"Yeni Yaklaşım Direktifleri" arasında bulunan "Yapı Malzemeleri Direktifine" konu olan düzcam ve işlenmiş düzcam ürünlerin önemli kısmı için uyumlaştırılmış Avrupa Standardları yayınlanmıştır. CE İşareti taşıma zorunluluğu getirilmiştir

 

"Yeni Yaklaşım Direktifleri" arasında bulunan "Yapı Malzemeleri Direktifine" konu olan düzcam ve işlenmiş düzcam ürünlerin önemli kısmı için uyumlaştırılmış Avrupa Standardları yayınlanmıştır. CE İşareti taşıma zorunluluğu getirilmiştir.
 
2010 Şubat itibariyle yasal olarak zorunlu hale gelen olan CE işaretlenmesi ile ilgili piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri ve cezai yaptırımlar uygulanmaya başlanmıştır.
 
Yapılarda kullanılan ısıcamlar iki cam arasında hava veya gaz bulunmasına gore uzun sureli testler kategorisinde bulunan EN 1279-2   ve/veya EN 1279-3  standardlarına gore teste tabii tutulurlar. Bu testler yaklaşık olarak 6 ay sürmektedir.
 
EN 1279-2 cam esaslı yalıtım birimlerinin nem geçirgenlik özelliklerini ve uzun süreli bir deney yöntemi ile tayinini kapsar. 
EN 1279-5, cam esaslı yalıtım birimlerinin gaz sızdırma hızı ve gaz derişim toleranslarının uzun süreli deney yöntemi ile tayinini kapsar. Bu standard, bu standarda uygun cam esaslı yalıtım birimlerinin kullanma süresi boyunca; - U değeri ve güneş ışığı etkisinin önemli derecede değişmemesi nedeniyle enerji tasarrufu yapılmasını, - Sesi azaltması ve görüşü önemli derecede etkilememesi sebebiyle sağlığın korunmasını, - Mekanik dayanıklılığın önemli derecede değişmemesi nedeniyle güvenli kullanımını sağlar.
 
Aşağıda farklı cam üniteleri için ürün standardları bulunmaktadır.          

 

 Uygunluk Değerlendirmesi/                                                                                             Ürün standardı

Lamine cam ve lamine emniyet camı
EN 14449
Cam - Yapılarda kullanılan - Cam esaslı yalıtım birimleri -Nem geçirgenliği için
EN 1279-2
Cam - Yapılarda kullanılan – Cam esaslı yalıtım birimleri - Gaz sızdırma hızı ve gaz derişim toleransları için
EN 1279-3
Cam - Yapılarda kullanılan - Cam esaslı yalıtım birimleri  - Uygunluk değerlendirmesi        
EN 1279-5
Isıl olarak temperlenmiş soda kireç silikat emniyet camı
EN 12150-2
Isıl olarak temperlenmiş soda kireç silikat emniyet camı
EN 572-9
Isı ile mukavemeti artırılmış (kısmî temperlenmiş) soda kireç silikat cam
EN 1863-2
Borosilikat camlar
EN 1748-1-2
Cam seramikler
EN 1748-2-2
Kimyasal olarak dayanıklılığı artırılmış soda kireç silikat cam
EN 12337-2
Isıl olarak temperlenmiş borosilikat emniyet camı
EN 13024-2
Kaplamalı cam
EN 1096-4
Temel toprak alkali silikat cam mamuller
EN 14178-2
 
 
CE İşareti nedir?
 
CE İşareti Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerde ürünlerin hiçbir teknik engelle karşılaşmaksızın dolaşımını sağlar. Bir nevi teknik pasaport işlevini görür. AB mevzuatını uyumlaştırma çalışmaları kapsamında Yapı Malzemeleri Yönetmeliğinin (89/106/EEC) ülkemizde yürürlüğe girmesiyle yurtiçi pazarına arz edilen düzcam ve işlenmiş düzcam ürünlerinin CE İşareti taşıması zorunlu hale gelmiştir.
 
Bir ürünün CE İşareti ne demektir?
 
