ISO 4309, TS ISO 7592, TS ISO 9927-1, TS ISO 11662-1, TS ISO 12480-1, TS ISO 12482,(Ek ibare:RG-24/4/2017-30047) ASME B30.17(8),  FEM 9.751,  FEM 9.752, FEM 9.755 ve FEM 9.756 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.

 

 

(1) Vinçlerin periyodik kontrollerinde yapılacak olan statik deneyde deney yükü, beyan edilen yükün en az 1,25 katı, dinamik deneyde ise en az 1,1 katı olması gerekir.

(2) Mobil kaldırma ekipmanlarının dışında kalan kaldırma ekipmanları için kararlılık deneyi ise gerek görüldüğünde ilgili standartlarda belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.

(3) Kapasitesinin altında kullanılacak kaldırma araçlarında beyan edilen kaldırılacak azami yük görünecek şekilde işaretlenir. Beyan edilen yükün üstünde bir ağırlığın kaldırılmasının söz konusu olduğu durumlarda kaldırma aracı kaldırılacak yükün miktarı esas alınarak yukarıda belirtilen kriterler çerçevesinde teste tabi tutulmadan kullanılamaz. (Beyan yükü; kaldırma aracında işveren tarafından beyan edilen kaldırılacak maksimum ağırlıktır.)

(4) Elektronik kumanda sistemi ile donatılmış kaldırma ve iletme ekipmanının periyodik kontrolünde makine ve elektrik ile ilgili branşlarda periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişiler birlikte görev alır.

(8) (Ek:RG-24/4/2017-30047)  Vinçlerin periyodik kontrolünde uygulanan yük testlerinin “ASME B30.17” standardına uygun olarak nominal yükte yapılması durumunda; gerçekleştirilen periyodik kontrole ek olarak vinçler, yılda en az bir kez uygun tahribatsız muayene yöntemleri ile kontrol edilir ve nominal yüke maruz bırakarak vinçlerin taşıyıcı kirişlerinde sehim kontrolü yapılır.

(*) Periyodik kontrol kriteri için referans olarak tabloda belirtilen standartlar örnek olarak verilmiş olup burada belirtilmeyen ya da Yönetmeliğin yayımı tarihinden sonra yayımlanan konuyla ilgili standartların da dikkate alınması gerekir. Kapsamı periyodik kontrolle sınırlı olmayan standartlar için periyodik kontrole ilişkin hükümler uygulanacak, imalata yönelik test ve deneyler uygulanmayacaktır.


 MOBİL VİNÇ PERİYODİK KONTROLÜ

Mobil vinçler, adından da anlaşılabileceği gibi seyyar olarak her yere gidebilen, hareketli vinçlerdir. Tekerlekli veya paletli bir yapıda, tır gibi görünen modellerin yanı sıra standart bir iş makinesi görünümünde olan mobil vinç modelleri de mevcuttur. Mobil vinçler özel olarak imal edilir ve kullanım amacına göre çeşitlilik gösterirler.

Mobil vinçler inşaat sahasından, makine sanayisine kadar birçok alanda kullanılmaktadır. Tüm bu kullanım alanlarının yanı sıra ev eşyası taşıyacak nitelikte tasarlanan mobil vinçler de bulunmaktadır. Kullanım amacı ne olursa olsun her mobil vincin özelliği, yük taşıma kapasitesi, çalışma prensipleri farklılık gösterebilir. Fakat bütün mobil vinçlerin tek kullanım amacı; istenilen yükün bir yerden başka bir yere kaldırılarak taşınmasıdır.

6331 sayılı "İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu" uyarınca çıkarılan ve 25.04.2013 tarih ve 28628 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği", işyerlerinde bulunan ekipmanların kullanımı ile ilgili sağlık ve güvenlik yönünden uyulması gereken asgari şartları belirlemiştir.

Mobil Vinç periyodik kontrol ve testleri en az yılda 1 kez gerçekleştirilir. Periyodik kontrolleri yapmaya makine mühendisleri ile makine tekniker veya yüksek teknikerleri yetkilidir

ARTIBEL kaldırma ve iletme ekipmanları periyodik kontrolleri gerçekleştirmek üzere akredite olmuş A Tipi Muayene kuruluşudur.

ARTIBEL kaldırma ve iletme ekipmanları periyodik kontrollerinde uzmanlaşmış mühendis ve tekniker kadrosuyla sektöre hizmet vermektedir.

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’ne göre:

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği Ek-III Md. 2’de yer alan Tablo.2’nin vinç periyodik kontrollerini içeren bölümü;

Tablo-2: Kaldırma ve iletme ekipmanlarının periyodik kontrol süreleri ve kontrol kriterleri (Ek başlık:RG-23/7/2016-29779) (2) 

(Değişik tablo:RG-23/7/2016-29779) (2)

EKİPMAN ADI

KONTROL PERİYODU

(Azami Süre)

(İlgili standartın ön-gördüğü süreler saklı kalmak koşulu ile)

 

PERİYODİK KONTROL KRİTERLERİ

(İlgili standartlar aşağıda belirtilmiştir.)*

Kaldırma ve/veya iletme araçları (1), (2), (3), (4), (5)

Standartlarda süre belirtilmemişse

1 Yıl

TS 10116, TS EN 280+A1, TS EN 818-6+A1, TS EN 1495+A2, TS EN 1709, TS EN 12079-3, TS EN 81–3+A1, TS EN 13015+A1, TS ISO 9386-1, TS ISO 9386-2, TS EN 12158-1+A1, TS EN 12158-2+A1, TS EN 12159, TS EN 12927-7, TS EN 13157+A1,  TS EN ISO 13534, TS ISO 789-2, TS ISO 3056, TS ISO 4309, TS ISO 7592, TS ISO 9927-1, TS ISO 11662-1, TS ISO 12480-1, TS ISO 12482,(Ek ibare:RG-24/4/2017-30047) ASME B30.17(8),  FEM 9.751,  FEM 9.752, FEM 9.755 ve FEM 9.756 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.

 

 

(1) Vinçlerin periyodik kontrollerinde yapılacak olan statik deneyde deney yükü, beyan edilen yükün en az 1,25 katı, dinamik deneyde ise en az 1,1 katı olması gerekir.

(2) Mobil kaldırma ekipmanlarının dışında kalan kaldırma ekipmanları için kararlılık deneyi ise gerek görüldüğünde ilgili standartlarda belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.

(3) Kapasitesinin altında kullanılacak kaldırma araçlarında beyan edilen kaldırılacak azami yük görünecek şekilde işaretlenir. Beyan edilen yükün üstünde bir ağırlığın kaldırılmasının söz konusu olduğu durumlarda kaldırma aracı kaldırılacak yükün miktarı esas alınarak yukarıda belirtilen kriterler çerçevesinde teste tabi tutulmadan kullanılamaz. (Beyan yükü; kaldırma aracında işveren tarafından beyan edilen kaldırılacak maksimum ağırlıktır.)

(4) Elektronik kumanda sistemi ile donatılmış kaldırma ve iletme ekipmanının periyodik kontrolünde makine ve elektrik ile ilgili branşlarda periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişiler birlikte görev alır.

(8) (Ek:RG-24/4/2017-30047)  Vinçlerin periyodik kontrolünde uygulanan yük testlerinin “ASME B30.17” standardına uygun olarak nominal yükte yapılması durumunda; gerçekleştirilen periyodik kontrole ek olarak vinçler, yılda en az bir kez uygun tahribatsız muayene yöntemleri ile kontrol edilir ve nominal yüke maruz bırakarak vinçlerin taşıyıcı kirişlerinde sehim kontrolü yapılır.

(*) Periyodik kontrol kriteri için referans olarak tabloda belirtilen standartlar örnek olarak verilmiş olup burada belirtilmeyen ya da Yönetmeliğin yayımı tarihinden sonra yayımlanan konuyla ilgili standartların da dikkate alınması gerekir. Kapsamı periyodik kontrolle sınırlı olmayan standartlar için periyodik kontrole ilişkin hükümler uygulanacak, imalata yönelik test ve deneyler uygulanmayacaktır.


KULE VİNÇ PERİYODİK KONTROLÜ

Kule vinç, çoğunlukla inşaat alanlarında kullanılan, hareketli veya sabit bir taşıma konsolu üzerinde yüklerin hem yatay hem de dikey yönde taşınması için faydalanılan, çelik gövdeli çok güçlü bir ağırlık kaldırma makinesidir. Bir kuleyi andırmasından dolayı kule vinç olarak adlandırılmıştır.

Kule vinçlerin kullanımı, kule vinç operatörü tarafından gerçekleşir. Kule vinç operatörleri, vinçlerin yatay hareketlerini sağladıkları bomun ortasında muhafazalı bir operatör kabininde bulunup, gerekli işlemleri bu kabinden idare ederler. Kule vinç operatörleri özel eğitim almış, yüksekte çalışabilen, telsiz kullanımına yatkın, iş disiplini olan, yüksek sorumluluk alabilecek teknik bir personeldir.

6331 sayılı "İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu" uyarınca çıkarılan ve 25.04.2013 tarih ve 28628 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği", işyerlerinde bulunan ekipmanların kullanımı ile ilgili sağlık ve güvenlik yönünden uyulması gereken asgari şartları belirlemiştir.

Kule Vinç periyodik kontrol ve testleri en az yılda 1 kez ve her yer değişikliğinde gerçekleştirilir. Periyodik kontrolleri yapmaya makine mühendisleri ile makine tekniker veya yüksek teknikerleri yetkilidir

ARTIBEL kaldırma ve iletme ekipmanları periyodik kontrolleri gerçekleştirmek üzere akredite olmuş A Tipi Muayene kuruluşudur.

ARTIBEL kaldırma ve iletme ekipmanları periyodik kontrollerinde uzmanlaşmış mühendis ve tekniker kadrosuyla sektöre hizmet vermektedir.

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’ne göre:

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği Ek-III Md. 2’de yer alan Tablo.2’nin vinç periyodik kontrollerini içeren bölümü;

Tablo-2: Kaldırma ve iletme ekipmanlarının periyodik kontrol süreleri ve kontrol kriterleri (Ek başlık:RG-23/7/2016-29779) (2) 

(Değişik tablo:RG-23/7/2016-29779) (2)

EKİPMAN ADI

KONTROL PERİYODU

(Azami Süre)

(İlgili standartın ön-gördüğü süreler saklı kalmak koşulu ile)

 

PERİYODİK KONTROL KRİTERLERİ

(İlgili standartlar aşağıda belirtilmiştir.)*

Kaldırma ve/veya iletme araçları (1), (2), (3), (4), (5)

Standartlarda süre belirtilmemişse

1 Yıl

TS 10116, TS EN 280+A1, TS EN 818-6+A1, TS EN 1495+A2, TS EN 1709, TS EN 12079-3, TS EN 81–3+A1, TS EN 13015+A1, TS ISO 9386-1, TS ISO 9386-2, TS EN 12158-1+A1, TS EN 12158-2+A1, TS EN 12159, TS EN 12927-7, TS EN 13157+A1,  TS EN ISO 13534, TS ISO 789-2, TS ISO 3056, TS ISO 4309, TS ISO 7592, TS ISO 9927-1, TS ISO 11662-1, TS ISO 12480-1, TS ISO 12482,(Ek ibare:RG-24/4/2017-30047) ASME B30.17(8),  FEM 9.751,  FEM 9.752, FEM 9.755 ve FEM 9.756 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.

 

 

(1) Vinçlerin periyodik kontrollerinde yapılacak olan statik deneyde deney yükü, beyan edilen yükün en az 1,25 katı, dinamik deneyde ise en az 1,1 katı olması gerekir.

(2) Mobil kaldırma ekipmanlarının dışında kalan kaldırma ekipmanları için kararlılık deneyi ise gerek görüldüğünde ilgili standartlarda belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.

(3) Kapasitesinin altında kullanılacak kaldırma araçlarında beyan edilen kaldırılacak azami yük görünecek şekilde işaretlenir. Beyan edilen yükün üstünde bir ağırlığın kaldırılmasının söz konusu olduğu durumlarda kaldırma aracı kaldırılacak yükün miktarı esas alınarak yukarıda belirtilen kriterler çerçevesinde teste tabi tutulmadan kullanılamaz. (Beyan yükü; kaldırma aracında işveren tarafından beyan edilen kaldırılacak maksimum ağırlıktır.)

(4) Elektronik kumanda sistemi ile donatılmış kaldırma ve iletme ekipmanının periyodik kontrolünde makine ve elektrik ile ilgili branşlarda periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişiler birlikte görev alır.

(8) (Ek:RG-24/4/2017-30047)  Vinçlerin periyodik kontrolünde uygulanan yük testlerinin “ASME B30.17” standardına uygun olarak nominal yükte yapılması durumunda; gerçekleştirilen periyodik kontrole ek olarak vinçler, yılda en az bir kez uygun tahribatsız muayene yöntemleri ile kontrol edilir ve nominal yüke maruz bırakarak vinçlerin taşıyıcı kirişlerinde sehim kontrolü yapılır.

(*) Periyodik kontrol kriteri için referans olarak tabloda belirtilen standartlar örnek olarak verilmiş olup burada belirtilmeyen ya da Yönetmeliğin yayımı tarihinden sonra yayımlanan konuyla ilgili standartların da dikkate alınması gerekir. Kapsamı periyodik kontrolle sınırlı olmayan standartlar için periyodik kontrole ilişkin hükümler uygulanacak, imalata yönelik test ve deneyler uygulanmayacaktır.


FORKLİFT PERİYODİK KONTROLÜ

Fabrika ve tesislerde yüklerin dizaynların da kullanılan hidrolik sistem mekanizmalarının elektrikli va ya içten yanmalı motor vasıtası  ile tahrik edilip elde edilen hareket ile kaldırılması ve iletilmesinde rol alan forklift  periyodik kontrolü ilgili Mevzuat gereği 6331 sayılı "İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu" uyarınca çıkarılan bir yönetmelik bulunmaktadır. Bu yönetmelik “İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği”dir. Yönetmeliğin Ek III Bölümünün 2.2. Kaldırma ve İletme Ekipmanları Maddesinin 2.2.1.Bendinde; “Standartlarda aksi belirtilmediği sürece, kaldırma ve iletme ekipmanları, beyan edilen yükün en az 1,25 katını, etkili ve güvenli bir şekilde kaldıracak ve askıda tutabilecek güçte olur ve bunların bu yüke dayanıklı ve yeterli yük frenleri bulunur.” hükmündedir. Forkliftlerde bir kaldırma iletme ekipmanı olarak bu kapsamda değerlendirilmekte ve bağlı bulunduğu standart ışığında kontrol edilmektedir

Forkliftlerin güvenli kullanımında kumanda sistemleri (direksiyon, kumanda kolu vb.), tekerlekler (havalı, dolgu, pvc vd.), çatal kollar, zincirlerin durumu, hidrolik sistemler (piston, silindir, hortumlar gibi), frenler, sinyaller, işaretlemeler (örn. Kapasite diyagramları ve uyarı işaretleri) önem taşımaktadır. Periyodik kontroller sırasında güvenliği etkileyebilecek tüm sistemler incelenmekte ve yük testi ile taşıma bileşenlerinin durumu değerlendirilmektedir.

