ADR /RID Düzenlemeleri – Tehlikeli malların taşınması için ambalajlar

Bu düzenlemeler, tehlikeli maddelerin kara yoluyla (ADR) veya demir yoluyla (RID) taşınması için gereksinimleri standartlaştırmak için ONU tarafından New York’ta tanımlanmıştır. 
Denizle taşıma (IMDG) ve hava yoluyla taşıma (ICAO) için aynı şartlar kabul edilmiştir.
Karayolu veya deniz yoluyla tehlikeli malların taşınması için tasarlanan ambalajların sırasıyla ADR / RID ve IMDG kuralları ile uyumlu olarak sertifikalandırılması gerekmektedir.
Ürünlerin homologasyonu, yetkilendirilmiş laboratuarlar tarafından gerçekleştirilen testler ve imalatçıların dahili ürün kontrol sisteminin pozitif değerlendirmeleri temelinde bu düzenlemeyi kabul etmiş olan Ülkelerin Ulaştırma Bakanlıklarına verilmiştir.
Bu Düzenlemeler, farklı tehlikeli ürünlerin taşınması amacıyla kullanılan ambalajlar için test şartlarının kullanımı, belgelenmesi, işaretlenmesi, tasarımı ve onaylanması için doğru teknik standart referansını teslim etmektedir
Tehlikeli malların taşınması için ambalajlama aşağıdaki gibi plastik, çelik veya kartondan olabilir
 1. Kovalar 
 2. Variller 
 3. Kutular
 4. Çuvallar 
 5. Çelik şişeler
 6. ICB
Basınç altındaki ürünler için kullanılacak ambalajlarda (çelik şişeler), Avrupa Birliği Ülkelerinde dolaşan mallar da T-PED Direktifine göre işaretlenmektedir
Plastik, çelik veya karton paketlerin uyumluluğunu doğrulamak için yapılan gerekli tip testleri, taşıma sırasında ve çok sıcak ve çok soğuk odalarda darbe, düşme veya uzun süreli depolama sırasında malları taşıyacak olan ürünlere ilişkin şartlara uyacak şekilde gerçekleştirilmektedir.
Simülantla doldurulmuş ve – 18 C’ye soğutulmuş plastik paketlerin düşme testleri de özellikle seçicidir.
2000 yılından bu yana, CSI, Lüksemburg Ulaştırma Bakanlığı (SNCH) tarafından test laboratuarı olarak veya imalatçının dahili üretim kontrolü (FPC) için denetçi olarak akredite            edilmiştir.
CSI, gerekli dokümanları, numune alma ve fabrika denetim ziyaretlerini tanımlamak amacıyla imalatçılarla tam özerk olarak çalışmaktadır; CSI’nün Lüksemburg’a gönderdiği sonuçlara dayalı olarak, SNCH dokümanlara dayalı olarak ürünleri onaylamakta, ürünlere bir uluslararası sayı (ONU) vermekte ve bu sayı ADR/ RID düzenlemesine uyan tüm Ülkelere iletilmektedir. 
CSI, deniz yoluyla ulaştırmaya ilişkin olarak homologasyonlar konusunda yetkili laboratuar olarak İtalya Liman Ofisleri tarafından akredite edilmiştir.
CSI, Lüksemburg Ulaştırma Bakanlığı (ADR / RID için) ve İtalya Ulaştırma Bakanlığı (IMDG için) Denetim Organı ve Test Laboratuarı olarak akredite edilmiştir. Homologasyon prosedürleri tamamen CSI tarafından yönetilmekte, CSI daha sonra belgeleri Bakanlıkları göndermektedir.  Homologasyonun “u n” dünya çapında geçerliliği vardır.
UN ADR / RID anlaşması, IMDG kuralları, 94 /55/EC ve 96/ 49 / EC sayılı AB Direktifi ile uyumlu olarak tehlikeli malların taşınması için homologasyon ve resmi belgelendirme.
Laboratuar tarafından gerçekleştirilen testler 
 • Düşme testleri
 • İstifleme testleri 
 • Devrilme testleri 
 • Hidrolik testler 
 • Sızıntıya karşı dayanıklılık testleri 
 • Geçirgenlik testleri 
 • Su emiliminin tespiti (COBB)
 
Bu laboratuarlar, testin uygulanmasından önce test numunelerinin koşullandırılması ve yaşlandırılması için farklı boyutlardaki iklimsel odalara ilişkin şartlarla uyumluluğu doğrulamak için, düzenlemelerin gerekli gördüğü şekilde mevcut ambalajlar üzerinde farklı testler gerçekleştirmek amacıyla gerekli tüm araçlar ve test donanımları ile donatılmıştır.
 
İtalya ve Lüksemburg Bakanlıkları aracılığıyla CSI Avrupa Direktifi Bölümü tarafından sağlanan komple belgelendirme prosesleri, müşteriye idari işler ve kağıt işleri konusunda tam destek sağlamaktadır.

