İnsanoğlu yaratıldığı günden bu yana karışıklıktan kurtulma ve belirli bir düzen tesis etme gayreti içerisinde olmuştur. Bu düzenleme sürecinin tabiî bir neticesi olarak ortaya çıkmış olan standard ve standardizasyon olgusu insanlık tarihi kadar eskidir.

        Yeryüzünde kıt olan iktisadi kaynakları optimum değerlendirme çabalarının bir ürünü olan standardizasyon, insanlık için bir lüks değil, bilakis “olmazsa olmaz” mutlak bir gerekliliktir.

        Uluslararası Standardizasyon Birliği (ISO) tarafından yapılan tariflere göre;

STANDARD :Üretimde , anlayışta, ölçme ve deneyde bir örnekliktir.

STANDARDİZASYON :Belirli bir faaliyetle ilgili olarak ekonomik fayda sağlamak üzere bütün ilgili tarafların yardım ve işbirliği ile belirli kurallar koyma ve bu kuralları uygulama işlemidir.

        Standardizasyon işlemi ile öncelikli olarak can ve mal güvenliği hedeflenirken aynı zamanda kalitenin alt sınırı tespit edilmek suretiyle belirlenen düzeyin altında mal ve hizmet üretimine müsaade edilmemektedir.

EN EKONOMİK ÜRETİM STANDARDLARA UYGUN ÜRETİM, EN EKONOMİK TÜKETİM STANDARDLARA UYGUN TÜKETİMDİR.

        O halde standardlara uygun üretmek ve tüketmek herkes için milli ve insani bir görev telakki edilmelidir. Ancak bu suretle kaynakların optimum değerlendirilmesi mümkün olabilecek ve böylelikle toplumun refah düzeyinde önemli bir artış sağlanabilecektir.

        Enformasyon ve üretim teknolojilerindeki gelişme ile birlikte hızlı bir küreselleşme sürecinin yaşandığı günümüzde standardlar uluslararası ticaretin ortak dili haline gelmiştir.

        Artık, uluslararası pazarlarda rekabet edebilmenin yolu standardlara uygun ve kaliteli mal ve hizmet üretiminden geçmektedir.

STANDARDİZASYONUN SAĞLADIĞI FAYDALAR

ÜRETİCİYE FAYDALARI

 • Üretimin belirli plan ve programlara göre yapılmasına yardımcı olur.
 • Uygun kalite ve seri imalâta imkân sağlar.
 • Kayıp ve artıkları asgariye indirir.
 • Verimliliği artırır.
 • Depolamayı ve taşımayı kolaylaştırır, stokların azalmasını sağlar.
 • Maliyeti düşürür.

EKONOMİYE FAYDALARI

 • Kaliteyi teşvik eder, kalite seviyesi düşük üretimle meydana gelecek emek, zaman ve hammadde israfını ortadan kaldırır.
 • Sanayi belirli hedeflere yöneltir. Üretimde kalitenin gelişmesine yardımcı olur.
 • Ekonomide arz ve talebin dengelenmesinde yardımcı olur.
 • Yanlış anlamaları ve anlaşmazlıkları ortadan kaldırır.
 • İhracatta ve işalatta üstünlük sağlar.
 • Yan sanayi dallarının kurulması ve gelişmesine yardımcı olur.
 • Rekabeti geliştirir.
 • Kötü malı piyasadan siler.

TÜKETİCİYE FAYDALARI

 • Can ve mal güvenliğini sağlar.
 • Karşılaştırma ve seçim kolaylığı sağlar.
 • Fiyat ve kalite yönünden aldanmaları önler.
 • Ucuzluğa yol açar.
 • Tüketicinin bilinçlenmesinde etkili rol oynar.

STANDARDİZASYON UYGULAMALARI

        Standardizasyon uygulamalarında temel doküman STANDARDLAR’ dır. Standartlar; insan sağlığı can ve mal güvenliğini ön planda tutan, ürünlerin bir örnek, kaliteli, kullanım amacına elverişli ve bilhassa ekonomik olarak üretilmelerini öngören, bilimsel, teknik ve deneysel çalışmaların kesinleşmiş sonuçlarını esas alan doğrulukları ispatlanmış dokümanlardır.

        Standartların hazırlanmasında ülke şartları, can ve mal güvenliği, Gümrük Birliği, üretim ve ihracatı geliştirme, işalatı denetleme, tüketici meseleleri, kalite ve çevre konularına öncelik ve önem verilerek yayımlanmış uluslararası (ISO, IEC vb.) ve bölgesel standartlar (EN) ile diğer gelişmiş ülkelerin milli standartları (ASTM, DIN, BSI, JIS,TS vb.) esas alınmaktadır.

        Standardların en önemli özelliği, değişen şartlara ve gelişen teknolojiye ayak uydurabilme kabiliyetine haiz olmalarıdır.

        Bu itibarla, gerek uygulama neticesinde ortaya çıkan aksaklıklar gerekse kaynak dokümanlarda olabilecek değişiklikler ile teknolojik gelişmeler karşısında REVİZYON suretiyle standardlarda gerekli olan değişiklikler yapılarak güncelleştirilebilmektedir.

        Son yıllarda uluslararası standardlar (ISO, IEC vb.) ve özellikle AB ve Gümrük Birliği sürecinin bir gereği olan mevzuat uyumu çerçevesinde Avrupa Birliği standardları (EN) büyük bir önem taşımaktadır.