Yönetmelikte atıfta bulunulan standartlarda periyot belirtilmediği durumlarda minimum yılda bir kez periyodik kontrolü yapılmalıdır. Periyodik kontrolleri yapmaya makine mühendisleri ile makine tekniker veya yüksek teknikerleri yetkilidir.

ARTIBEL kaldırma ve iletme ekipmanları periyodik kontrolleri gerçekleştimek üzere akredite olmuş A Tipi Muayene kuruluşudur.

ARTIBEL kaldırma ve iletme ekipmanları periyodik kontrollerinde uzmanlaşmış mühendis ve tekniker kadrosuyla sektöre hizmet vermektedir.

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’ne göre:

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği Ek-III Md. 2’de yer alan Tablo.2’nin Forklift periyodik kontrollerini içeren bölümü;

Tablo-2: Kaldırma ve iletme ekipmanlarının periyodik kontrol süreleri ve kontrol kriterleri (Ek başlık:RG-23/7/2016-29779) (2) 

(Değişik tablo:RG-23/7/2016-29779) (2)

EKİPMAN ADI

KONTROL PERİYODU

(Azami Süre)

(İlgili standartın ön-gördüğü süreler saklı kalmak koşulu ile)

 

PERİYODİK KONTROL KRİTERLERİ

(İlgili standartlar aşağıda belirtilmiştir.)*

 

İstif Makinesi (forklift, transpalet, lift)

Standartlarda süre belirtilmemişse

1 Yıl

TS 10689, TS EN ISO 3691-5, TS ISO 5057, TS 10201 ISO 3184, TS ISO 1074 ve FEM 4.004 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.

(*) Periyodik kontrol kriteri için referans olarak tabloda belirtilen standartlar örnek olarak verilmiş olup burada belirtilmeyen ya da Yönetmeliğin yayımı tarihinden sonra yayımlanan konuyla ilgili standartların da dikkate alınması gerekir. Kapsamı periyodik kontrolle sınırlı olmayan standartlar için periyodik kontrole ilişkin hükümler uygulanacak, imalata yönelik test ve deneyler uygulanmayacaktır.

 

 


CARASKAL PERİYODİK KONTROLÜ

Caraskal, kelime anlamı olarak diferansiyel palanga demektir. Caraskalın yaygın kullanılmasının sebeplerinden biri de kaldırma kuvvetinin kaldırılan yükten daha az olmasıdır. Ancak bu durum fayda sağlamanın yanında bir dezavantajı da beraberinde getirir. Caraskallar yükü kaldırırken kaldırma kuvveti düşük olduğu için daha uzun bir sürede kaldırma işlemini gerçekleştirirler.

Yaygın servis ağı ve basit yapısıyla kolay tamir edilebilen caraskallar, küçük boyutlu olmaları sebebiyle de şantiyeler, ağır makine sanayinin kullanıldığı alanlar, fabrikalar, atölyeler, depolar ve tersanelerde sıklıkla kullanılabilmektedirler.

Caraskallar da bir kaldırma iletme ekipmanı olarak bu kapsamda değerlendirilmekte ve bağlı bulunduğu standart ışığında kontrol edilmektedir.

6331 sayılı "İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu" uyarınca çıkarılan ve 25.04.2013 tarih ve 28628 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği", işyerlerinde bulunan ekipmanların kullanımı ile ilgili sağlık ve güvenlik yönünden uyulması gereken asgari şartları belirlemiştir.

Kaldırma ve iletme ekipmanı kategorisinde değerlendirilen caraskal periyodik olarak bakımlarının yapılması ve yılda en az bir kez fenni muayene raporu alması gerekmektedir. Periyodik kontrolleri yapmaya makine mühendisleri ile makine tekniker veya yüksek teknikerleri yetkilidir

ARTIBEL kaldırma ve iletme ekipmanları periyodik kontrolleri gerçekleştirmek üzere akredite olmuş A Tipi Muayene kuruluşudur.

ARTIBEL kaldırma ve iletme ekipmanları periyodik kontrollerinde uzmanlaşmış mühendis ve tekniker kadrosuyla sektöre hizmet vermektedir.

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği Ek-III Md. 2’de yer alan Tablo.2’nin caraskal periyodik kontrollerini içeren bölümü;

Tablo-2: Kaldırma ve iletme ekipmanlarının periyodik kontrol süreleri ve kontrol kriterleri (Ek başlık:RG-23/7/2016-29779) (2)

(Değişik tablo:RG-23/7/2016-29779) (2)

EKİPMAN ADI

KONTROL PERİYODU

(Azami Süre)

(İlgili standartın ön-gördüğü süreler saklı kalmak koşulu ile)

 

PERİYODİK KONTROL KRİTERLERİ

(İlgili standartlar aşağıda belirtilmiştir.)*

Kaldırma ve/veya iletme araçları (1), (2), (3), (4), (5)

Standartlarda süre belirtilmemişse

1 Yıl

TS 10116, TS EN 280+A1, TS EN 818-6+A1, TS EN 1495+A2, TS EN 1709, TS EN 12079-3, TS EN 81–3+A1, TS EN 13015+A1, TS ISO 9386-1, TS ISO 9386-2, TS EN 12158-1+A1, TS EN 12158-2+A1, TS EN 12159, TS EN 12927-7, TS EN 13157+A1,  TS EN ISO 13534, TS ISO 789-2, TS ISO 3056, TS ISO 4309, TS ISO 7592, TS ISO 9927-1, TS ISO 11662-1, TS ISO 12480-1, TS ISO 12482,(Ek ibare:RG-24/4/2017-30047) ASME B30.17(8),  FEM 9.751,  FEM 9.752, FEM 9.755 ve FEM 9.756 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.

 

 (*) Periyodik kontrol kriteri için referans olarak tabloda belirtilen standartlar örnek olarak verilmiş olup burada belirtilmeyen ya da Yönetmeliğin yayımı tarihinden sonra yayımlanan konuyla ilgili standartların da dikkate alınması gerekir. Kapsamı periyodik kontrolle sınırlı olmayan standartlar için periyodik kontrole ilişkin hükümler uygulanacak, imalata yönelik test ve deneyler uygulanmayacaktır.


PLATFORM PERİYODİK KONTROLÜ

Platform, tesis içerisinde ve tesislerin dışında yük ya da insan kaldırmakta kullanılan oldukça kullanışlı ve önemli bir ekipmandır.

Kaldırma ve iletme ekipmanı kategorisinde değerlendirilen platformların sütunlu, asılı erişim, yükselebilen seyyar, hidrolik makaslı ya da mekanik teleskopik gibi farklı çeşitleri bulunmaktadır.

Platformların periyodik kontrollerinin yapılmasına dair Mevzuat gereği İş Kanunu çerçevesinde tanımlanan bir yönetmelik bulunmaktadır. Bu yönetmelik “İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği”dir. Yönetmeliğin Ek III Bölümünün 2.2. Kaldırma ve İletme Ekipmanları Maddesinin 2.2.1.Bendinde; “Standartlarda aksi belirtilmediği sürece, kaldırma ve iletme ekipmanları, beyan edilen yükün en az 1,25 katını, etkili ve güvenli bir şekilde kaldıracak ve askıda tutabilecek güçte olur ve bunların bu yüke dayanıklı ve yeterli yük frenleri bulunur.” hükmündedir. Platformlarda bir kaldırma iletme ekipmanı olarak bu kapsamda değerlendirilmekte ve bağlı bulunduğu standart ışığında kontrol edilmektedir

Platformların periyodik olarak bakımlarının yapılması ve yılda en az bir kez fenni muayene raporu alması gerekmektedir. Periyodik kontrolleri yapmaya makine mühendisleri ile makine tekniker veya yüksek teknikerleri yetkilidir

ARTIBEL kaldırma ve iletme ekipmanları periyodik kontrolleri gerçekleştimek üzere akredite olmuş A Tipi Muayene kuruluşudur.

ARTIBEL kaldırma ve iletme ekipmanları periyodik kontrollerinde uzmanlaşmış mühendis ve tekniker kadrosuyla sektöre hizmet vermektedir.

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’ne göre (RG Tarihi:

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği Ek-III Md. 2’de yer alan Tablo.2’nin platform periyodik kontrollerini içeren bölümü;

Tablo-2: Kaldırma ve iletme ekipmanlarının periyodik kontrol süreleri ve kontrol kriterleri (Ek başlık:RG-23/7/2016-29779) (2)

(Değişik tablo:RG-23/7/2016-29779) (2)

EKİPMAN ADI

KONTROL PERİYODU

(Azami Süre)

(İlgili standartın ön-gördüğü süreler saklı kalmak koşulu ile)

 

PERİYODİK KONTROL KRİTERLERİ

(İlgili standartlar aşağıda belirtilmiştir.)*

Kaldırma ve/veya iletme araçları (1), (2), (3), (4), (5)

Standartlarda süre belirtilmemişse

1 Yıl

TS 10116, TS EN 280+A1, TS EN 818-6+A1, TS EN 1495+A2, TS EN 1709, TS EN 12079-3, TS EN 81–3+A1, TS EN 13015+A1, TS ISO 9386-1, TS ISO 9386-2, TS EN 12158-1+A1, TS EN 12158-2+A1, TS EN 12159, TS EN 12927-7, TS EN 13157+A1,  TS EN ISO 13534, TS ISO 789-2, TS ISO 3056, TS ISO 4309, TS ISO 7592, TS ISO 9927-1, TS ISO 11662-1, TS ISO 12480-1, TS ISO 12482,(Ek ibare:RG-24/4/2017-30047) ASME B30.17(8),  FEM 9.751,  FEM 9.752, FEM 9.755 ve FEM 9.756 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.

 

(*) Periyodik kontrol kriteri için referans olarak tabloda belirtilen standartlar örnek olarak verilmiş olup burada belirtilmeyen ya da Yönetmeliğin yayımı tarihinden sonra yayımlanan konuyla ilgili standartların da dikkate alınması gerekir. Kapsamı periyodik kontrolle sınırlı olmayan standartlar için periyodik kontrole ilişkin hükümler uygulanacak, imalata yönelik test ve deneyler uygulanmayacaktır.


ARAÇ KALDIRMA LİFTİ PERİYODİK KONTROLÜ

Araç kaldırma lifti, özellikle otomotiv teknik servislerinde araçların bakım ve onarım esnasında tüm bölümlerine rahatça erişilebilmesi açısından kullanılan önemli bir ekipmandır. Araç kaldırma liftlerinin periyodik muayenesi ve kontrolü, tesis güvenliği açısından çok büyük öneme sahiptir.

Araç Kaldırma Liftinin periyodik kontrollerinin yapılmasına dair Mevzuat gereği İş Kanunu çerçevesinde tanımlanan bir yönetmelik bulunmaktadır. Bu yönetmelik “İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği”dir. Yönetmeliğin Ek III Bölümünün 2.2. Kaldırma ve İletme Ekipmanları Maddesinin 2.2.1.Bendinde; “Standartlarda aksi belirtilmediği sürece, kaldırma ve iletme ekipmanları, beyan edilen yükün en az 1,25 katını, etkili ve güvenli bir şekilde kaldıracak ve askıda tutabilecek güçte olur ve bunların bu yüke dayanıklı ve yeterli yük frenleri bulunur.” hükmündedir.

Araç Kaldırma Liftleri de bir kaldırma iletme ekipmanı olarak bu kapsamda değerlendirilmekte ve bağlı bulunduğu standart ışığında kontrol edilmektedir.

6331 sayılı "İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu" uyarınca çıkarılan ve 25.04.2013 tarih ve 28628 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği", işyerlerinde bulunan ekipmanların kullanımı ile ilgili sağlık ve güvenlik yönünden uyulması gereken asgari şartları belirlemiştir.

Kaldırma ve iletme ekipmanı kategorisinde değerlendirilen araç kaldırma lifti periyodik olarak bakımlarının yapılması ve yılda en az bir kez fenni muayene raporu alması gerekmektedir. Periyodik kontrolleri yapmaya makine mühendisleri ile makine tekniker veya yüksek teknikerleri yetkilidir

ARTIBEL kaldırma ve iletme ekipmanları periyodik kontrolleri gerçekleştirmek üzere akredite olmuş A Tipi Muayene kuruluşudur.

ARTIBEL kaldırma ve iletme ekipmanları periyodik kontrollerinde uzmanlaşmış mühendis ve tekniker kadrosuyla sektöre hizmet vermektedir.

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği Ek-III Md. 2’de yer alan Tablo.2’nin araç kaldırma lifti periyodik kontrollerini içeren bölümü;

Tablo-2: Kaldırma ve iletme ekipmanlarının periyodik kontrol süreleri ve kontrol kriterleri (Ek başlık:RG-23/7/2016-29779) (2)

(Değişik tablo:RG-23/7/2016-29779) (2)

EKİPMAN ADI

KONTROL PERİYODU

(Azami Süre)

(İlgili standartın ön-gördüğü süreler saklı kalmak koşulu ile)

 

PERİYODİK KONTROL KRİTERLERİ

(İlgili standartlar aşağıda belirtilmiştir.)*

Kaldırma ve/veya iletme araçları (1), (2), (3), (4), (5)

Standartlarda süre belirtilmemişse

1 Yıl

TS 10116, TS EN 280+A1, TS EN 818-6+A1, TS EN 1495+A2, TS EN 1709, TS EN 12079-3, TS EN 81–3+A1, TS EN 13015+A1, TS ISO 9386-1, TS ISO 9386-2, TS EN 12158-1+A1, TS EN 12158-2+A1, TS EN 12159, TS EN 12927-7, TS EN 13157+A1,  TS EN ISO 13534, TS ISO 789-2, TS ISO 3056, TS ISO 4309, TS ISO 7592, TS ISO 9927-1, TS ISO 11662-1, TS ISO 12480-1, TS ISO 12482,(Ek ibare:RG-24/4/2017-30047) ASME B30.17(8),  FEM 9.751,  FEM 9.752, FEM 9.755 ve FEM 9.756 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.