ADR Yönetmeliğine buradan ulaşabilirsiniz.

Bu direktife göre; bir kişisel koruyucu donanım, bir veya daha fazla sağlık veya emniyet riskine karşı korunmak amacıyla bir kişi tarafından giyilmek veya taşınmak üzere tasarımlanan herhangi bir araç veya gereçtir.

Bu tanıma geniş bir yorum imkanı verilmelidir. Çünkü kişisel korunma donanımları şunları da kapsamaktadır:

 1. Kişiyi aynı anda bir veya daha fazla muhtemel risklere karşı korumak amacıyla imalatçı tarafından bir bütün haline getirilmiş birçok cihaz veya aletten oluşmuş donanımlar,
 2. Özel bir faaliyetin yürütülmesi esnasında bir kişi tarafından giyilen veya taşınan kişiyi koruma amacı olmayan ekipmanla ayrılabilir veya ayrılamaz şekilde birleştirilen koruyucu alet veya cihazlar,
 3. Koruyucu donanımın, münhasıran o donanım için kullanılan ve rahat ve işlevsel çalışması için gerekli olan değiştirilebilir parçalar.

Kişisel korunma donanımının başka bir dışsal araçla birlikte kullanılmasına yönelik olarak piyasaya sürülen herhangi bir sistem, bu sistem sürekli olarak giyilmek ve taşınmak için tasarlanmamış olsa bile, donanımın tamamlayıcı parçası olarak kabul edilir.

Aşağıdaki ürünler bu direktifin kapsamına girmez:

 1. Aynı amaca yönelik olarak hazırlanan başka bir direktifin kapsamına giren koruyucu donanım,
 2. Direktifin I No.lu ekinde yer alan kapsam dışı ürünler,
 • Özel olarak, silahlı kuvvetlerin kullanımı için veya asayiş ve hukukun korunması faaliyetlerinde kullanılmak üzere tasarımlanan ve imal edilen koruyucu donanım (kasklar, kalkanlar vs.),
 • Saldırganlara karşı kendini koruma amaçlı koruyucu donanımlar (gaz tüpleri, kişisel caydırıcı silahlar vs.),
 • Başlık, ayakkabı, şemsiye gibi elverişsiz hava koşullarına karşı; bulaşık eldiveni gibi nem ve suya karşı; koruyucu eldiven gibi ısıya karşı özel kullanım amacıyla tasarımlanan ve üretilen kişisel koruyucu donanımlar,
 • Her zaman giyilmeyen, gemi ve uçaklardaki kişileri koruma ve kurtarma amaçlı tasarımlanan korunma donanımları,
 • İki veya üç tekerlekli motorlu taşıtlar için sürücü kaskları ve siperlikleri.

 Başka bir direktifin kapsamına giren kişisel koruyucu donanımlar, Kişisel Koruyucu Donanımlar Direktifinin temel gereklerinden kaynaklanan riskler diğer direktifin de temel gereklerinin kapsamına giriyorsa söz konusu “diğer direktif”e göre belgelendirilmelidir. Böyle bir durum söz konusu değilse her iki direktif de uygulanmak zorundadır.

Makinenin tasarımı veya yapımında örneğin; ses yeteri kadar azaltılmamış olabilir veya makine kullanımı esnasında ısı yayıyor olabilir. Böyle durumlarda kullanım talimatlarında kişisel koruyucu donanım kullanılması gerekliliğinin belirtilmesi zorunludur. Ancak CE işaretli kişisel koruyucu donanımın kullanılması zorunluluğu imalatçının o makine ile ilgili sorumluluğunu tamamen ortadan kaldırmaz. 

Bu direktifte ürünler üç alt risk kategorisine ayrılırlar.

Sınırlı (düşük) risklere karşı tasarımlanan ürünlerin belgelendirilmesi, imalatçının kendi yapacağı iç üretim kontrolüne göre düzenleyeceği bir uygunluk beyanı biçiminde yapılabilir (Modül A). Özellikle bu kategori, kullanıcıları aşağıdaki risklere karşı korumak amacıyla tasarımlanan kişisel koruyucu donanımlara uygulanır:

 • Etkileri dışsal olan mekanik eylemler (bahçıvan eldivenleri, dikiş yüksükleri vs.),
 • Etkileri kolayca giderilebilen, görece zayıf temizleyici ürünler (seyreltik deterjan çözeltisi vs.ye karşı korunma imkanı sağlayan eldivenler gibi),
 • Dokununca 50° C’nin üzerinde bir sıcaklığa veya tehlikeli etkilere maruz kalınmayan sıcak aksamların yol açtığı riskler (eldivenler, mesleki işlerde kullanılan önlükler vs.),
 • Olağan atmosferik etkenler (başlıklar, mevsimlik giysiler, ayakkabılar vs.),
 • Vücudun hayati bölgelerini etkilemeyen ve etkileri kalıcı lezyonlara yol açmayan küçük darbeler ve titreşimler (kafa derisini koruyan hafif baretler, eldivenler, hafif ayakkabılar..vs.),
 • Güneş ışığı (güneş gözlükleri).