Ürünün; güvenlik, sağlık, çevre ve tüketicinin korunması ile ilgili temel gerekleri yerine getirdiğini gösterir. Diğer bir ifadeyle, uyumlaştırılmış Avrupa Standardı (hEN) olarak tanımlanan Avrupa teknik spesifikasyonlarına uygunluğunu belirtir. İlgili uyumlaştırılmış Avrupa Standardı ile uyumlu olduğunu belgeleyen üretici; ürününe, ambalajına ve sevk irsaliyesine CE İşaretini iliştirebilir.
 
 CE İşaretlemenin yararları nedir?
 
Uyumlaştırılmış Avrupa Standardları, üreticiye Avrupa ölçeğinde ürünlerinin performansını kanıtlama imkanını vermektedir. Geçmiş dönemde, farklı özellikler talep eden standardlara karşı her bir ülkede ürün performansının kanıtlanması bir zorunluluk idi.

CE İşareti, ürün onaylarında maliyet avantajı  sağlamaktadır.
 
CE İşaretinde nasıl bir yol izlenir?
 
 • İlk olarak, ürünün hangi Yeni Yaklaşım Direktifi(leri) kapsamına girdiği belirlenir.
 • Eğer ürün Yeni Yaklaşım Direktifleri kapsamına girmiyorsa o ürünün CE İşareti taşıma zorunluluğu bulunmamaktadır.
 • Şayet mevcut ise direktifler temin edilerek ürünle ilgili direktiflerde öngörülen güvenlik / emniyetle ilgili hususlar belirlenir.
 • Ürünle ilgili teknik hususlar için AB uyumlaştırılmış Avrupa Standardları bulunur.
 • Ürünün ilgili Yeni Yaklaşım Direktifinde yer alan temel gereklere uygunluğunun tespiti için öngörülen uygunluk değerlendirme sistemi belirlenir.
 • Ürünün temel gereklere uygunluğunun tespiti için Onaylanmış Kuruluşa başvurulması gerekip gerekmediği belirlenir.
 • Uygunluk değerlendirme işlemlerinin tamamlandığından emin olunması bakımından, talep edilen tüm test ve uygunluk kriterlerinin tamamlanması için bir Onaylanmış Kuruluş ile birlikte çalışılır.
 • Teknik dosya ile direktiflerde talep edilen diğer bilgi ve belgeler muhafaza edilir.
 • Uygunluk değerlendirmesini takiben, Uygunluk Beyanını ve varsa talep edilen destekleyici deliller hazırlanır, ürünün üzerine, etiketine, ambalajına veya sevk irsaliyesine “CE İşaretini” doğru olarak iliştirdikten sonra ürün piyasaya arz edilir.
 
CE İşareti ile ilgili teknik dosyada hangi dokümanlar bulunur?
 
Üretici, ürünü ile ilgili daha önce bahsedilen tüm işlemlerden sonra teknik dosyayı hazırlamakla yükümlüdür. Hazırlanan teknik dosyanın bir kopyası; imalatçının kendisinde, bir kopyası Onaylanmış Kuruluş’ta (eğer belgelendirme yapılmışsa), bir kopyası da işalatçısında ya da ülkedeki yerleşik yetkili temsilcisinde kamu otoriteleri tarafından istenildiğinde ibraz edilmek üzere hazır bulundurulmalıdır.
 
CE İşareti ile ilgili Teknik Dosyalarda AB Yeni Yaklaşım Direktiflerinde öngörülen belgeler, deney raporları ve diğer bazı dokümanlar aranır. Teknik Dosya içerisinde bulunması önerilen dokümanlar aşağıda verilmektedir.
 
 1. Mamule ait genel bir tanımlama,
 2. Tasarım ve imalata ait çizimler, komponentlerin, parçaların, devrelerin, vb. şemalar ve çalışma prosedürü ile ilgili bilgiler,
 3. Mamulün üretiminde kullanılan standardların bir listesi,
 4. Standardların uygulanmadığı durumlarda ise ilgili direktiflerce öngörülen temel emniyet / güvenlik gereklerine uyum için kabul edilen çözümler,
 5. Tasarım sonuçları vb.
 6. Deney belge ve raporları,
 7. Başlangıç Tip Deney raporu
 8. Kalite Güvence Sistem Belgesi,
 9. Uygunluk Beyanı.
 