 

(*) Periyodik kontrol kriteri için referans olarak tabloda belirtilen standartlar örnek olarak verilmiş olup burada belirtilmeyen ya da Yönetmeliğin yayımı tarihinden sonra yayımlanan konuyla ilgili standartların da dikkate alınması gerekir. Kapsamı periyodik kontrolle sınırlı olmayan standartlar için periyodik kontrole ilişkin hükümler uygulanacak, imalata yönelik test ve deneyler uygulanmayacaktır.


TRANSPALET PERİYODİK KONTROLÜ

Transpalet paketlenmiş veya muhafazalı tek parça yüklerin sert, düz bir zeminde,  kısa mesafelerde kaldırılması ve raflanması için kullanılan pratik bir yükleme-boşaltma aracıdır.

Manuel hareket ettirilen bu araç iterek ve  çekilerek kullanılır. Yükün kaldırılması elle çalışan hidrolik sistem vasıtasıyla yapılır. Böylelikle  Transpalet, işletmenizde karşılaştığınız yük taşıma sorunlarınızı hem zaman hemde işçilik  açısından çözümleyecek üstün nitelikli bir araçtır.

6331 sayılı "İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu" uyarınca çıkarılan ve 25.04.2013 tarih ve 28628 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği", işyerlerinde bulunan ekipmanların kullanımı ile ilgili sağlık ve güvenlik yönünden uyulması gereken asgari şartları belirlemiştir.

İstif makinalarının güvenli kullanımında kumanda sistemleri (direksiyon, kumanda kolu vb.), tekerlekler (havalı, dolgu, pvc vd.), çatal kollar, zincirlerin durumu, hidrolik sistemler (piston, silindir, hortumlar gibi), frenler, sinyaller, işaretlemeler (örn. Kapasite diyagramları ve uyarı işaretleri) önem taşımaktadır. Periyodik kontroller sırasında güvenliği etkileyebilecek tüm sistemler incelenmekte ve yük testi ile taşıma bileşenlerinin durumu değerlendirilmektedir.

Transpalet gibi istif makinalarının periyodik kontrolleri en geç yılda 1 kez gerçekleştirilmelidir. Periyodik kontrolleri yapmaya makine mühendisleri ile makine tekniker veya yüksek teknikerleri yetkilidir.

ARTIBEL kaldırma ve iletme ekipmanları periyodik kontrolleri gerçekleştirmek üzere akredite olmuş A Tipi Muayene kuruluşudur.

ARTIBEL kaldırma ve iletme ekipmanları periyodik kontrollerinde uzmanlaşmış mühendis ve tekniker kadrosuyla sektöre hizmet vermektedir.

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’ne göre:

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği Ek-III Md. 2’de yer alan Tablo.2’nin Transpalet periyodik kontrollerini içeren bölümü;

Tablo-2: Kaldırma ve iletme ekipmanlarının periyodik kontrol süreleri ve kontrol kriterleri (Ek başlık:RG-23/7/2016-29779) (2) 

(Değişik tablo:RG-23/7/2016-29779) (2)

EKİPMAN ADI

KONTROL PERİYODU

(Azami Süre)

(İlgili standartın ön-gördüğü süreler saklı kalmak koşulu ile)

 

PERİYODİK KONTROL KRİTERLERİ

(İlgili standartlar aşağıda belirtilmiştir.)*

 

 

İstif Makinesi (forklift, transpalet, lift)

Standartlarda süre belirtilmemişse

1 Yıl

TS 10689, TS EN ISO 3691-5, TS ISO 5057, TS 10201 ISO 3184, TS ISO 1074 ve FEM 4.004 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.

 (*) Periyodik kontrol kriteri için referans olarak tabloda belirtilen standartlar örnek olarak verilmiş olup burada belirtilmeyen ya da Yönetmeliğin yayımı tarihinden sonra yayımlanan konuyla ilgili standartların da dikkate alınması gerekir. Kapsamı periyodik kontrolle sınırlı olmayan standartlar için periyodik kontrole ilişkin hükümler uygulanacak, imalata yönelik test ve deneyler uygulanmayacaktır.


YÜRÜYEN MERDİVEN PERİYODİK KONTROLÜ

Yürüyen merdiven/yol sistemleri insan naklinde her yönüyle emsalsiz bir vasıtadır. Özellikleri arasında az yer kaplaması, güvenilirliği, büyük kitlelere aynı anda ve kesintisiz hitap etmesi, hızı, zaman tasarrufu ve dış görünümünün estetiğini sayabiliriz.

Yürüyen merdiven/yollar, günümüzde insan trafiğinin bulunduğu iş merkezleri, büyük mağazalar, süper marketler, demir yolu istasyonları, havaalanları, okullar, hastaneler, fabrikalar, oteller, restoranlar ve dik eğimli tepeler vs. yerlerde insan naklinin sürekli ve güvenli olarak sağlanması için yaygın olarak kullanılmaktadır.

6331 sayılı "İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu" uyarınca çıkarılan ve 25.04.2013 tarih ve 28628 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği", işyerlerinde bulunan ekipmanların kullanımı ile ilgili sağlık ve güvenlik yönünden uyulması gereken asgari şartları belirlemiştir.

Yürüyen merdiven periyodik kontrol ve testleri en az yılda 1 kez gerçekleştirilir. Periyodik kontrolleri yapmaya makine mühendisleri ile makine tekniker veya yüksek teknikerleri yetkilidir

ARTIBEL kaldırma ve iletme ekipmanları periyodik kontrolleri gerçekleştirmek üzere akredite olmuş A Tipi Muayene kuruluşudur.

ARTIBEL kaldırma ve iletme ekipmanları periyodik kontrollerinde uzmanlaşmış mühendis ve tekniker kadrosuyla sektöre hizmet vermektedir.

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’ne göre:

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği Ek-III Md. 2’de yer alan Tablo.2’nin Yürüyen Merdiven periyodik kontrollerini içeren bölümü;

Tablo-2: Kaldırma ve iletme ekipmanlarının periyodik kontrol süreleri ve kontrol kriterleri (Ek başlık:RG-23/7/2016-29779) (2) 

(Değişik tablo:RG-23/7/2016-29779) (2)

EKİPMAN ADI

KONTROL PERİYODU

(Azami Süre)

(İlgili standartın ön-gördüğü süreler saklı kalmak koşulu ile)

 

PERİYODİK KONTROL KRİTERLERİ

(İlgili standartlar aşağıda belirtilmiştir.)*

 

Yürüyen merdiven ve yürüyen bant

Standartlarda süre belirtilmemişse

1 Yıl

TS EN 13015+A1 standartında belirtilen şartlar kapsamında yapılır.

 

(*) Periyodik kontrol kriteri için referans olarak tabloda belirtilen standartlar örnek olarak verilmiş olup burada belirtilmeyen ya da Yönetmeliğin yayımı tarihinden sonra yayımlanan konuyla ilgili standartların da dikkate alınması gerekir. Kapsamı periyodik kontrolle sınırlı olmayan standartlar için periyodik kontrole ilişkin hükümler uygulanacak, imalata yönelik test ve deneyler uygulanmayacaktır.


FORKLİFT PERİYODİK KONTROLÜ

Fabrika ve tesislerde yüklerin dizaynların da kullanılan hidrolik sistem mekanizmalarının elektrikli va ya içten yanmalı motor vasıtası  ile tahrik edilip elde edilen hareket ile kaldırılması ve iletilmesinde rol alan forklift  periyodik kontrolü ilgili Mevzuat gereği 6331 sayılı "İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu" uyarınca çıkarılan bir yönetmelik bulunmaktadır. Bu yönetmelik “İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği”dir. Yönetmeliğin Ek III Bölümünün 2.2. Kaldırma ve İletme Ekipmanları Maddesinin 2.2.1.Bendinde; “Standartlarda aksi belirtilmediği sürece, kaldırma ve iletme ekipmanları, beyan edilen yükün en az 1,25 katını, etkili ve güvenli bir şekilde kaldıracak ve askıda tutabilecek güçte olur ve bunların bu yüke dayanıklı ve yeterli yük frenleri bulunur.” hükmündedir. Forkliftlerde bir kaldırma iletme ekipmanı olarak bu kapsamda değerlendirilmekte ve bağlı bulunduğu standart ışığında kontrol edilmektedir

Forkliftlerin güvenli kullanımında kumanda sistemleri (direksiyon, kumanda kolu vb.), tekerlekler (havalı, dolgu, pvc vd.), çatal kollar, zincirlerin durumu, hidrolik sistemler (piston, silindir, hortumlar gibi), frenler, sinyaller, işaretlemeler (örn. Kapasite diyagramları ve uyarı işaretleri) önem taşımaktadır. Periyodik kontroller sırasında güvenliği etkileyebilecek tüm sistemler incelenmekte ve yük testi ile taşıma bileşenlerinin durumu değerlendirilmektedir.

Yönetmelikte atıfta bulunulan standartlarda periyot belirtilmediği durumlarda minimum yılda bir kez periyodik kontrolü yapılmalıdır. Periyodik kontrolleri yapmaya makine mühendisleri ile makine tekniker veya yüksek teknikerleri yetkilidir.

ARTIBEL kaldırma ve iletme ekipmanları periyodik kontrolleri gerçekleştimek üzere akredite olmuş A Tipi Muayene kuruluşudur.

ARTIBEL kaldırma ve iletme ekipmanları periyodik kontrollerinde uzmanlaşmış mühendis ve tekniker kadrosuyla sektöre hizmet vermektedir.

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’ne göre:

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği Ek-III Md. 2’de yer alan Tablo.2’nin Forklift periyodik kontrollerini içeren bölümü;

Tablo-2: Kaldırma ve iletme ekipmanlarının periyodik kontrol süreleri ve kontrol kriterleri (Ek başlık:RG-23/7/2016-29779) (2) 

(Değişik tablo:RG-23/7/2016-29779) (2)

EKİPMAN ADI

KONTROL PERİYODU

(Azami Süre)

(İlgili standartın ön-gördüğü süreler saklı kalmak koşulu ile)

 

PERİYODİK KONTROL KRİTERLERİ

(İlgili standartlar aşağıda belirtilmiştir.)*

 

İstif Makinesi (forklift, transpalet, lift)

Standartlarda süre belirtilmemişse

1 Yıl

TS 10689, TS EN ISO 3691-5, TS ISO 5057, TS 10201 ISO 3184, TS ISO 1074 ve FEM 4.004 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.

(*) Periyodik kontrol kriteri için referans olarak tabloda belirtilen standartlar örnek olarak verilmiş olup burada belirtilmeyen ya da Yönetmeliğin yayımı tarihinden sonra yayımlanan konuyla ilgili standartların da dikkate alınması gerekir. Kapsamı periyodik kontrolle sınırlı olmayan standartlar için periyodik kontrole ilişkin hükümler uygulanacak, imalata yönelik test ve deneyler uygulanmayacaktır.


TOPRAKLAMA ÖLÇÜMLERİ

İş ekipmanlarının kullanımında sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliği ve Elektrik tesislerinde topraklamalar yönetmeliğine göre fabrika, hastane, otel, spor kompleksi, eğitim-öğretim alanları, üretim tesisi, vb. başta olmak üzere, elektrik tesisatında topraklama ölçümü ve elektrikle çalışan makinaların gövde koruma topraklama ölçümü yapılmalıdır.

İnsan sağlığını ve cihazların kullanım ömrünü korumak için elektrik kaçağı riskine karşı topraklama kesinlikle yapılmalı ve belirlenen periyodlarda topraklama ölçümleri yapılarak da bunun işlevselliği kontrol edilmelidir.

Topraklaması yapılmış sistemde;

Elektrik kaçağı olan bir iletkene (ürüne, malzemeye, vb) bir kişi tarafından dokunulduğunda elektrik akımı insan üzerinden değil, toprak hattı üzerinden geçer ve çarpılma tehlikesi ortadan kalkmış olur. Bunun için topraklama direncinin 0(sıfır)’a yakın olması istenilir.

Bu senaryonun tam tersi, topraklamanın olmadığı düşünüldüğünde ise can ve mal kayıplarına kadar varabilecek hasarlar ortaya çıkabilmektedir.

Artıbel, 6331 sayılı “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu” uyarınca çıkarılan ve 25.04.2013 tarih ve 28628 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğine” göre, teknik hizmetlerinin güvenirliliğini ve yeterliliğini onaylatmak ve kurumsallaştırmak amacıyla, işletmenizde bulunan tüm elektriksel ekipmanların topraklama ölçümü ve diğer elektriksel ölçümlerin yıllık periyodik kontrollerini TS EN ISO/IEC 17020 standardına uygun bir şekilde gerçekleştirmektedir.

Enerji Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından hazırlanan 21.08.2001 tarih ve 24500 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği Madde-10’a göre ölçümler yapılır. Topraklama tesislerinin işletme dönemi içindeki muayene, ölçme ve denetlemelere ilişkin önerilen periyotları şöyledir:

– Elektrik üretim iletim ve dağıtım tesisleri için (enerji nakil ve dağıtım hatları hariç) : 2 yıl

– Enerji nakil ve dağıtım hatları için : 5 yıl 

–  Sanayi tesisleri ve ticaret merkezleri için; 1 yıl

– Topraklamalara ilişkin dirençlerin muayene ve ölçülmesi : 1 yıl 

– Topraklama tesisleri ile ilgili diğer muayene, ölçme ve kontroller : 2 yıl 

– Sabit işletme elemanları için : 1 yıl 

– Yer değiştirebilen işletme elemanları için : 6 ay

Topraklama tesislerinde muayene, ölçme ve denetleme işlemleri yapılırken, ilgili yönetmeliğe göre her topraklama tesisi, montaj esnasında ve işletme aşamalarında periyodik olarak mutlaka kontrol edilecektir diye tanımlanmaktadır. Topraklama ölçümü yapılırken dikkat edilecek ve kontrol edilecek hususlar şu şekildedir.

Göz ile muayene, koruma iletkenlerinin, ana ve tamamlayıcı potansiyel dengeleme iletkenleri bağlantılarının sürekliliğinin ölçülmesi ve denetlenmesi, Elektrik tesisinin yalıtım direncinin ölçülmesi ve denetlenmesi, toprak özdirencinin ölçülmesi, topraklama direncinin ölçülmesi, çevrim empedansının kontrolü şeklindedir.

Artıbel’de topraklama ölçümleri Elektrik Mühendisleri ve Elektrik-Elektronik Mühendisleri tarafından, senede en az iki defa kalibre edilen METREL MI-3102BT, KYORITSU KEW 6016 ve ERT-S test cihazlar ile gerçekleştirilmektedir.