        Son yıllarda özellikle kalite, çevre, gıda gibi konulardaki sistem arayışlarının neticesinde Uluslararası Standardizasyon Birliği (ISO) tarafından hazırlamış bulunan ISO 9000 serisi (Kalite Yönetim Standardları) , ISO 14000 serisi (Çevre Yönetim Standardları) ile ISO 22000 (Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi) tercüme edilerek yayınlanmıştır.

STANDARDİZASYONDA BELGELENDİRMENİN ROLÜ

        Standardların uygulanmasında gönüllülük esastır ancak siyasi otoriteler; insan sağlığı, can ve mal güvenliği, kıt kaynaklar, enerji, millî sanayinin korunması, dış ticaret vb. sebeplerle bazı standardları mecburi uygulamaya tabi tutabilmektedirler.

        BELGELENDİRME: Ürünlerle, proseslerle, sistemlerle veya kişilerle ilgili üçüncü taraf doğruluk beyanıdır.

        Ticari faaliyetlerdeki gelişmeler neticesinde; standardların uygulanıp uygulanmadığının ispatı işletmeler açısından önem kazanmış; pazarladıkları ürünler için müşterilerine bir nevi güvence verebilme ihtiyacının bir gereği olarak güvenilir ve tarafsız belgelendirme sistemlerinin oluşturulması mecburiyeti oluşmuştur.

        Gelişmiş ülkelerde standard kuruluşlarının kurulmasının ardından daha çok bu kuruluşların sorumluluğunda belgelendirme çalışmaları başlatılmıştır.

        Standard kuruluşlarının belgelendirme çalışmalarında etkili rol üstlenmesinin en önemli sebebi; standardizasyon uygulamalarında yetişmiş uzman personel ile yeterli teknik alt yapı donanımına sahip olmalarıdır. Kaldı ki standardların hazırlanması ile bunların tatbikatının yaygınlaştırılması esasen bir standard teşkilatının temel hedefi ve görevleri arasındadır.

        Standardların ülke sanayindeki tatbikatlarının yaygınlaştırılması ve sanayicilerle kurulan yakın diyalog sayesinde standardlarda tespit edilen eksikliklerin süratle giderilmesine belgelendirme vasıtasıyla kolayca imkân bulunabilmektedir. Böylece yoğun çaba harcanarak hazırlanan standardların günün şartlarına uygun, yaşayan birer doküman olması da sağlanmaktadır.

        Milli ekonomiler açısından da belgelendirme faaliyetlerinin üretim kalitesini en az standardlarda öngörülen seviyeye yükselterek teknolojik gelişmenin hızlandırılması, ihraç edilen ürünlerin ülkeye itibar kazandırması ve tüketicinin korunması hedeflerine ulaşmada etkili bir araç olduğu hatırdan çıkarılmamalıdır.

STANDARDİZASYONDA TÜKETİCİNİN ROLÜ

        Standardizasyon uygulamalarının odağındaki temel unsur hiç şüphesiz İNSAN’dır. Zira, standardizasyon ve kalite faaliyetleri ile öncelikli olarak insanın can ve mal güvenliğinin korunması hedeflenirken aynı zamanda müşteri beklentilerinin daha iyi karşılanması ve refah düzeyinin yükseltilmesi amaçlanmaktadır.

        Hızlı bir küreselleşme sürecinin yaşandığı günümüzde, işletmelerin iç ve dış pazarlarda rekabet edebilmeleri için üretim tasarlamalarında müşteri beklentilerini ve taleplerini mutlaka gözönünde bulundurma zorunlulukları vardır. Bu itibarla artık üretimde standardların ve kalite faktörlerinin belirlenmesinde tüketici talep ve beklentileri önemli bir rol oynamaktadır.

        Serbest pazar ekonomisinin cari olduğu günümüzde standardizasyon ve kalitenin polisiye tedbirlerle sağlanması mümkün değildir. Zira standardların uygulanmasında gönüllülük esastır. Ancak standardlara uygun kaliteli mal ve hizmet talep edebilen bilinçli bir tüketici kitlesi standardizasyon uygulamalarının motor gücünü teşkil etmektedir.

        Kusurlu mal ve hizmeti sineye çekmeyen, haklarını arama konusunda duyarlı olan, organize bir şekilde üreticiler üzerinde baskı oluşturabilen bilinçli bir tüketici kitlesi standardlara uygun kaliteli mal ve hizmet üretiminin SİGORTASIDIR.

        STANDARDİZASYON ve KALİTE’nin herşeyden önce bir EĞİTİM ve KÜLTÜR konusu olduğu unutulmamalıdır.

ALT YAPI

UZMAN İŞGÜCÜ

        Belgelendirme ve eğitim hizmetleri uzmanlık gerektiren bir alandır. Şirketimiz bu alanda uzman bir kuruluştur.

        Personel istihdamında hizmetlerin gerektirdiği nitelik ve kalifikasyona önem veren şirketimiz; ihtiyaç duyduğu nitelik ve nicelikteki uzman işgücünü istihdam kabiliyetine sahip bulunmaktadır.

 

Hızlı Erişim

Akreditasyonlar & Yetkiler

Dokümanlara ulaşmak için tıklayınız

Online Başvur

Tüm başvurularınız için tıklayınız.

Sorgula & Randevu Al

Sertifika ve Rapor sorgulamaları için tıklayınız

Dokümanlar  & Formlar

Dokümanlara ulaşmak için tıklayınız

Kullanıcı Girişi

Tüm müşteri ve denetçi kullanıcı işlemleriniz için tıklayınız

Müşteri Anketleri

Müşteri anketlerimize ulaşmak için tıklayınız

Hizmetlerimiz