Yapılarda kullanılan düzcam ve işlenmiş düzcam ürünlerin CE İşareti taşıma zorunluluğunun yasal dayanağı nedir?
 
Avrupa Birliği’nin teknik mevzuat uyumu çerçevesinde 1985 yılında benimsediği “Yeni Yaklaşım Politikası” kapsamındaki bazı “Yeni Yaklaşım Direktifleri”ne konu olan ürünlerin CE İşareti taşıması zorunludur. Düz cam ve işlenmiş düz cam ürünleri de Yeni Yaklaşım Direktifleri arasında bulunan Yapı Malzemeleri Direktifi kapsamına girmektedir.
 
Yapı Malzemeleri Direktifine uygulanan temel gerekler nelerdir?
 
Yapı Malzemeleri Direktifine uygulanan altı temel gereklilik aşağıda verilmektedir.
 
 • Mekanik dayanım ve stabilite,
 • Yangın durumunda emniyet,
 • Hijyen, sağlık ve çevre,
 • Kullanım emniyeti,
 • Gürültüye karşı koruma ve
 • Enerjiden tasarruf ve ısı muhafazası
 
Yapılarda kullanılan düz cam ve işlenmiş düz cam ürünlere ait uyumlaştırılmış Avrupa Standardlarının mevcut durumu nedir?
 
“Yapılarda Kullanılan Cam” alanında destek standardlarını (ürün tanımları ve özellikleri, genel olarak kabul edilen değerler / hesaplama metotları, ürün performansına yönelik deney metotları) hazırlayan Avrupa Standardizasyon Komitesi (CEN)’ne bağlı 129 no’lu Teknik Komite, Avrupa Komisyonu tarafından M 135 no’lu talimat ile uyumlaştırılmış Avrupa Standardlarını hazırlamakla görevlendirilmiştir. M 135 no’lu talimat kapsamına giren cam ürünler ana (düz ve bombeli cam paneller, kanal şekilli cam, yalıtım cam üniteleri, cam blok ürünler) ve alt (temel cam, işlenmiş camlar, özel veya emniyet camları, kaplamalı cam, ayna vs.) gruplara ayrılmıştır. Ayna ve cam blok ürünler dışında diğer cam ürünlerin uyumlaştırılmış Avrupa Standardları yayınlanmıştır.
 
Uyumlaştırılmış Avrupa Standardlarının içeriği nedir?
 
Piyasaya arz edilen düz cam ve işlenmiş düz cam ürünlerin uyumlaştırılmış Avrupa Standardına uyması gerekmektedir. Bu standardlar zorunlu olup içeriğinde;
 • Ürünün standarda uygunluğunun nasıl sağlanacağına ilişkin kurallar,
 • Ürün ve performans özelliklerinin Başlangıç Tip Deneyine ilişkin kurallar,
 • Girdi, proses ve ürün kontrollerine ait fabrika üretim kontrolü,
 • Ek ZA- Avrupa Birliği Yapı Malzeme Direktifinin hükümleri
konularında ayrıntılı bilgi verilmektedir. Eylül 2006 itibariyle AB üyesi ülkelerde zorunlu uygulamaya konulan uyumlaştırılmış Avrupa Standardlarından bazı örnekler aşağıda gösterilmektedir.
 
 • EN 572-9 Temel soda kireç silikat cam ürünler (Float, çekme cam, desenli cam, telli desenli cam vs.)
 • EN 1096-4 Kaplamalı camlar
 • EN 1863-2 Isıyla mukavemeti arttırılmış (kısmi temperlenmiş) soda kireç silikat camlar
 • EN 12150-2 Isıyla temperlenmiş soda kireç silikat emniyet camları
 
Yapılarda kullanılan camlar için hangi uygunluk değerlendirme sistemleri kullanılmaktadır?
 