JENERATÖR KONTROLÜ

Jeneratörler, bir tesisin elektrik şebekesinde herhangi bir aksaklık veya arıza durumlarında devreye girerek elektrik ihtiyacını karşılayan araçlardır.

Jeneratörler, mekanik enerjiyi elektrik enerjisine dönüştüren sistemlerdir. Bu sistemler enerji dönüşümlerinde tahrik gücü olarak, benzin, dizel, doğalgaz vb. yakıtlar ile çalışarak enerji ihtiyacını karşılamaktadır. Hemen hemen her tesiste işletmelerde, okullarda, hastanelerde, alışveriş merkezlerinde vb. büyük yerlerde jeneratör kullanılmaktadır.  İşletmelerin ihtiyaçlarına göre büyük veya küçük boyutlarda veya kapasitelerde üretilen jeneratörlerin mutlaka güvenlik önlemleri de alınmalıdır.

Jeneratörler “İş Ekipmanları Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’ne göre kontrolleri yapılmalıdır. Jeneratörler ilgili standartlarda aksi belirtilmediği sürece, jeneratörlerin periyodik kontrolleri yılda 1 defa yapılır.

Jeneratör kontrollerinde;

 • Jeneratörün bulunduğu yerin uygunluğu ve kontrolü,
 • Jeneratörün hatta uygun bağlanmasının kontrolü,
 • Jeneratörün test çalışmasında çıkış voltaj ölçümleri,
 • Jeneratör akülerinin kontrolü,
 • Jeneratör havalandırma ve egzoz sistemi kontrolü,
 • Jeneratör hava filtresi kontrolü,
 • Jeneratör döner ve sıcak parçalarında alınan önlemlerin kontrolü,
 • Jeneratörün yağ kaçağı, su kaçağı, yakıt kaçağı kontrolü,
 • Jeneratör kabin ve şase topraklaması gözle kontrol ve ölçümü

kontrolleri ve bunların dışında standartlara uygun olarak jeneratör kontrolleri yapılmaktadır.

Jeneratör kontrolleri “TS EN 60034-22 Döner Elektrik Makinaları - Bölüm 22: İçten Yanmalı Motor Tahrikleri A.A. Jeneratörleri, TS EN 12601 Gidip Gelme Hareketli İçten Yanmalı Motor Tahrikli Jeneratör Grupları Güvenlik, TS EN 60204-1 Makinalarda Güvenlik - Makinaların Elektrik Donanımı - Bölüm 1: Genel Kurallar” standartlarına göre yapılmaktadır.

Artıbel, uzman ekip ve ekipmanları ile gerçekleştirdiği jeneratör kontrolleri sonucu tespit edilen eksiklikleri, uygunsuzlukları veya tehlikeli durumları rapor halinde sizlere sunarak, olası bir tehlikeli olayın engellenmesi ve yasal gerekliliklerinizi sağlamanız adına sizlere yardımcı olur.


ELEKTRİK PANOSU KONTROLLERİ

Binalarda ve işletmelerde elektrik tüketimi yapan tüm ekipmanların ve elektrik tesisatının güvenli çalışmasını sağlayan cihazların bir araya geldiği donanıma elektrik panosu denir.

Kısacası, elektrik panosu işletmelerin kalbidir ve sürekli konusunda uzman personel tarafından kontrol edilmelidir. Elektrik panosu kontrolünün yapılması güvenlik açısından çok önemlidir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın yayınladığı 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na dayanarak çıkarılan İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’ne göre, ilgili standartlarda aksi belirtilmediği sürece, elektrik tesisatların ve elektrik panolarının periyodik kontrolleri yılda bir yapılır.  Pano ölçümlerinde çeşitli kontroller bulunmaktadır. Bunlar:

 • Pano içerisinde kullanılan kablo kesitlerinin ve sigorta akım değerlerinin uygunluğu,
 • Pano izolasyon testi,
 • Kaçak akım koruma rölesi kontrolleri,
 • Pano içerisinde bulunan bara, sigorta, şalter, kontaktör ve diğer elektrik cihazlarında termal kamera ile ısı ölçümü,
 • Panonun kullanıldığı ortamda IP olarak uygunluğu kontrolü,
 • Panoda topraklama ölçümü

ve bunların dışında pano kontrollerinde gözle muayene ve elektriksel ölçümleri bulunmaktadır.

Pano kontrolleri Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği, Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği, Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği ve TS EN 61439-1 standartına göre yapılmaktadır.

Artıbel’de elektrik pano kontrolleri Elektrik Mühendisleri ve Elektrik-Elektronik Mühendisleri tarafından, senede en az iki defa kalibre edilen METREL MI-3102BT ve KYORITSU KEW 6016 çok fonksiyonlu elektrik tesisatı test cihazlar ile gerçekleştirilmektedir. Elektrik panosu kontrolleri sonuçları için bir rapor düzenlenmekte ve işletmelere bu rapor sunulmaktadır. İşletmelerin yaptıracakları bazı sigorta işlemlerinde, sigorta şirketleri tarafından bu muayene raporları aranmaktadır.


a

KATODİK KORUMA 

Toprak ve su altında bulunan metaller zamanla korozyona uğrar. Korozyon, metallerin içinde bulundukları ortam ile elektrokimyasal reaksiyona girerek özelliklerini kaybetmesidir. Bulunduğu ortama göre bu korozyon metaller için ciddi risk oluşturur ve aynı zamanda büyük maliyetlerede neden olabilir. Bu metallerin herhangi bir korozyona uğramaması için geliştirilen bir koruma yöntemide katodik koruma yöntemidir. Kısaca metal koruma sistemine katodik koruma diyebiliriz.

Katodik koruma, korunacak metali oluşturulacak bir elektrokimyasal hücrenin katodu haline getirerek metal yüzeyindeki anodik akımların giderilmesi işlemidir. Korozyon olayı bu iki reaksiyonun bir arada yürümesi ile gerçekleşir. Elektronlar anottan katoda doğru metal üzerinden akar ve katot reaksiyonu anottan gelen bu elektronları kullanarak yürür. Katodik koruma, korozyona uğrayan metalin potansiyelini değiştirerek katod gibi davranmasını sağlar.

Periyodik kontrol süresi

Katodik koruma donanımlarının çalışır durumda olması sağlanır. Katodik koruma tesislerinin performansı yıllık olarak test edilmelidir. Ayrıca, besleme akım katodik koruma tesislerinin düzelticiler gibi güç kaynakları iki ayı aşmayacak aralıklarla kontrol edilir. Katodik koruma tesislerinin sürekli çalışmasının sağlanması ve koruma değerlerinin periyodik olarak kontrol edilmesi ve yılda en az iki defa koruma potansiyeli değerlerinin ölçülmesi zorunludur.

Katodik Koruma Ölçümünün Yapıldığı Tesis ve Yerler

 1. Akaryakıt dolum tesisi ve akaryakıt istasyonları
 2. Doğalgaz, akaryakıt ve su boru hatları olan tesisler
 3. Deniz suyu ve tatlı su üzerinde bulunan liman ve köprü işletmeleri
 4. Tatlı su depolama tankları olan tesisler

Katodik Koruma Standartları

 • TS EN 13636 Gömülmüş metalik tanklar ve ilgili boru sisteminin katodik korunması
 • TS EN ISO 15711 Boyalar ve vernikler – Deniz suyuna maruz kaplamalarının katodik ayrılmaya direncinin tayini
 • TS EN ISO 12696 Beton içindeki çeliğin katodik koruması
 • TS EN 16222 Gemi gövdelerinin katodik koruması
 • TS EN ISO 13174 Katodik koruma – Liman tesisleri için
 • TS EN 16299 Toprak veya taban ile temasa dayanan toprak depolama tankı üzerinde Dış yüzeylerin katodik koruması
 • TS 5141 EN 12954 Katodik koruma – Gömülü veya suya daldırılmış metalik yapılar için – Boru hatları için genel prensipler ve uygulama

ARTİBEL in yeterli teknik teçhizat ve bilgi birikimine sahip elektrik mühendisleri tarafından yapılan katodik koruma ve elektriksel teknik ekipmanların periyodik ölçüm ve kontrolleri, bu cihazların ve tesisatların neden olabileceği iş kazalarının azaltılmasına, önlenmesine ve iş güvenliğinin sağlanmasına yardımcı olmaktadır.


YALITIM DİRENCİ TESTİ

Kullandığımız elektrikli araçlar çoğunlukla 220 V ile çalışır. Günlük yaşantımızda bu araçlarla sürekli temas halinde bulunuruz. İnsan vücudu için 50 V’tan yüksek gerilimler tehlike arz ettiğine göre bu araçları kullanan insanları korumak için bir takım önlemlerin alınması gerekir. Yalıtımın sağlanmadığı durumlarda, elektrik enerjisinin bulunmaması gereken birçok noktada elektrik enerjisi bulunacağı için can güvenliği bakımından bu durum büyük bir tehlike oluşturmaktadır. Bunun için elektrikle çalışan araçların elle tutulan kısımları cam, tahta, kauçuk, plastik, porselen, bakalit vb. yalıtkan maddelerle kaplanmıştır. Ayrıca devrelerde kullanılan kabloların dış kısımları da yalıtkanlarla kaplanmıştır. Her iletkenin bir yalıtkanlık sınırı vardır. Bu sınır aşıldığında o iletkenin yalıtkanlık özelliği kaybolur. Maddelerin yalıtkanlık sınırı öz dirençleri ile belirlenir.

Yalıtım direnci testi(izolasyon direnci testi) iletken yalıtımının ve elektrikli cihazın farklı parçalarının iç yalıtımlarının durumu hakkında niteliksel değerler ortaya koyar

Yalıtım Direnci(İzolasyon Direnci) hesaplanırken, ölçülecek sisteme sabit bir gerilim uygulanarak sitemdeki akım değeri ölçülür. Yalıtım Direnci Testinde (İzolasyon Direnci Testi) nominal gerilimin 2 katında izolasyon testi yapmak, yaygın olarak kullanılan bir test yöntemidir.  Burada ölçülen gerilim ve akım değerlerinin oranı bizlere “İzolasyon Direncini” verir. Yapılan yalıtım direnci testi(izolasyon direnci testi) ve ölçümleri sonucu yalıtım direnci(izolasyon direnci) standartların altında olan bir sisteme kesinlikle elektrik verilmemelidir. Çalışanları tehlikeye atacağından, gerekli arıza çalışmaları yapılmadan sisteme asla enerji verilmemesi gerekir.

 

 

Yalıtım Test Metodları

a) Dielektrik İzolasyon Güç Testi (Breakdown)

Bu test ”Dayanıklılık” testidir. Kullanma voltajının üstünde bir gerilim belli bir süre boyunca uygulanır. Test edilen nesnenin dayanması gerekir. Bu yöntemle direnç değeri (Ω) ölçülmez.

b) Yüksek Gerilim İzolasyon Testi

Kabloya zarar vermeyecek bir gerilim seçilir. İzolasyon Direncini öğrenmek için yapılır. Gelişmiş cihazlarda farklı analiz araçları vardır.

Artıbel, elektriksel güvenlik testleri yönünden bu kapsamında bulunan ürünler için Topraklama Testi, Toprak Sürekliliği Testi, Kaçak Akım Testi, İzolasyon Direnci Testi, Yalıtım Direnci Testi, Süreklilik Testi, Fonksiyonel Test işlemleri için profesyonel hizmetler sunmaktadır.GIDA HİJYEN/SANİTASYON DENETİMİ/MUAYENESİ NEDİR?

Gıda hijyen ve saniyasyon denetimi; İşletmelerin daha temiz ve hijyenik koşullarda üretim yapabilmeleri, ve tüketicinin, gıda güvenilirliği açısından korunmasını sağlamak amacıyla, gıdanın üretiminden son tüketiciye arzına kadar uyması gereken genel gıda hijyeni kurallarına uygunluğunun kontrolü işlemidir.

Gıda hijyen ve saniyasyon denetimi; Uygunluk kontrolleri 17.12.2011 Tarih 28145 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Gıda Hijyen Yönetmeliği ve TS 13027 Gıda Üretim Yerlerinde Hijyen ve Sanitasyon Genel Kuralları Standardına göre yapılır.

 HİJYEN DENETİMİNİN FAYDALARI

1 -Hijyen denetimleri işletmenin temizlik ve hijyenik yönden uygun hale getirilmesini sağlar.

2 -Hijyen denetimi işletmede, Güvenli ve kaliteli Ürün üretilmesini sağalar
3 -Hijyen ve sanitasyon  denetimi müşteri  şikayetlerin azalmasını sağlar. Bu sayede firma itibarı artar.
4 -Hijyen denetimleri tüketicilerin aldıkları ürünlerin sağlıklı ve güvenli olduklarından emin olmalarını sağlar.
5 -Hijyen denetimi mevcut ve/veya gelecekte olabilecek fiziksel, kimyasal, ya da biyolojik faktörlerden doğabilecek tehlikeleri tespit ederek önceden engellenmesini sağlar.
6 -Hijyen ve sanitasyon denetimleri tüm çalışanların ortak sorumluluğu sağlanarak etkin bir oto-kontrol sisteminin uygulanmasını sağlar.

7 - Hijyen denetimi ile personel motivasyonu ve işteki verimlilik artar.

8 -Hijyen denetimi  yasal mevzuata uygun üretim ve satış yapılmasını sağlar.

9 -Firmanın yasal denetimlere hazırlanmasına yardımcı olur.

 HİJYEN VE SANİTASYON DENETİMİ PERİYOTLARI

Denetim periyotlarımız müşterilerimizin talebi doğrultusunda belirlenir. Arzu edersiniz aylık periyotlar la veya bir sefere mahsus denetim şeklinde haberli veya habersiz gerçekleştirilebilir.
 

YAPILAN HİJYEN DENETİMLERİDE;

-Binalar,Alt yapı koşulları, çalışma ortamları,

- İşletme, üretim koşulları, temizlik ve sanitasyon uygulamaları,

- Mal kabul koşulları,Depolama koşulları    

- Satış/servis koşulları, temizlik, dezenfeksiyon uygulamaları,

- Haşere kontrolü,

- Katı /Sıvı atıkların kontrolü,

- Alet ve ekipmanların  temizlik ve hijyen kontrolü,

- Zemin, duvar, tavan, lavabo-tuvalet  temizlik ve hijyen kontrolü,

- Aydınlatma, havalandırma  kontrolü,

- personel hijyenikontrolü,kılık, kıyafet kişisel bakım kontrolleri yapılır.