Bu profesyonel kullanıcının düşük risklere karşı koruyucu donanımın etkinliğini kendi başına değerlendirebileceği kabul edilebilir.

Yukarıdaki listede sayılanların dışında kalan tüm kişisel koruyucu donanımlar bir AT Tip İncelemesine tabi tutulmalıdır (Modül B). Bu, bir onaylanmış kuruluşun, kendisine söz konusu imalatçı tarafından getirilen bir ürün modelinin bu direktifin temel gereklerine uygun olduğunu ortaya koyup, belgelendirdiği bir prosedürdür. Çoğu zaman bunu, imalatçının imal edilen ve müşterilere sunulan ürünlerin bu onaylanmış tipe uygun olduğunu belirten beyanı izler (Modül C).

Öldürücü veya ciddi ve kalıcı sağlık zararlarına yol açabilecek tehlikelere karşı koruma sağlama amacını güden kişisel koruyucu donanım tasarımlarının, imalat süresi boyunca imalatçı tarafından, AT Ürün Kalite Kontrol Sistemi (Modül E) veya AT Üretim Kalite Kontrol Sistemi (Modül D) arasından yapacağı seçime göre izlenmesi zorunludur.

Bu kategori münhasıran şunları kapsar:

 • Katı ve sıvı aerosollara ya da zararlı ve tehlikeli toksik veya radyotoksik gazlara karşı korunma sağlama amaçlı filtreli solunum araçları,
 • Dalgıçlıkta kullanılanlar da dahil havadan tam yalıtımı sağlayan solunumla ilgili koruyucu araçlar,
 • Kimyasal atıklara veya ışık yayan radyasyona karşı sınırlı bir koruma sağlayan koruyucu donanımlar,
 • Etkileri 100° C’lik veya daha fazla bir hava sıcaklığınınkine tekabül eden ve kızılötesi radyasyon, alev veya çok miktarda ergimiş materyalin varlığına göre tanımlanabilen veya tanımlanamayan yüksek sıcaklıktaki ortamlarda kullanılan acil durum ekipmanları,
 • Etkileri –50° C’lik veya daha düşük bir hava sıcaklığınınkine tekabül eden olan düşük ısılı ortamlarda kullanılan acil durum ekipmanları,
 • Belirli yükseklikten düşme tehlikesine karşı kullanılan koruyucu ekipmanlar,
 • Elektrik risklerine ve tehlikeli seviyedeki gerilimlere karşı veya yüksek gerilim işlerinde yalıtım maddesi olarak kullanılan donanımlar.

Yapılan bazı CE belgelendirmesi ve işaretlemesi:

EN 397    Endüstriyel Emniyet Şapkaları (Baretler) 

EN 812   Sanayide darbeye karşı kullanılan başlıklar 

EN 966   Hava Sporları İçin Başlıklar 

EN 1077   Alp tipi kayakçılar ve tek parçalı kar kayakçıları İçin kasklar

EN 1078   Bisiklet, Kaykay ve Tekerlekli Paten Kullanıcıları İçin Kasklar 

EN 1080   Koruyucu kasklar - Küçük çocuklar için - Darbeden koruyucu

EN 1384   Koruyucu Başlıklar- Binicilikte Kullanılan

EN 1385   Kano ve Akarsu Sporları İçin Kasklar

EN 12492  Dağcılık techizatı - Dağcılar için başlıklar - Güvenlik kuralları ve deney metotları

EN 13781  Kar aracı ve kar kızağı sürücü ve yolcuları için koruyucu kasklar 
 

EN 13484 Buz kızağı kullanıcıları için kasklar 

EN 167 Kişisel Göz Koruması-Optik Deney Metotları

EN 168, EN 166 

EN 1621 Motosiklet Sürücülerini Mekanik Darbeye Karşı Koruyucu Giyecekler- Bölüm 1: Darbe Koruyucular İçin Özellikler ve Deney Metotları

 •

 

 

    > >>

 

 

Hızlı Erişim

Akreditasyonlar & Yetkiler

Dokümanlara ulaşmak için tıklayınız

Online Başvur

Tüm başvurularınız için tıklayınız.

Sorgula & Randevu Al

Sertifika ve Rapor sorgulamaları için tıklayınız

Dokümanlar  & Formlar

Dokümanlara ulaşmak için tıklayınız

Kullanıcı Girişi

Tüm müşteri ve denetçi kullanıcı işlemleriniz için tıklayınız

Müşteri Anketleri

Müşteri anketlerimize ulaşmak için tıklayınız

Hizmetlerimiz