Yapılarda kullanılan camların kullanım amacına göre üç ayrı uygunluk değerlendirme sistemi (AoC) verilmektedir. Yangın ve mermi direnci ve patlamaya dayanıklılık gibi kullanım amaçları için uygunluk değerlendirme sistemi 1, yangına tepki, dış yangın performansı, kullanımda güvenlik, enerji tasarrufu ve gürültünün azaltılması gibi kullanım amaçları için uygunluk değerlendirme sistemi 3 ve diğer kullanımlar için de uygunluk değerlendirme sistemi 4 seçilmektedir. Her bir sistem için üreticinin ve Onaylanmış Kuruluşun sorumlulukları tarif edilmektedir.
 
Ürünlerin test, muayene ve/veya belgelendirmesini yapmak üzere üye ülkeler tarafından alt yapısı yeterli görülen uygunluk değerlendirme kuruluşları arasından seçilerek AB Resmi Gazetesi’nde yayınlanan kuruluşlar Onaylanmış Kuruluş (Notified Body) statüsünü almaktadır.
 
CE İşareti altında hangi özellikler bulunabilir?
 
CE sistemi altında, çeşitli ürün özellikleri için geçerli bir değer beyan edilir. Belli bir özellik beyan edilmeden bir ürün piyasaya arz edilmek istenirse, o özellik için “Performans Tayin Edilmedi” anlamına gelen NPD kullanılır. Aşağıda verilen özellikler bulunabilmektedir.
 
 • Yangın durumunda emniyet:
  Yangın direnci, EN 13501-2’e göre, (NPD olabilir)
 • Yangın durumunda emniyet:
  Yangına tepki, EN 13501-1’e göre, veya Avrupa Komisyonu tarafından kabul edilen A1 sınıfı (NPD olabilir)
 • Yangın durumunda emniyet:
  Dış yangın davranışı, pr EN 13501-5’e göre (NPD olabilir)
 • Kullanımda emniyet / Uygulama:
  Mermi darbesine karşı dayanıklılık, EN 1063’e göre (NPD olabilir)
 • Kullanımda emniyet / Uygulama:
  Patlamaya dayanıklılık, EN 13541’e göre (NPD olabilir)
 • Kullanımda emniyet / Uygulama:
  Sarkaç çarpma dayanımı, EN 12600’e göre (NPD olabilir)
 • Kullanımda emniyet / Uygulama:
  Soyguna karşı dayanıklılık: Tahrip olma özelliği ve darbeye dayanım, EN 356’ya göre (NPD olabilir)
 • Kullanımda emniyet / Uygulama:
  Sıcaklık değişimine ve ani sıcaklık değişimlerine dayanıklılık – Temel cam ürün standardlarına göre
 • Kullanımda emniyet / Uygulama:
  Rüzgar, kar, kalıcı veya maruz kaldığı yüke dayanım – Ulusal yasaya göre (NPD olabilir)
 • Gürültüye karşı koruma:
  EN 12758’e göre sınıflandırma (NPD olabilir)
 • Enerji tasarrufu ve ısı muhafazası:
  EN 673, EN 674, EN 675’e göre ısıl özellikler (NPD olabilir)
 • Enerji tasarrufu ve ısı muhafazası:
  EN 410’a göre ışık geçirgenliği ve yansıtma (NPD olabilir)
 • Enerji tasarrufu ve ısı muhafazası:
  EN 410’a göre güneş enerjisi özellikleri (NPD olabilir)
 • Dayanıklılık:
  Ürün standardına göre tayin edilmelidir.
 • Ürüne özgü özellikler:
  Ürün standardına göre tayin edilmelidir. (Uygunluk beyan edilmelidir)
 

 

Hızlı Erişim

Akreditasyonlar & Yetkiler

Dokümanlara ulaşmak için tıklayınız

Online Başvur

Tüm başvurularınız için tıklayınız.

Sorgula & Randevu Al

Sertifika ve Rapor sorgulamaları için tıklayınız

Dokümanlar  & Formlar

Dokümanlara ulaşmak için tıklayınız

Kullanıcı Girişi

Tüm müşteri ve denetçi kullanıcı işlemleriniz için tıklayınız

Müşteri Anketleri

Müşteri anketlerimize ulaşmak için tıklayınız

Hizmetlerimiz