 ARTIBEL TS EN ISO/IEC 17020 STANDARDI KAPSAMINDA TÜRKAK TARAFINDAN AKREDİTE EDİLMİŞ A TİPİ MUAYENE KURULUŞUDUR

ARTIBEL Türkiye Cumhuriyeti Yasalarına göre kurulmuş olup TC Mevzuatına göre ISO 9001 Kalite,ISO 14001 ÇevreOHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği, ISO 22000 Gıda GüvenliğiIS0 13485 gibi yönetim sistemleri standartları konusunda eğitimbelgelendirme, gözetim denetimlerive ayrıca asansörlerin periyodikkontrol ve muayenesi, hijyenalanlarında muayenefaaliyetleri göstermekte olan bir eğitim , belgelendirme ve A tipimuayenekuruluşudur.

ARTIBEL ISO 9001, ISO 14001ISO 22000 yönetim sistemleri akreditasyonu için ISO 17021 asansör ve gıda hijyenmuayene kuruluşu akreditasyonu için ISO/IEC 17020 sistem Standartları doğrultusunda TURKAK  akreditasyonuna sahiptir.


GIDA HİJYEN/SANİTASYON DENETİMİ/MUAYENESİ NEDİR?

Gıda hijyen ve saniyasyon denetimi; İşletmelerin daha temiz ve hijyenik koşullarda üretim yapabilmeleri, ve tüketicinin, gıda güvenilirliği açısından korunmasını sağlamak amacıyla, gıdanın üretiminden son tüketiciye arzına kadar uyması gereken genel gıda hijyeni kurallarına uygunluğunun kontrolü işlemidir.

Gıda hijyen ve saniyasyon denetimi; Uygunluk kontrolleri 17.12.2011 Tarih 28145 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Gıda Hijyen Yönetmeliği ve TS 13027 Gıda Üretim Yerlerinde Hijyen ve Sanitasyon Genel Kuralları Standardına göre yapılır.

 HİJYEN DENETİMİNİN FAYDALARI

1 -Hijyen denetimleri işletmenin temizlik ve hijyenik yönden uygun hale getirilmesini sağlar.

2 -Hijyen denetimi işletmede, Güvenli ve kaliteli Ürün üretilmesini sağalar
3 -Hijyen ve sanitasyon  denetimi müşteri  şikayetlerin azalmasını sağlar. Bu sayede firma itibarı artar.
4 -Hijyen denetimleri tüketicilerin aldıkları ürünlerin sağlıklı ve güvenli olduklarından emin olmalarını sağlar.
5 -Hijyen denetimi mevcut ve/veya gelecekte olabilecek fiziksel, kimyasal, ya da biyolojik faktörlerden doğabilecek tehlikeleri tespit ederek önceden engellenmesini sağlar.
6 -Hijyen ve sanitasyon denetimleri tüm çalışanların ortak sorumluluğu sağlanarak etkin bir oto-kontrol sisteminin uygulanmasını sağlar.

7 - Hijyen denetimi ile personel motivasyonu ve işteki verimlilik artar.

8 -Hijyen denetimi  yasal mevzuata uygun üretim ve satış yapılmasını sağlar.

9 -Firmanın yasal denetimlere hazırlanmasına yardımcı olur.

 HİJYEN VE SANİTASYON DENETİMİ PERİYOTLARI

Denetim periyotlarımız müşterilerimizin talebi doğrultusunda belirlenir. Arzu edersiniz aylık periyotlar la veya bir sefere mahsus denetim şeklinde haberli veya habersiz gerçekleştirilebilir.
 

YAPILAN HİJYEN DENETİMLERİDE;

-Binalar,Alt yapı koşulları, çalışma ortamları,

- İşletme, üretim koşulları, temizlik ve sanitasyon uygulamaları,

- Mal kabul koşulları,Depolama koşulları    

- Satış/servis koşulları, temizlik, dezenfeksiyon uygulamaları,

- Haşere kontrolü,

- Katı /Sıvı atıkların kontrolü,

- Alet ve ekipmanların  temizlik ve hijyen kontrolü,

- Zemin, duvar, tavan, lavabo-tuvalet  temizlik ve hijyen kontrolü,

- Aydınlatma, havalandırma  kontrolü,

- personel hijyenikontrolü,kılık, kıyafet kişisel bakım kontrolleri yapılır.

 ARTIBEL TS EN ISO/IEC 17020 STANDARDI KAPSAMINDA TÜRKAK TARAFINDAN AKREDİTE EDİLMİŞ A TİPİ MUAYENE KURULUŞUDUR

ARTIBEL Türkiye Cumhuriyeti Yasalarına göre kurulmuş olup TC Mevzuatına göre ISO 9001 Kalite,ISO 14001 ÇevreOHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği, ISO 22000 Gıda GüvenliğiIS0 13485 gibi yönetim sistemleri standartları konusunda eğitimbelgelendirme, gözetim denetimlerive ayrıca asansörlerin periyodikkontrol ve muayenesi, hijyenalanlarında muayenefaaliyetleri göstermekte olan bir eğitim , belgelendirme ve A tipimuayenekuruluşudur.

ARTIBEL ISO 9001, ISO 14001ISO 22000 yönetim sistemleri akreditasyonu için ISO 17021 asansör ve gıda hijyenmuayene kuruluşu akreditasyonu için ISO/IEC 17020 sistem Standartları doğrultusunda TURKAK  akreditasyonuna sahiptir.


YANGINA DAYANIM

Yangına Tepki laboratuarına ek olarak, Yangına Direnç laboratuarı hizmet vermekte olup, yapısal ve yapısal olmayan unsurlarda test gerçekleştirme kapasitesi ile karakterize olmaktadır.                
 Deneyler, yetkili laboratuar olarak belgelendirme hizmetleri alanında yapılan deneylerin ötesinde bir çok ürünle ilgili deneyleri içermektedir.
 
Yangına Direnç laboratuarı, EN 1365 – 1 Standardına göre yüklü duvarlar – yük taşıyan duvarlar – üzerinde test gerçekleştirmek üzere donanıma sahip İtalya’daki tek laboratuar olup Avrupa’daki birkaç laboratuardan biridir.
 
Kronolojik sırayla, son test hizmeti, UNI EN 81 – 58 ile uyumlu olarak asansör kapıları ile ilgilidir.
 
Laboratuar deneyleri, imal edilen malların deneysel  termal haritalandırmasının elde edilmesine imkan tanıyarak, yangına dirence ilişkin analitik hesaplama yöntemleri ile sağlanan matematiksel simülasyonları doğrulamak için faydalı destek sağlamaktadır. 
 
Talep üzerine laboratuar gerekiyorsa Müşteri ile mutabık kalmak suretiyle test spesifikasyonunu değerlendirerek “tek seferlik” deneysel testler de gerçekleştirmektedir.
 
Demiryolu sektöründe, önde gelen Avrupa imalatçıları için gerçekleştirilen demiryolu araçları, zeminleri ve araç gövdesine ilişkin testlerde elde edilen deneyimler kayda değerdir.
 
Yangına Direnç Laboratuarı yüksek test tekrar edilebilirlik oranını garanti eden gelişmiş kontrol sistemleri ile donatılmıştır; normalleştirilmiş Hidrokarbon eğrisi ve normalleştirilmiş RHS eğrisine göre yangın simülasyon testi de mümkündür.
 
 CSI’nin hizmeti, ürün CE işaretlemesinin henüz mevcut olmadığı durumda, Avrupa Birliğinin diğer ülkelerinde hizmetlerin karşılıklı olarak kabulüne imkan sağlayan, İtalyan laboratuar akreditasyon Kurumu – SINAL – tarafından UNI UNI CEI EN ISO /IEC 17025 ile uyumlu olarak önerilen test faaliyetlerinin çoğunluğunun akredite edilmiş olmasıyla öne çıkmaktadır.
 
CSI’nin yangın davranışı laboratuarları, sektörün tüm önde gelen laboratuarlarının bağlı olduğu bir İtalyan kurumu olan ALIF üyesidir ve bu sayede, elliden fazla Avrupa ve Avrupa dışı laboratuarla birlikte daha geniş bir Avrupa kurumu olan EGOLF’te tüm hakları ile birlikte yer almaktadır.
 
Yangın davranışının analizine yönelik laboratuarlar, aşağıda belirtildiği şekilde imalatçıların tekliflerine göre veya İç İşleri Bakanlığı tarafından homologasyona göre testleri ve belgelendirmeleri gerçekleştirmektedir.
 
Yangına Direnç tesleri standartları ve ürünleri
 
Test standartları
 • Circolare 91
 • D.M. 14.12.94
 • UNI 9723
 • UNI 7678
 • ISO CD 834
 • BS 476 p.20
 • DIN 4102 p.2
 • ASTM E119
 • EN 1363 p.1
 • EN 1363-2 (eğri Hidrokarbonu, Yavaş ısınma, Harici Yangına maruziyet)
 • Hydrocarbon Maggiorata (HCM)
 • FICHE 564-2
 • ISO 834
Ürünler
 • Prefabrik duvarlar 
 • Tuğla duvar bloklar 
 • Yangına dirençli kapılar 
 • Yangına dirençli demirbaşlar 
 • Ahşap, beton ve çelik döşemeler 
 • Koruma kaplamasına sahip olan veya olmayan ahşap, beton, ön gerdirme beton ve çelik kirişler 
 • Yangına dayanıklı sıvalar 
 • Yapıların yangına karşı korunması için yangına dayanımı artırıcı ve süblimleştirilmiş boyalar
 • Yapıların kutu şekilli koruması için plakalar 
 • Bağlantı çubuğu kaplamaları 
 • Yangına karşı korumalı kepenkler 
 • Yangına karşı korumalı bariyerler 
 • Demiryolu lokomotif bağlantı birimleri 
 • Demiryolu taşıma zeminleri 
 • Bölme duvarları 
Yangınlara karşı aktif koruma
 
Test standartları
 • D.M. 20.12.82
 • D.M. 06.03.92
 • UNI 9492
 • UNI EN 3 Parte 1, 2, 3, 4, 5, 6
 • EN 671-1
 • EN 671-2
 • UNI 9494
 • EN 12101-2
Ürünler
 • Taşınabilir yangın söndürücüler 
 • Tekerlekli yangın söndürücüler 
 • Yarı rijit hortumlu hortum makaraları 
 • Yassı hortumlu hortum sistemleri 
 • Duman ve ısı çıkış vantilatörleri


YANGINA DAYANIM

Yangına Tepki laboratuarına ek olarak, Yangına Direnç laboratuarı hizmet vermekte olup, yapısal ve yapısal olmayan unsurlarda test gerçekleştirme kapasitesi ile karakterize olmaktadır.                
 Deneyler, yetkili laboratuar olarak belgelendirme hizmetleri alanında yapılan deneylerin ötesinde bir çok ürünle ilgili deneyleri içermektedir.
 
Yangına Direnç laboratuarı, EN 1365 – 1 Standardına göre yüklü duvarlar – yük taşıyan duvarlar – üzerinde test gerçekleştirmek üzere donanıma sahip İtalya’daki tek laboratuar olup Avrupa’daki birkaç laboratuardan biridir.
 
Kronolojik sırayla, son test hizmeti, UNI EN 81 – 58 ile uyumlu olarak asansör kapıları ile ilgilidir.
 
Laboratuar deneyleri, imal edilen malların deneysel  termal haritalandırmasının elde edilmesine imkan tanıyarak, yangına dirence ilişkin analitik hesaplama yöntemleri ile sağlanan matematiksel simülasyonları doğrulamak için faydalı destek sağlamaktadır. 
 
Talep üzerine laboratuar gerekiyorsa Müşteri ile mutabık kalmak suretiyle test spesifikasyonunu değerlendirerek “tek seferlik” deneysel testler de gerçekleştirmektedir.
 
Demiryolu sektöründe, önde gelen Avrupa imalatçıları için gerçekleştirilen demiryolu araçları, zeminleri ve araç gövdesine ilişkin testlerde elde edilen deneyimler kayda değerdir.
 
Yangına Direnç Laboratuarı yüksek test tekrar edilebilirlik oranını garanti eden gelişmiş kontrol sistemleri ile donatılmıştır; normalleştirilmiş Hidrokarbon eğrisi ve normalleştirilmiş RHS eğrisine göre yangın simülasyon testi de mümkündür.
 
 CSI’nin hizmeti, ürün CE işaretlemesinin henüz mevcut olmadığı durumda, Avrupa Birliğinin diğer ülkelerinde hizmetlerin karşılıklı olarak kabulüne imkan sağlayan, İtalyan laboratuar akreditasyon Kurumu – SINAL – tarafından UNI UNI CEI EN ISO /IEC 17025 ile uyumlu olarak önerilen test faaliyetlerinin çoğunluğunun akredite edilmiş olmasıyla öne çıkmaktadır.
 
CSI’nin yangın davranışı laboratuarları, sektörün tüm önde gelen laboratuarlarının bağlı olduğu bir İtalyan kurumu olan ALIF üyesidir ve bu sayede, elliden fazla Avrupa ve Avrupa dışı laboratuarla birlikte daha geniş bir Avrupa kurumu olan EGOLF’te tüm hakları ile birlikte yer almaktadır.
 
Yangın davranışının analizine yönelik laboratuarlar, aşağıda belirtildiği şekilde imalatçıların tekliflerine göre veya İç İşleri Bakanlığı tarafından homologasyona göre testleri ve belgelendirmeleri gerçekleştirmektedir.
 
Yangına Direnç tesleri standartları ve ürünleri
 
Test standartları
 • Circolare 91
 • D.M. 14.12.94
 • UNI 9723
 • UNI 7678
 • ISO CD 834
 • BS 476 p.20
 • DIN 4102 p.2
 • ASTM E119
 • EN 1363 p.1
 • EN 1363-2 (eğri Hidrokarbonu, Yavaş ısınma, Harici Yangına maruziyet)
 • Hydrocarbon Maggiorata (HCM)
 • FICHE 564-2
 • ISO 834
Ürünler
 • Prefabrik duvarlar 
 • Tuğla duvar bloklar 
 • Yangına dirençli kapılar 
 • Yangına dirençli demirbaşlar 
 • Ahşap, beton ve çelik döşemeler 
 • Koruma kaplamasına sahip olan veya olmayan ahşap, beton, ön gerdirme beton ve çelik kirişler 
 • Yangına dayanıklı sıvalar 
 • Yapıların yangına karşı korunması için yangına dayanımı artırıcı ve süblimleştirilmiş boyalar
 • Yapıların kutu şekilli koruması için plakalar 
 • Bağlantı çubuğu kaplamaları 
 • Yangına karşı korumalı kepenkler 
 • Yangına karşı korumalı bariyerler 
 • Demiryolu lokomotif bağlantı birimleri 
 • Demiryolu taşıma zeminleri 
 • Bölme duvarları 
Yangınlara karşı aktif koruma
 
Test standartları
 • D.M. 20.12.82
 • D.M. 06.03.92
 • UNI 9492
 • UNI EN 3 Parte 1, 2, 3, 4, 5, 6
 • EN 671-1
 • EN 671-2
 • UNI 9494
 • EN 12101-2
Ürünler
 • Taşınabilir yangın söndürücüler 
 • Tekerlekli yangın söndürücüler 
 • Yarı rijit hortumlu hortum makaraları 
 • Yassı hortumlu hortum sistemleri 
 • Duman ve ısı çıkış vantilatörleri


a

a

a


a

a

a


a

a

a


a

a

a


a

a

a


a

a

a


a

a

a


a

a

a


a

a

a


a

a

a


a

a

a


a

a

a


a

a

a


aaaa

aaa

ASANSÖR MUANEYE

Asansörlerin güvenli bir şekilde kullanılabilirliğinin ilgili standartlara göre kontrolünün gerçekleştirilmesi işlemidir.

Söz konusu kontroller yetkili muayene uzmanı tarafından gerçekleştirilir ve muayene raporu hazırlanır.

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın 18.11.2008 tarih 27058 sayılı resmi gazetede yayımlanan 05.11.2011 tarih ve 28106 sayılı resmi gazetede revize edilen asansör bakım ve işletme yönetmeliğine göre 01.01.2012 tarihinden itibaren asansörlerin yıllık kontrollerini ISO /IEC 17020 standardına göre akredite olmuş A tipi muayene kuruluşları tarafından yapılacaktır...

Artıbel Belgelendirme ISO 17020 standardına gore asansorlerin muayenesi icin TURKAK tarafından akredite "A TİPİ MUAYENE KURULUŞU"'dur.

Asansörler;

95/16/AT Yönetmeliği,

Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliği,

ISIG Tüzüğü,

TS-EN 81-80, TS-EN 81-1 ve TS-EN 81-2 standartlarına göre muayene edilmektedir. 

 

ASANSÖR BAKIM VE İŞLETME YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

            Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

             Amaç

MADDE 1 – (Değişik:RG-5/11/2011-28106)  

Bu Yönetmeliğin amacı, insanların ve/veya yüklerin taşınmasında kullanılan asansörlerin hizmete alındıktan sonra çevrenin, insanların ve canlıların sağlık ve güvenliğini tehdit etmeyecek şekilde kullanımlarını sağlamak üzere; işletilmesi, bakımı, yıllık kontrolü, bakım ve servis hizmetinin denetimi ile garanti ve satış sonrası hizmetleri için uyulması gereken kuralları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 31/1/2007 tarihli ve 26420 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Asansör Yönetmeliği (95/16/AT) kapsamında monte edilmiş asansörleri ve aynı Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce monte edilmiş ve halen faal olan asansörleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (Değişik:RG-5/11/2011-28106)

(1) Bu Yönetmelik, 3/6/2011 tarihli ve 635 sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci ve 7 nci maddelerine, 23/2/1995 tarihli ve 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 19 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (Değişik:RG-5/11/2011-28106)

(1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Asansör: Belirli seviyelerde hizmet veren, esnek olmayan ve yatay düzlemle 15°’den fazla bir açı oluşturan kılavuzlar boyunca hareket eden bir taşıyıcıya sahip olan ve

1) İnsanların,

2) İnsanların ve yüklerin,

3) Bir kişi zorlanmadan taşıyıcıya girebiliyorsa ve taşıyıcı içine ya da taşıyıcı içindeki bir kişinin kolayca ulaşabileceği şekilde yerleştirilmiş kontrollerle teçhiz edilmiş ise sadece yüklerin,

taşınmasına yönelik bir tertibatı,

b) Asansör monte eden: Asansörlerin tasarım, imalat,  montaj ve piyasaya arzından sorumlu olan, asansöre CE uygunluk işaretini iliştiren ve AT uygunluk beyanı düzenleyen gerçek veya tüzel kişiyi,

c) Asansörün piyasaya arzı: Asansör monte edenin, asansörü kullanıcıya ilk olarak hazır hale getirmesini,

ç) A tipi muayene kuruluşu: Asansörlerde periyodik kontrol ve muayene konularını içerecek şekilde, TS EN ISO/IEC 17020 standardı kapsamında akredite olan muayene kuruluşunu,

d) AT uygunluk beyanı: Asansör monte edenin piyasaya arz ettiği asansörün Asansör Yönetmeliği (95/16/AT) hükümlerine uygunluğunu beyan ettiği belgeyi,

e) Bakanlık: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını,

f) Bakım: Asansörün hizmete alınmasından sonra tasarlandığı biçimde, kullanım ömrü boyunca kendisinin ve bileşenlerinin, fonksiyonlarını ve güvenlik gereklerinin devamlılığını sağlamaya yönelik asansör monte eden veya onun yetkili servisi tarafından yürütülen bütün işlemleri,

g) Bina sorumlusu: Asansörün, güvenli bir şekilde çalışmasını sağlamak amacıyla düzenli olarak bakımını, onarımını ve yıllık kontrolünü yaptırmaktan sorumlu olan, binanın maliki veya kat maliki/malikleri veya bunların yetki verdiği gerçek veya tüzel kişiyi,

ğ) Hizmet denetimi: Asansörlerde aylık bakım ve servis hizmeti veren asansör monte eden veya onun yetkili servisinin, bu Yönetmelikte belirtilen şartlara uygunluğunun Bakanlık tarafından denetimini,

h) İlgili idare: Belediyeleri veya belediye sınırları dışında kalan alanlardaki yapılar için valilikleri veya ilgili kanunlar çerçevesinde yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesi verme yetkisine sahip diğer kurum ve kuruluşları,

ı) Kurtarma çalışması: Asansör içerisinde insanın veya insanların mahsur kaldığına dair bilginin alınmasıyla başlayan, asansörün teknik dosyasında yer alan kurtarma talimatına uygun olarak yapılan ve insanın veya insanların serbest kalmasıyla sonuçlanan çalışmayı,

i) Yetkili mühendis: Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğine bağlı Elektrik Mühendisleri Odası ve Makine Mühendisleri Odasınca asansörlere yönelik olarak proje, montaj, bakım, tadilat, standartlar ve mevzuat üzerine mesleki yeterliliği belgelendirilen Elektrik/Elektronik ve Makine Mühendislerini,

j) Yetkili servis: Asansör monte edenin, TSE Hizmet Yeterlilik Belgesine sahip olacak şekilde kendi adına kurduğu servis istasyonunu veya asansörlerde aylık bakım ve servis hizmetinin yürütülebilmesi için sorumluluğu kendinde olmak üzere noter huzurunda yapılan ve iki yılda bir yenilenen sözleşme ile yetki verdiği TSE Hizmet Yeterlilik Belgesine sahip gerçek veya tüzel kişiyi,

k) Yıllık kontrol: Asansörün, güvenli ve işletme yönünden uygun şekilde çalıştığının tespiti için, piyasaya arz edildiği tarih itibarıyla ilk yılın sonunda, devamında ise yılda en az bir kere bina sorumlusu tarafından yaptırılacak periyodik kontrolü,

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Asansörlerin Tescili

Asansörlerin tescili

MADDE 5 –  (Değişik:RG-5/11/2011-28106)

(1) Asansörün monte edildiği yapıya uygunluğu ile ilgili işlemler, ilgili idare tarafından 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili diğer kanunlar ve bu kanunlar kapsamında yürürlükte bulunan mevzuata göre yürütülür.

(2) Asansör Yönetmeliğine (95/16/AT) uygun olarak piyasaya arz edilen ve kullanıcının hizmetine sunulmak üzere işletmeye alınacak olan her asansör, asansör monte eden tarafından ilgili idareye tescil ettirilir. Asansör monte eden, asansörün AT uygunluk beyanı ile birlikte ilgili idareye başvurur ve EK I’de yer alan içeriğe uygun olacak şekilde düzenlenmiş olan onaylı tescil belgesini alır. 

(3) İlgili idarece yapılan tescillerin bildirimi, altı aylık dönemler itibariyle, asansörün bulunduğu ildeki bilim, sanayi ve teknoloji il müdürlüğüne EK II’de yer alan bildirim cetveline uygun olacak şekilde yapılır.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Asansörlerin Bakımı, Bakımın Kapsamı ve Bakımla İlgili Diğer Hususlar

Bakım

MADDE 6 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki asansörlerin kullanılması esnasında, can ve mal güvenliğini teminen sürekli kontrol altında tutulabilmesi için;

a) Asansörü monte eden veya onun yetkili servisi, monte edilen asansör için garanti süresi boyunca aylık bakım ve servis hizmetlerini vermek zorundadır. Garanti süresi içinde bina sorumlusu ile asansörü monte eden veya onun yetkili servisi arasında aylık bakım ve servis hizmetleri sözleşmesi yapılması zorunludur.

b) Bina sorumlusu garanti süresinin bitiminden sonra asansörü monte eden veya onun yetkili servisiyle veya bir başka asansör monte eden veya onun yetkili servisiyle aylık bakım ve servis hizmetleri sözleşmesi yapmak zorundadır.

c) Asansör monte edenle yetkili servisi arasında yapılacak olan yetkili servis sözleşmesi, montaj ve revizyon konuları hariç, sadece bakım ve servis konularını içerir.

ç) Asansör monte eden, yaptığı her tip ve özellikteki asansörün yedek parçalarını 10 (on) yıl süreyle temin etmek ve kendisince monte edilen asansöre aylık bakım ve servis hizmeti veren bir başka asansör monte edenin veya onun yetkili servisinin veya bina sorumlusunun bu konudaki talebini acilen ve normal piyasa koşullarında karşılamak zorundadır. Bununla birlikte asansör monte eden, kendi bilgi ve becerisini içeren ticari sırları saklı kalmak kaydıyla, yedek parçaların yanı sıra bakım hizmeti verilebilmesini temin eden diğer araç ve bilgileri de ilgililere sağlar. Asansörü monte eden, asansöre müdahale edilmesine engel olunması amacıyla çeşitli cihaz ve şifreleme yöntemlerini kullanmış ise,  ilgilinin asansöre müdahale edebilmesi için gerekli tüm bilgi ve imkânı sağlamak zorundadır.

Bakımın kapsamı

MADDE 7 – (1) Can ve mal güvenliğinin devamını sağlamak için; asansörün ve tüm aksamlarının bakımı, bakım ve işletme kılavuzlarında yer alan talimatlara göre yapılmalıdır.

a) Bakım;

1) Yağlama ve temizlemeyi,

2) Kontrolleri,

3) Kurtarma çalışmalarını,

4) Ayarlama işlemlerini,

5) Kullanıma veya yıpranmaya bağlı olarak meydana gelebilen ve asansörün karakteristiklerini etkilemeyen bileşen onarımı veya değiştirilmesini,

kapsar.

b) Bakım;

1) Yeni bileşenin karakteristikleri orijinali ile aynı olsa dahi makine, asansör kabini, kapısı, kontrol paneli, kılavuz ray gibi bir ana bileşenin veya güvenlik aksamının değiştirilmesini,

2) Asansörün yerinin değiştirilmesini,

3) Asansörün hız, taşıyabildiği yük v.b. gibi herhangi bir karakteristiğinin değiştirilmesi de dahil modernizasyonunu,

4) İtfaiye tarafından yapılan kurtarma çalışmalarını,

5) Asansör boşluğunun (kuyusunun) dış bölümlerinin temizlenmesini,

6) Asansör kabini iç kısmının temizlenmesini,

kapsamaz.

Bakımla ilgili diğer hususlar

MADDE  8 – (1) Bakımla ilgili diğer hususlar aşağıda belirtilmiştir.

a) Bakım yapan firmaca temin edilecek asansör bakım defteri, yapılacak kontrollerde görevliler tarafından incelenir. Bu defter asansörün varsa makine dairesinde veya bina sorumlusunca kalıcı olarak muhafaza edilir. Her bakımdan sonra asansör bakımı ile ilgili yapılan bütün işlemler asansör bakım defterine işlenir. Bakım defterine işlenecek kayıtların bir nüshası bakım yapan firma tarafından da muhafaza edilecektir.

b) Bakım yapan firmalar, asansörlerin bakımını bu Yönetmeliğe uygun olarak yapacak olup, can ve mal güvenliği yönünden asansörün risk taşıması durumunda, bina sorumlusunu yazılı olarak bilgilendirir. Bilgilendirme yapıldıktan sonra bina sorumlusu, asansörün uygun hale getirilmesini sağlayacaktır. Bakım yapan firmanın yazılı ihtarına rağmen uygunsuzluk giderilmediği takdirde sorumluluk bina sorumlusuna ait olacaktır.

c) Bakım işini üstlenen firma, bakım sözleşmesi imzalanması akabinde söz konusu asansör için detaylı bir durum tespit raporu hazırlayıp, bina sorumlusuna verecektir.    

ç) Bakım yapan firma,  bakımını yaptığı asansörün durumu hakkında talep edilmesi halinde, ilgililere gerekli her türlü bilgiyi verecektir.       

d) Bakımı yapan firma, bina sorumlusunun, iki kişiden az olmamak üzere asansör sayısını dikkate alarak belirleyeceği sayıda kişiye acil durumlarda kurtarma çalışması konusunda eğitim vermek zorundadır. Verilen bu eğitim bir tutanakla kayıt altına alınacaktır. Ayrıca kurtarma çalışmalarını içeren talimat, kurtarma çalışmasını yapacak olanların kolaylıkla görebilecekleri yerlerde muhafaza edilecektir. Bina sorumlusu, eğitim alan kişilerin değişmesi halinde yeni görevlilere eğitim verilmesini sağlayacaktır.

e) Bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinin (b) bendinin  (1), (2), (3) numaralı alt bentlerinde yer alan ve bakım çalışması olarak değerlendirilmeyen asansöre ait değişiklikler, herhangi bir asansör monte eden tarafından yerine getirilmelidir.

f) Asansör bakımı yapılırken, yürürlükte bulunan bakım ile ilgili standartlar dikkate alınmalıdır.

g) Bakım sözleşmelerinde bu Yönetmeliğe aykırı hususlar yer alamaz.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Bina Sorumlusu ve Yıllık Kontrol

Bina sorumlusu

MADDE 9 – (Değişik:RG-5/11/2011-28106)

(1) Bina sorumlusu; asansörün bu Yönetmelik kurallarına uygun olarak güvenli bir şekilde çalışmasını sağlamak amacıyla ayda en az bir defa düzenli olarak bakımını yaptırmaktan ve kullanıcıların can ve mal güvenliğinin tam olarak sağlanması amacı ile gerek kullanım hatalarından, gerekse harici müdahalelerden meydana gelebilecek tehlikelerin önlenmesi için ilk yıllık kontrolünü, asansörün piyasaya arz edildiği tarih itibarıyla ilk yılın sonunda, devamında ise yılda en az bir kere yaptırmaktan sorumludur.

Yıllık kontrol

MADDE 10 – (Değişik:RG-5/11/2011-28106)

(1) Asansörün piyasaya arz edildiği tarih itibarıyla ilk yılın sonunda, devamında ise yılda en az bir kere olmak üzere, her asansörün yıllık kontrolü yapının bağlı bulunduğu ilgili idare tarafından, A tipi muayene kuruluşuna yaptırılır.

(2) Yıllık kontrol faaliyetlerinin yürütülmesine yönelik A tipi muayene kuruluşunun belirlenmesi aşamasında, yapının bağlı bulunduğu ilgili idarece gerekli duyurular yapılır ve başvurular alınır.

(3) İlgili idarece alınacak başvurular neticesinde A tipi muayene kuruluşunun yeterliliği; sahip olduğu akreditasyonun kapsamı, periyodik kontrol ve muayene konularını kapsayacak şekilde düzenlenmiş olan mesleki sorumluluk sigortasının uygunluğu, bünyesinde tam zamanlı olarak çalıştırdığı muayene şefi ve muayene personeli sayısı, periyodik kontrol ücreti ve periyodik kontrolde kullanılmak üzere hazır halde tutulan teçhizatın genel durumu gibi kriterler dikkate alınarak incelenir.

(4) Yapılan incelemeler neticesinde belirlenen A tipi muayene kuruluşu ve ilgili idare arasında imzalanacak görevlendirme sözleşmesi ile A tipi muayene kuruluşuna asansörlerde yıllık kontrol işi için yetki verilir ve kamuoyuna gerekli duyurular yapılır.

(5) A tipi muayene kuruluşu ile ilgili idare arasında imzalanacak olan protokolde öngörülen sözleşme süresi boyunca, A tipi muayene kuruluşunun akreditasyonunun ve mesleki sorumluluk sigortasının sürekliliği sağlanır.

(6) Mesleki sorumluluk sigortasının sürdürülmemesi, akreditasyonun askıya alınması veya iptal edilmesi durumlarında, ilgili idare tarafından A tipi muayene kuruluşunun yetkisine son verilir ve gerekli duyurular yapılır.

(7) Yıllık kontrol raporunun tanzim ettirilmesinin takibine ve yıllık kontrol ücretinin karşılanmasına dair sorumluluk, asansörün bulunduğu yapıdaki bina sorumlusuna aittir.

(8) Yıllık kontrol faaliyetleri kapsamında bina sorumlusundan talep edilecek yıllık kontrol ücreti, ilgili idare tarafından tespit ve ilan edilir.

(9) Yıllık kontrol, asansörün bakımını üstlenen asansör monte eden veya onun yetkili servisi nezaretinde gerçekleştirilir.

(10) Yıllık kontrol aşamasında asansörde oluşabilecek hasarların tazmini, A tipi muayene kuruluşunun mesleki sorumluluk sigortasından karşılanır.

(11) A tipi muayene kuruluşunca verilecek olan muayene raporu üç nüsha olarak tanzim edilir ve ilgili idarede, bakım yapan firmada ve bina sorumlusunda birer nüshası muhafaza edilir.

(12) Bina sorumlusunca yıllık kontrolüne izin verilmeyen asansör, A tipi muayene kuruluşu tarafından yapının bağlı bulunduğu ilgili idareye bildirilir ve yıllık kontrolü yaptırılıncaya kadar hizmet dışı bırakılması sağlanır.

(13) Yıllık kontrol neticesinde, asansörün çalışmasında can ve mal güvenliği açısından bir tehlike söz konusu ise, asansörün çalışmasına can ve mal güvenliği sağlanıncaya kadar izin verilmez. Buna rağmen, asansörün çalıştırılmasından bina sorumlusu sorumludur.

(14) Yıllık kontrolün yaptırılıp yaptırılmadığının denetiminden ilgili idare sorumludur.

(15) Asansörde meydana gelebilecek bir kaza sonrasında, yıllık kontrol tekrarlanır.

(16) Yıllık kontrol faaliyetine ilişkin istatistiki bilgiler ilgili idarece kayıt altına alınır ve Bakanlığa açık tutulur.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Aykırı davranışlarda uygulanacak hükümler

MADDE 11 – (Değişik:RG-5/11/2011-28106)

(1) Bu Yönetmeliğin hizmete ilişkin hususlarına aykırı hareket edenler hakkında; Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, tarafların bu Kanun kapsamı dışında kaldığı durumlarda ise genel hükümler geçerlidir.

(2) Yıllık kontrol faaliyetleri kapsamında, bina sorumlusunca kontrolüne izin verilmeyen veya asansör monte eden veya onun yetkili servisinin nezaret etmekten imtina etmesi nedeniyle kontrolü yapılamayan veya kontrol neticesinde can ve mal güvenliği açısından tespit edilen uygunsuzluklara yönelik gerekli düzeltme faaliyetleri gerçekleştirilmeyen asansör, yıllık kontrolü yapılıncaya kadar veya gerekli düzeltme faaliyetleri tamamlanıncaya kadar, yapının bağlı bulunduğu ilgili idare tarafından hizmet dışı bırakılır.

Yürürlükten kaldırılan hükümler

MADDE 12 – (1) 15/2/2003 tarihli ve 25021 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Asansör Yönetmeliğinin (95/16/AT) 14 ilâ 26 ncı maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.

Hizmet denetimi

EK MADDE 1


ASANSÖR MUANEYE

Asansörlerin güvenli bir şekilde kullanılabilirliğinin ilgili standartlara göre kontrolünün gerçekleştirilmesi işlemidir.

Söz konusu kontroller yetkili muayene uzmanı tarafından gerçekleştirilir ve muayene raporu hazırlanır.

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın 18.11.2008 tarih 27058 sayılı resmi gazetede yayımlanan 05.11.2011 tarih ve 28106 sayılı resmi gazetede revize edilen asansör bakım ve işletme yönetmeliğine göre 01.01.2012 tarihinden itibaren asansörlerin yıllık kontrollerini ISO /IEC 17020 standardına göre akredite olmuş A tipi muayene kuruluşları tarafından yapılacaktır...

Artıbel Belgelendirme ISO 17020 standardına gore asansorlerin muayenesi icin TURKAK tarafından akredite "A TİPİ MUAYENE KURULUŞU"'dur.

Asansörler;

95/16/AT Yönetmeliği,

Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliği,

ISIG Tüzüğü,

TS-EN 81-80, TS-EN 81-1 ve TS-EN 81-2 standartlarına göre muayene edilmektedir. 

 

ASANSÖR BAKIM VE İŞLETME YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

            Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

             Amaç

MADDE 1 – (Değişik:RG-5/11/2011-28106)  

Bu Yönetmeliğin amacı, insanların ve/veya yüklerin taşınmasında kullanılan asansörlerin hizmete alındıktan sonra çevrenin, insanların ve canlıların sağlık ve güvenliğini tehdit etmeyecek şekilde kullanımlarını sağlamak üzere; işletilmesi, bakımı, yıllık kontrolü, bakım ve servis hizmetinin denetimi ile garanti ve satış sonrası hizmetleri için uyulması gereken kuralları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 31/1/2007 tarihli ve 26420 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Asansör Yönetmeliği (95/16/AT) kapsamında monte edilmiş asansörleri ve aynı Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce monte edilmiş ve halen faal olan asansörleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (Değişik:RG-5/11/2011-28106)

(1) Bu Yönetmelik, 3/6/2011 tarihli ve 635 sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci ve 7 nci maddelerine, 23/2/1995 tarihli ve 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 19 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (Değişik:RG-5/11/2011-28106)

(1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Asansör: Belirli seviyelerde hizmet veren, esnek olmayan ve yatay düzlemle 15°’den fazla bir açı oluşturan kılavuzlar boyunca hareket eden bir taşıyıcıya sahip olan ve

1) İnsanların,

2) İnsanların ve yüklerin,

3) Bir kişi zorlanmadan taşıyıcıya girebiliyorsa ve taşıyıcı içine ya da taşıyıcı içindeki bir kişinin kolayca ulaşabileceği şekilde yerleştirilmiş kontrollerle teçhiz edilmiş ise sadece yüklerin,

taşınmasına yönelik bir tertibatı,

b) Asansör monte eden: Asansörlerin tasarım, imalat,  montaj ve piyasaya arzından sorumlu olan, asansöre CE uygunluk işaretini iliştiren ve AT uygunluk beyanı düzenleyen gerçek veya tüzel kişiyi,

c) Asansörün piyasaya arzı: Asansör monte edenin, asansörü kullanıcıya ilk olarak hazır hale getirmesini,

ç) A tipi muayene kuruluşu: Asansörlerde periyodik kontrol ve muayene konularını içerecek şekilde, TS EN ISO/IEC 17020 standardı kapsamında akredite olan muayene kuruluşunu,

d) AT uygunluk beyanı: Asansör monte edenin piyasaya arz ettiği asansörün Asansör Yönetmeliği (95/16/AT) hükümlerine uygunluğunu beyan ettiği belgeyi,

e) Bakanlık: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını,

f) Bakım: Asansörün hizmete alınmasından sonra tasarlandığı biçimde, kullanım ömrü boyunca kendisinin ve bileşenlerinin, fonksiyonlarını ve güvenlik gereklerinin devamlılığını sağlamaya yönelik asansör monte eden veya onun yetkili servisi tarafından yürütülen bütün işlemleri,

g) Bina sorumlusu: Asansörün, güvenli bir şekilde çalışmasını sağlamak amacıyla düzenli olarak bakımını, onarımını ve yıllık kontrolünü yaptırmaktan sorumlu olan, binanın maliki veya kat maliki/malikleri veya bunların yetki verdiği gerçek veya tüzel kişiyi,

ğ) Hizmet denetimi: Asansörlerde aylık bakım ve servis hizmeti veren asansör monte eden veya onun yetkili servisinin, bu Yönetmelikte belirtilen şartlara uygunluğunun Bakanlık tarafından denetimini,

h) İlgili idare: Belediyeleri veya belediye sınırları dışında kalan alanlardaki yapılar için valilikleri veya ilgili kanunlar çerçevesinde yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesi verme yetkisine sahip diğer kurum ve kuruluşları,

ı) Kurtarma çalışması: Asansör içerisinde insanın veya insanların mahsur kaldığına dair bilginin alınmasıyla başlayan, asansörün teknik dosyasında yer alan kurtarma talimatına uygun olarak yapılan ve insanın veya insanların serbest kalmasıyla sonuçlanan çalışmayı,

i) Yetkili mühendis: Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğine bağlı Elektrik Mühendisleri Odası ve Makine Mühendisleri Odasınca asansörlere yönelik olarak proje, montaj, bakım, tadilat, standartlar ve mevzuat üzerine mesleki yeterliliği belgelendirilen Elektrik/Elektronik ve Makine Mühendislerini,

j) Yetkili servis: Asansör monte edenin, TSE Hizmet Yeterlilik Belgesine sahip olacak şekilde kendi adına kurduğu servis istasyonunu veya asansörlerde aylık bakım ve servis hizmetinin yürütülebilmesi için sorumluluğu kendinde olmak üzere noter huzurunda yapılan ve iki yılda bir yenilenen sözleşme ile yetki verdiği TSE Hizmet Yeterlilik Belgesine sahip gerçek veya tüzel kişiyi,

k) Yıllık kontrol: Asansörün, güvenli ve işletme yönünden uygun şekilde çalıştığının tespiti için, piyasaya arz edildiği tarih itibarıyla ilk yılın sonunda, devamında ise yılda en az bir kere bina sorumlusu tarafından yaptırılacak periyodik kontrolü,

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Asansörlerin Tescili

Asansörlerin tescili

MADDE 5 –  (Değişik:RG-5/11/2011-28106)

(1) Asansörün monte edildiği yapıya uygunluğu ile ilgili işlemler, ilgili idare tarafından 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili diğer kanunlar ve bu kanunlar kapsamında yürürlükte bulunan mevzuata göre yürütülür.

(2) Asansör Yönetmeliğine (95/16/AT) uygun olarak piyasaya arz edilen ve kullanıcının hizmetine sunulmak üzere işletmeye alınacak olan her asansör, asansör monte eden tarafından ilgili idareye tescil ettirilir. Asansör monte eden, asansörün AT uygunluk beyanı ile birlikte ilgili idareye başvurur ve EK I’de yer alan içeriğe uygun olacak şekilde düzenlenmiş olan onaylı tescil belgesini alır. 

(3) İlgili idarece yapılan tescillerin bildirimi, altı aylık dönemler itibariyle, asansörün bulunduğu ildeki bilim, sanayi ve teknoloji il müdürlüğüne EK II’de yer alan bildirim cetveline uygun olacak şekilde yapılır.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Asansörlerin Bakımı, Bakımın Kapsamı ve Bakımla İlgili Diğer Hususlar

Bakım

MADDE 6 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki asansörlerin kullanılması esnasında, can ve mal güvenliğini teminen sürekli kontrol altında tutulabilmesi için;

a) Asansörü monte eden veya onun yetkili servisi, monte edilen asansör için garanti süresi boyunca aylık bakım ve servis hizmetlerini vermek zorundadır. Garanti süresi içinde bina sorumlusu ile asansörü monte eden veya onun yetkili servisi arasında aylık bakım ve servis hizmetleri sözleşmesi yapılması zorunludur.

b) Bina sorumlusu garanti süresinin bitiminden sonra asansörü monte eden veya onun yetkili servisiyle veya bir başka asansör monte eden veya onun yetkili servisiyle aylık bakım ve servis hizmetleri sözleşmesi yapmak zorundadır.

c) Asansör monte edenle yetkili servisi arasında yapılacak olan yetkili servis sözleşmesi, montaj ve revizyon konuları hariç, sadece bakım ve servis konularını içerir.

ç) Asansör monte eden, yaptığı her tip ve özellikteki asansörün yedek parçalarını 10 (on) yıl süreyle temin etmek ve kendisince monte edilen asansöre aylık bakım ve servis hizmeti veren bir başka asansör monte edenin veya onun yetkili servisinin veya bina sorumlusunun bu konudaki talebini acilen ve normal piyasa koşullarında karşılamak zorundadır. Bununla birlikte asansör monte eden, kendi bilgi ve becerisini içeren ticari sırları saklı kalmak kaydıyla, yedek parçaların yanı sıra bakım hizmeti verilebilmesini temin eden diğer araç ve bilgileri de ilgililere sağlar. Asansörü monte eden, asansöre müdahale edilmesine engel olunması amacıyla çeşitli cihaz ve şifreleme yöntemlerini kullanmış ise,  ilgilinin asansöre müdahale edebilmesi için gerekli tüm bilgi ve imkânı sağlamak zorundadır.

Bakımın kapsamı

MADDE 7 – (1) Can ve mal güvenliğinin devamını sağlamak için; asansörün ve tüm aksamlarının bakımı, bakım ve işletme kılavuzlarında yer alan talimatlara göre yapılmalıdır.

a) Bakım;

1) Yağlama ve temizlemeyi,

2) Kontrolleri,

3) Kurtarma çalışmalarını,

4) Ayarlama işlemlerini,

5) Kullanıma veya yıpranmaya bağlı olarak meydana gelebilen ve asansörün karakteristiklerini etkilemeyen bileşen onarımı veya değiştirilmesini,

kapsar.

b) Bakım;

1) Yeni bileşenin karakteristikleri orijinali ile aynı olsa dahi makine, asansör kabini, kapısı, kontrol paneli, kılavuz ray gibi bir ana bileşenin veya güvenlik aksamının değiştirilmesini,

2) Asansörün yerinin değiştirilmesini,

3) Asansörün hız, taşıyabildiği yük v.b. gibi herhangi bir karakteristiğinin değiştirilmesi de dahil modernizasyonunu,

4) İtfaiye tarafından yapılan kurtarma çalışmalarını,

5) Asansör boşluğunun (kuyusunun) dış bölümlerinin temizlenmesini,

6) Asansör kabini iç kısmının temizlenmesini,

kapsamaz.

Bakımla ilgili diğer hususlar

MADDE  8 – (1) Bakımla ilgili diğer hususlar aşağıda belirtilmiştir.

a) Bakım yapan firmaca temin edilecek asansör bakım defteri, yapılacak kontrollerde görevliler tarafından incelenir. Bu defter asansörün varsa makine dairesinde veya bina sorumlusunca kalıcı olarak muhafaza edilir. Her bakımdan sonra asansör bakımı ile ilgili yapılan bütün işlemler asansör bakım defterine işlenir. Bakım defterine işlenecek kayıtların bir nüshası bakım yapan firma tarafından da muhafaza edilecektir.

b) Bakım yapan firmalar, asansörlerin bakımını bu Yönetmeliğe uygun olarak yapacak olup, can ve mal güvenliği yönünden asansörün risk taşıması durumunda, bina sorumlusunu yazılı olarak bilgilendirir. Bilgilendirme yapıldıktan sonra bina sorumlusu, asansörün uygun hale getirilmesini sağlayacaktır. Bakım yapan firmanın yazılı ihtarına rağmen uygunsuzluk giderilmediği takdirde sorumluluk bina sorumlusuna ait olacaktır.

c) Bakım işini üstlenen firma, bakım sözleşmesi imzalanması akabinde söz konusu asansör için detaylı bir durum tespit raporu hazırlayıp, bina sorumlusuna verecektir.    

ç) Bakım yapan firma,  bakımını yaptığı asansörün durumu hakkında talep edilmesi halinde, ilgililere gerekli her türlü bilgiyi verecektir.       

d) Bakımı yapan firma, bina sorumlusunun, iki kişiden az olmamak üzere asansör sayısını dikkate alarak belirleyeceği sayıda kişiye acil durumlarda kurtarma çalışması konusunda eğitim vermek zorundadır. Verilen bu eğitim bir tutanakla kayıt altına alınacaktır. Ayrıca kurtarma çalışmalarını içeren talimat, kurtarma çalışmasını yapacak olanların kolaylıkla görebilecekleri yerlerde muhafaza edilecektir. Bina sorumlusu, eğitim alan kişilerin değişmesi halinde yeni görevlilere eğitim verilmesini sağlayacaktır.

e) Bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinin (b) bendinin  (1), (2), (3) numaralı alt bentlerinde yer alan ve bakım çalışması olarak değerlendirilmeyen asansöre ait değişiklikler, herhangi bir asansör monte eden tarafından yerine getirilmelidir.

f) Asansör bakımı yapılırken, yürürlükte bulunan bakım ile ilgili standartlar dikkate alınmalıdır.

g) Bakım sözleşmelerinde bu Yönetmeliğe aykırı hususlar yer alamaz.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Bina Sorumlusu ve Yıllık Kontrol

Bina sorumlusu

MADDE 9 – (Değişik:RG-5/11/2011-28106)

(1) Bina sorumlusu; asansörün bu Yönetmelik kurallarına uygun olarak güvenli bir şekilde çalışmasını sağlamak amacıyla ayda en az bir defa düzenli olarak bakımını yaptırmaktan ve kullanıcıların can ve mal güvenliğinin tam olarak sağlanması amacı ile gerek kullanım hatalarından, gerekse harici müdahalelerden meydana gelebilecek tehlikelerin önlenmesi için ilk yıllık kontrolünü, asansörün piyasaya arz edildiği tarih itibarıyla ilk yılın sonunda, devamında ise yılda en az bir kere yaptırmaktan sorumludur.

Yıllık kontrol

MADDE 10 – (Değişik:RG-5/11/2011-28106)

(1) Asansörün piyasaya arz edildiği tarih itibarıyla ilk yılın sonunda, devamında ise yılda en az bir kere olmak üzere, her asansörün yıllık kontrolü yapının bağlı bulunduğu ilgili idare tarafından, A tipi muayene kuruluşuna yaptırılır.

(2) Yıllık kontrol faaliyetlerinin yürütülmesine yönelik A tipi muayene kuruluşunun belirlenmesi aşamasında, yapının bağlı bulunduğu ilgili idarece gerekli duyurular yapılır ve başvurular alınır.

(3) İlgili idarece alınacak başvurular neticesinde A tipi muayene kuruluşunun yeterliliği; sahip olduğu akreditasyonun kapsamı, periyodik kontrol ve muayene konularını kapsayacak şekilde düzenlenmiş olan mesleki sorumluluk sigortasının uygunluğu, bünyesinde tam zamanlı olarak çalıştırdığı muayene şefi ve muayene personeli sayısı, periyodik kontrol ücreti ve periyodik kontrolde kullanılmak üzere hazır halde tutulan teçhizatın genel durumu gibi kriterler dikkate alınarak incelenir.

(4) Yapılan incelemeler neticesinde belirlenen A tipi muayene kuruluşu ve ilgili idare arasında imzalanacak görevlendirme sözleşmesi ile A tipi muayene kuruluşuna asansörlerde yıllık kontrol işi için yetki verilir ve kamuoyuna gerekli duyurular yapılır.

(5) A tipi muayene kuruluşu ile ilgili idare arasında imzalanacak olan protokolde öngörülen sözleşme süresi boyunca, A tipi muayene kuruluşunun akreditasyonunun ve mesleki sorumluluk sigortasının sürekliliği sağlanır.

(6) Mesleki sorumluluk sigortasının sürdürülmemesi, akreditasyonun askıya alınması veya iptal edilmesi durumlarında, ilgili idare tarafından A tipi muayene kuruluşunun yetkisine son verilir ve gerekli duyurular yapılır.

(7) Yıllık kontrol raporunun tanzim ettirilmesinin takibine ve yıllık kontrol ücretinin karşılanmasına dair sorumluluk, asansörün bulunduğu yapıdaki bina sorumlusuna aittir.

(8) Yıllık kontrol faaliyetleri kapsamında bina sorumlusundan talep edilecek yıllık kontrol ücreti, ilgili idare tarafından tespit ve ilan edilir.

(9) Yıllık kontrol, asansörün bakımını üstlenen asansör monte eden veya onun yetkili servisi nezaretinde gerçekleştirilir.

(10) Yıllık kontrol aşamasında asansörde oluşabilecek hasarların tazmini, A tipi muayene kuruluşunun mesleki sorumluluk sigortasından karşılanır.

(11) A tipi muayene kuruluşunca verilecek olan muayene raporu üç nüsha olarak tanzim edilir ve ilgili idarede, bakım yapan firmada ve bina sorumlusunda birer nüshası muhafaza edilir.

(12) Bina sorumlusunca yıllık kontrolüne izin verilmeyen asansör, A tipi muayene kuruluşu tarafından yapının bağlı bulunduğu ilgili idareye bildirilir ve yıllık kontrolü yaptırılıncaya kadar hizmet dışı bırakılması sağlanır.

(13) Yıllık kontrol neticesinde, asansörün çalışmasında can ve mal güvenliği açısından bir tehlike söz konusu ise, asansörün çalışmasına can ve mal güvenliği sağlanıncaya kadar izin verilmez. Buna rağmen, asansörün çalıştırılmasından bina sorumlusu sorumludur.

(14) Yıllık kontrolün yaptırılıp yaptırılmadığının denetiminden ilgili idare sorumludur.

(15) Asansörde meydana gelebilecek bir kaza sonrasında, yıllık kontrol tekrarlanır.

(16) Yıllık kontrol faaliyetine ilişkin istatistiki bilgiler ilgili idarece kayıt altına alınır ve Bakanlığa açık tutulur.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Aykırı davranışlarda uygulanacak hükümler

MADDE 11 – (Değişik:RG-5/11/2011-28106)

(1) Bu Yönetmeliğin hizmete ilişkin hususlarına aykırı hareket edenler hakkında; Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, tarafların bu Kanun kapsamı dışında kaldığı durumlarda ise genel hükümler geçerlidir.

(2) Yıllık kontrol faaliyetleri kapsamında, bina sorumlusunca kontrolüne izin verilmeyen veya asansör monte eden veya onun yetkili servisinin nezaret etmekten imtina etmesi nedeniyle kontrolü yapılamayan veya kontrol neticesinde can ve mal güvenliği açısından tespit edilen uygunsuzluklara yönelik gerekli düzeltme faaliyetleri gerçekleştirilmeyen asansör, yıllık kontrolü yapılıncaya kadar veya gerekli düzeltme faaliyetleri tamamlanıncaya kadar, yapının bağlı bulunduğu ilgili idare tarafından hizmet dışı bırakılır.

Yürürlükten kaldırılan hükümler

MADDE 12 – (1) 15/2/2003 tarihli ve 25021 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Asansör Yönetmeliğinin (95/16/AT) 14 ilâ 26 ncı maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.

Hizmet denetimi

EK MADDE 1


DEPOLAMA ve RAF SİSTEMLERİ PERİYODİK KONTROLÜ

Lojistik süreç depo raf sistemlerinizin yapısal risk ve tehlike seviyesini zamanla arttırır. Raf sistemlerinin yapısal bütünlüğünü ve yük taşıma kapasitelerini etkiler. Raf sistemleriniz kullanılan kaldırma iletme ekipmanlarının yükleme ve yüklü paletlerin sürekli hareket ettirilerek taşınmasından sistemin yapı elemanlarının zaman içerisinde oluşan korozyon ve metal yorgunluğundan dolayı tehlikeli hale gelir.

Bu nedenle depo raf sistemlerinizin devamlı ve düzenli muayene yapılarak risklerin kontrol altında tutulması gereklidir. Periyodik muayene ve kontrolleri yapılan raf sistemlerinizde muhtemel kazalar oluşmadan önce riskin belirlenmesini ve tedbir alınarak işletmenizin depo çalışma alanlarının güvenli hale gelmesini sağlar. Böylelikle işletmenizdeki can ve mal güvenliğinin sağlandığından emin olunur.

RAF SİSTEMLERİ PERİYODİK KONTROL ve MUAYENESİNDE NEDEN ARTIBEL 'İ SEÇMELİSİNİZ?

Size şu konularda yardımcı olabiliriz:

 • Depo raf sistemlerinizin kullanımında TS EN 15635 standartına göre muayenesi yapılarak sağlık ve güvenlik şartlarını sağlıyor ise raflarınızın güvenirliğini onaylarız
 • Depo çalışma olanlarınızın güvenli olduğuna emin olmanızı sağlarız, .
 • Depo raf sistemlerinizin kullanımında TS EN 15635 standartına göre muayenesi yapılarak sağlık ve güvenlik şartlarını sağlamıyor eksikleri var ise ciddi sonuçlar yaratmadan önce sorunları belirler tarafınıza raporlarız.
 • Depo raf sistemlerinden doğabilecek iş kazası riskinin en aza indirilmesini sağlarız.
 • Riskli ekipman sebebiyle maddi, manevi kayıp, ağır cazalar ve tazminat taleplerinin önüne geçeriz.
 • İşletmenizin bünyesinde çalışan personelinize raf sistemlerinden ötürü doğabilecek iş kazalarının farkındalığını anlatarak sık aralıklarla kontrol faaliyeti içerisine girmesini sağlarız.

 

RAF SİSTEMLERİ PERİYODİK KONTROLÜ GENEL OLARAK KONTROL EDİLECEK HUSUSLAR

 • Çalışma alanı Uyarı İkaz etiketleri
 • Kurulum projesi uygunluğu
 • Projeye göre yapılan montaj’ da değişiklik tespiti
 • Statik hesapların kontrolü
 • Depolama raf sistemi “ZEMİN” özellikleri uygunluğu
 • Kaldırma aracının dönüş dairesi kontrolü
 • Dikmelerin (Kolonlar-Taşıyıcılar) kontrolü
 • Zemin sabitleyicilerinin yeterliliği ve tipi uygunluğu
 • Taban Plakalarının zemin ile temas kontrolü
 • Kullanılan paletlerin kontrolü
 • Tamburlar, tel bobinler, variller vb.özel yükler için kullanılan destekleyici ürün kontrolü
 • Kirişler ve konsollar (kolonlar) sapma değeri kontrolü
 • Rafların sehim kontrolü
 • Raf sistemleri sapma değerleri ölçümü
 • Emniyet profilleri bağlantı kontrolleri
 • Statik gergi veya deprem çaprazları kontrolü
 • Raf sistemleri ayak koruma ve forklift bariyerleri kontrolü
 • Traverslerin bağlantı kontrolleri
 • Kirişlerdeki kilitlerin kontrolü
 • Raf kirişi sapma değerleri ölçümü
 • NDT Level II Personel tarafından kaynakların görsel kontrolü

 


2014/33/AB Asansör Yönetmeliği CE

 


2006/42/AT Makine Emniyet Yönetmeliği CE

 


305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliği CE